Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 14:45:49 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1690° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2947° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 22.9 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
77.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.6 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL25.4307 P14:45:54.32 0.11.0M
IACMHL25.4307 S14:45:57.82 -0.11.0M
KNSSHC18.3325 P14:45:52.89 -0.11.0M
KNSSHC18.3325 S14:45:55.75 0.01.0M
PFKSHC21.5131 P14:45:53.59 0.01.0M
PFKSHC21.5131 S14:45:56.82 0.01.0M
NPSHL30.5 70 P14:45:55.11 0.01.0M
NPSHL30.5 70 S14:45:59.50 0.01.0M
IDIMN39.1290 P14:45:57.20 0.51.0M
IDIMN39.1290 S14:46:02.17 -0.11.0M
SIVAHL47.0249 P14:45:57.87 0.01.0M
IMODHC50.1244 P14:45:58.33 -0.11.0M
IMODHC50.1244 S14:46:05.16 -0.21.0M
GVDHL115.9252 P14:46:08.17 -0.91.0M
GVDHL115.9252 S14:46:24.58 0.51.0M
IMMVHL123.5285 P14:46:10.41 0.11.0M
IMMVHL123.5285 S14:46:25.94 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021talb
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         14:45:49.27
  Latitude       35.1690 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2947 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.15 +/- 0.17  7      
  M     2.15      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 325 P    14:45:52.89 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 325 S    14:45:55.75 -0.0 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 131 P    14:45:53.59  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 131 S    14:45:56.82 -0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 307 P    14:45:54.32  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 307 S    14:45:57.82 -0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 70 P    14:45:55.11  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 70 S    14:45:59.50 -0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 290 P    14:45:57.20  0.5 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 290 S    14:46:02.17 -0.1 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 249 P    14:45:57.87 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 244 P    14:45:58.33 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 244 S    14:46:05.16 -0.2 M 1.0 IMOD 
  GVD  HL  1.0 252 P    14:46:08.17 -0.9 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    14:46:24.58  0.5 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.1 285 P    14:46:10.41  0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    14:46:25.94 -0.3 M 1.0 IMMV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 325 MLv   2.16 0.02  4.03376   
  PFKS HC  0.2 131 MLv   2.32 0.18  4.85793   
  IACM HL  0.2 307 MLv   2.16 0.01  5.96274   
  NPS  HL  0.3 70 MLv   1.70 -0.45  0.687466   
  IDI  MN  0.4 290 MLv   1.79 -0.36  0.513139   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.16 0.02  0.773211   
  IMOD HC  0.5 244 MLv   2.11 -0.04  0.575106   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.29 0.15  0.200381   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   2.34 0.19  0.262962