Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 13:39:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3185° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3503° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
35
 Επίκεντρο 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.5 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.7217 P13:39:09.33 0.11.0M
THIVHA2.7217 S13:39:10.77 0.01.0M
THVAHL1.8315 P13:39:09.10 0.01.0M
THVAHL1.8315 S13:39:10.39 -0.21.0M
AMPEHA7.4255 P13:39:09.83 0.31.0M
AMPEHA7.4255 S13:39:11.73 0.31.0M
THI1HL8.6 27 P13:39:09.73 0.11.0M
THI1HL8.6 27 S13:39:11.48 -0.11.0M
THI2HL13.6296 P13:39:10.54 0.21.0M
THI2HL13.6296 S13:39:12.76 0.01.0M
STFNHA23.1133 P13:39:11.98 0.21.0M
STFNHA23.1133 S13:39:15.19 -0.21.0M
VILLHA17.5191 P13:39:10.87 -0.11.0M
VILLHA17.5191 S13:39:13.66 -0.21.0M
DOMVHA33.1258 P13:39:13.35 0.01.0M
DOMVHA33.1258 S13:39:18.05 0.01.0M
MDRAHA30.4160 P13:39:13.06 0.11.0M
MDRAHA30.4160 S13:39:17.16 -0.21.0M
LKRHL47.9320 P13:39:15.68 -0.11.0M
LKRHL47.9320 S13:39:22.15 -0.11.0M
LOUTHA49.3222 P13:39:16.24 0.21.0M
LOUTHA49.3222 S13:39:22.56 -0.21.0M
LTKHP46.9226 P13:39:15.65 0.01.0M
LTKHP46.9226 S13:39:21.89 -0.21.0M
MRKAHA47.6 26 P13:39:15.76 0.01.0M
MRKAHA47.6 26 S13:39:22.15 -0.11.0M
ATALHA50.5325 P13:39:16.21 0.01.0M
DIONHL57.5118 P13:39:17.59 0.21.0M
DIONHL57.5118 S13:39:25.04 -0.11.0M
MRTHHA56.0113 P13:39:17.25 0.21.0M
MRTHHA56.0113 S13:39:24.67 0.11.0M
PTLHL54.1124 P13:39:17.47 0.71.0M
PTLHL54.1124 S13:39:24.06 -0.11.0M
ACORHA63.6222 P13:39:18.27 0.01.0M
ACORHA63.6222 S13:39:26.64 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taiw
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         13:39:07.16
  Latitude       38.3185 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3503 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       86 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.10 +/- 0.25 14      
  M     2.10      14 preferred 

35 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 315 P    13:39:09.10 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 315 S    13:39:10.39 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 217 P    13:39:09.33  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 217 S    13:39:10.77  0.0 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 255 P    13:39:09.83  0.3 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 255 S    13:39:11.73  0.3 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 27 P    13:39:09.73  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 27 S    13:39:11.48 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 296 P    13:39:10.54  0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 296 S    13:39:12.76  0.0 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 191 P    13:39:10.87 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 191 S    13:39:13.66 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 133 P    13:39:11.98  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 133 S    13:39:15.19 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 160 P    13:39:13.06  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    13:39:17.16 -0.2 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    13:39:13.35 -0.0 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    13:39:18.05 -0.0 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 226 P    13:39:15.65  0.0 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 226 S    13:39:21.89 -0.2 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 26 P    13:39:15.76  0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 26 S    13:39:22.15 -0.1 M 1.0 MRKA 
  LKR  HL  0.4 320 P    13:39:15.68 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    13:39:22.15 -0.1 M 1.0 LKR 
  LOUT HA  0.4 222 P    13:39:16.24  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 222 S    13:39:22.56 -0.2 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.5 325 P    13:39:16.21  0.0 M 1.0 ATAL 
  PTL  HL  0.5 124 P    13:39:17.47  0.7 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.5 124 S    13:39:24.06 -0.1 M 1.0 PTL 
  MRTH HA  0.5 113 P    13:39:17.25  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 113 S    13:39:24.67  0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 118 P    13:39:17.59  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 118 S    13:39:25.04 -0.1 M 1.0 DION 
  ACOR HA  0.6 222 P    13:39:18.27 -0.0 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 222 S    13:39:26.64 -0.1 M 1.0 ACOR 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 315 MLv   2.67 0.57  33.3338   
  THIV HA  0.0 217 MLv   2.56 0.46  24.8101   
  AMPE HA  0.1 255 MLv   1.83 -0.28  3.47658   
  THI1 HL  0.1 27 MLv   2.72 0.62  25.5664   
  THI2 HL  0.1 296 MLv   1.96 -0.14  3.34595   
  VILL HA  0.2 191 MLv   2.07 -0.03   3.3932   
  STFN HA  0.2 133 MLv   1.80 -0.30  1.33755   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   1.77 -0.34  0.804707   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   2.24 0.14  2.04391   
  LTK  HP  0.4 226 MLv   1.47 -0.63  0.599769   
  MRKA HA  0.4 26 MLv   1.95 -0.15  0.463793   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.49 0.39  0.840337   
  LOUT HA  0.4 222 MLv   2.29 0.19  0.90132   
  ATAL HA  0.5 325 MLv   2.24 0.14  0.763904   
  PTL  HL  0.5 124 MLv   1.77 -0.33  0.207104   
  MRTH HA  0.5 113 MLv   2.27 0.17  0.587056   
  DION HL  0.5 118 MLv   1.85 -0.25  0.582604   
  ACOR HA  0.6 222 MLv   2.13 0.02  0.321975