Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 13:53:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1690° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2915° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 22.7 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
77.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC18.1326 P13:53:29.88 0.31.0M
KNSSHC18.1326 S13:53:32.10 -0.21.0M
PFKSHC21.7130 P13:53:30.32 0.11.0M
PFKSHC21.7130 S13:53:33.48 -0.11.0M
NPSHL30.7 71 P13:53:31.66 -0.11.0M
NPSHL30.7 71 S13:53:35.94 -0.31.0M
IMODHC49.8244 P13:53:35.03 0.11.0M
IMODHC49.8244 S13:53:41.38 -0.51.0M
SIVAHL46.8249 P13:53:34.72 0.31.0M
SIVAHL46.8249 S13:53:40.40 -0.51.0M
ZKRHL84.4 94 P13:53:40.94 0.31.0M
ZKRHL84.4 94 S13:53:51.76 -0.11.0M
GVDHL115.6252 P13:53:46.05 0.41.0M
GVDHL115.6252 S13:54:00.55 -0.11.0M
KTHAHL234.8301 P13:54:02.59 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taji
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         13:53:25.89
  Latitude       35.1690 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2915 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.47 +/- 0.07  6      
  M     2.47      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 326 P    13:53:29.88  0.3 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 326 S    13:53:32.10 -0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 130 P    13:53:30.32  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 130 S    13:53:33.48 -0.1 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 71 P    13:53:31.66 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 71 S    13:53:35.94 -0.3 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 249 P    13:53:34.72  0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    13:53:40.40 -0.5 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    13:53:35.03  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    13:53:41.38 -0.5 M 1.0 IMOD 
  ZKR  HL  0.8 94 P    13:53:40.94  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    13:53:51.76 -0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    13:53:46.05  0.4 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    13:54:00.55 -0.1 M 1.0 GVD 
  KTHA HL  2.1 301 P    13:54:02.59  0.2 M 1.0 KTHA 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 326 MLv   2.46 -0.01  8.02525   
  PFKS HC  0.2 130 MLv   2.51 0.04  7.32239   
  NPS  HL  0.3 71 MLv   2.37 -0.10  3.17603   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.51 0.04  1.74807   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.55 0.08  1.59183   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   2.41 -0.06  0.488172   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.32 -0.14  0.21516   
  KTHA HL  2.1 301 MLv   2.57 0.10  0.124528