Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 13:26:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1348° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2187° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 22.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.3325 P13:26:55.05 -0.21.0M
IACMHL23.3325 S13:26:58.60 -0.11.0M
KNSSHC19.2349 P13:26:54.65 0.01.0M
KNSSHC19.2349 S13:26:57.85 0.21.0M
IDIMN34.4300 P13:26:57.05 -0.11.0M
IDIMN34.4300 S13:27:01.75 -0.31.0M
NPSHL38.3 69 P13:26:57.50 -0.21.0M
NPSHL38.3 69 S13:27:03.04 0.01.0M
IMODHC42.2245 P13:26:58.15 -0.21.0M
IMODHC42.2245 S13:27:04.04 -0.11.0M
SIVAHL39.2251 P13:26:57.68 -0.11.0M
SIVAHL39.2251 S13:27:03.46 0.21.0M
IPPLHC72.6289 P13:27:02.98 -0.21.0M
IPPLHC72.6289 S13:27:12.71 0.01.0M
STIAHC79.6 85 P13:27:04.71 0.41.0M
STIAHC79.6 85 S13:27:14.53 -0.21.0M
ZKRHL90.8 91 P13:27:06.18 0.11.0M
ZKRHL90.8 91 S13:27:17.82 -0.11.0M
GVDHL108.2252 P13:27:09.06 0.21.0M
GVDHL108.2252 S13:27:22.86 0.11.0M
GVDSHC110.7253 P13:27:09.44 0.21.0M
GVDSHC110.7253 S13:27:23.38 -0.11.0M
IMMVHL118.0288 P13:27:10.81 0.41.0M
IMMVHL118.0288 S13:27:25.04 -0.31.0M
RODPHC140.7290 P13:27:14.55 0.71.0M
RODPHC140.7290 S13:27:31.64 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taik
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         13:26:50.64
  Latitude       35.1348 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2187 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       153 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.94 +/- 0.21 11      
  M     2.94      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 349 P    13:26:54.65  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 349 S    13:26:57.85  0.2 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 325 P    13:26:55.05 -0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 325 S    13:26:58.60 -0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 300 P    13:26:57.05 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    13:27:01.75 -0.3 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 69 P    13:26:57.50 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 69 S    13:27:03.04 -0.0 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 251 P    13:26:57.68 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    13:27:03.46  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    13:26:58.15 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    13:27:04.04 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    13:27:02.98 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    13:27:12.71 -0.0 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    13:27:04.71  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    13:27:14.53 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    13:27:06.18  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    13:27:17.82 -0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    13:27:09.06  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    13:27:22.86  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    13:27:09.44  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    13:27:23.38 -0.1 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    13:27:10.81  0.4 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    13:27:25.04 -0.3 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    13:27:14.55  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    13:27:31.64  0.1 M 1.0 RODP 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 349 MLv   2.63 -0.31  11.3409   
  IACM HL  0.2 325 MLv   2.70 -0.25  23.1471   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   3.04 0.09  12.0312   
  NPS  HL  0.3 69 MLv   2.69 -0.26  4.28431   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   3.22 0.27  13.6594   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.91 -0.04  5.69244   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.26 0.31  3.94296   
  STIA HC  0.7 85 MLv   3.05 0.10  2.22845   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.91 -0.03  1.44325   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.79 -0.15  0.691904   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.52 -0.43  0.459136   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.46 0.51  3.70602   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.20 0.26  1.57233