Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 13:04:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3183° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3463° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 27.3 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.2 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.3 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.5211 P13:04:46.88 0.11.0M
THIVHA2.5211 S13:04:48.40 0.01.0M
THVAHL1.6324 P13:04:46.69 -0.11.0M
THVAHL1.6324 S13:04:48.08 -0.21.0M
AMPEHA7.0255 P13:04:47.35 0.21.0M
AMPEHA7.0255 S13:04:49.39 0.41.0M
THI1HL8.8 29 P13:04:47.37 0.11.0M
THI1HL8.8 29 S13:04:49.18 -0.11.0M
THI2HL13.3297 P13:04:47.98 0.11.0M
THI2HL13.3297 S13:04:50.33 0.11.0M
STFNHA23.4132 P13:04:49.45 0.01.0M
STFNHA23.4132 S13:04:53.00 0.01.0M
VILLHA17.4190 P13:04:48.36 -0.11.0M
VILLHA17.4190 S13:04:51.09 -0.31.0M
DOMVHA32.7258 P13:04:50.87 0.01.0M
DOMVHA32.7258 S13:04:55.26 -0.31.0M
MDRAHA30.5160 P13:04:50.77 0.21.0M
MDRAHA30.5160 S13:04:54.83 -0.11.0M
LKRHL47.7320 P13:04:53.23 -0.11.0M
LKRHL47.7320 S13:05:00.01 0.21.0M
LOUTHA49.1222 P13:04:53.64 0.11.0M
LOUTHA49.1222 S13:05:00.23 0.01.0M
LTKHP46.7225 P13:04:53.21 0.11.0M
LTKHP46.7225 S13:04:59.24 -0.31.0M
MRKAHA47.8 26 P13:04:53.34 0.01.0M
MRKAHA47.8 26 S13:04:59.73 -0.11.0M
ATALHA50.3326 P13:04:53.71 0.01.0M
ATALHA50.3326 S13:05:00.42 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tahs
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         13:04:44.71
  Latitude       38.3183 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3463 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       104 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.79 +/- 0.38 12      
  M     1.79      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 324 P    13:04:46.69 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 324 S    13:04:48.08 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 211 P    13:04:46.88  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 211 S    13:04:48.40  0.0 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 255 P    13:04:47.35  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 255 S    13:04:49.39  0.4 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 29 P    13:04:47.37  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 29 S    13:04:49.18 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 297 P    13:04:47.98  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    13:04:50.33  0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 190 P    13:04:48.36 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 190 S    13:04:51.09 -0.3 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 132 P    13:04:49.45  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 132 S    13:04:53.00  0.0 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 160 P    13:04:50.77  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    13:04:54.83 -0.1 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    13:04:50.87  0.0 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    13:04:55.26 -0.3 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 225 P    13:04:53.21  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    13:04:59.24 -0.3 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.4 320 P    13:04:53.23 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    13:05:00.01  0.2 M 1.0 LKR 
  MRKA HA  0.4 26 P    13:04:53.34  0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 26 S    13:04:59.73 -0.1 M 1.0 MRKA 
  LOUT HA  0.4 222 P    13:04:53.64  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 222 S    13:05:00.23  0.0 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.5 326 P    13:04:53.71  0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 326 S    13:05:00.42 -0.1 M 1.0 ATAL 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 324 MLv   2.51 0.73  23.7362   
  THIV HA  0.0 211 MLv   2.27 0.48  12.6977   
  AMPE HA  0.1 255 MLv   1.58 -0.20  2.02785   
  THI1 HL  0.1 29 MLv   2.35 0.57  10.8344   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   2.12 0.34  4.92867   
  VILL HA  0.2 190 MLv   1.49 -0.30  0.893997   
  STFN HA  0.2 132 MLv   1.28 -0.50  0.396718   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   1.16 -0.63  0.197464   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   1.80 0.01  0.762301   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   1.06 -0.73  0.233529   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.35 0.56  0.609366   
  MRKA HA  0.4 26 MLv   1.51 -0.27  0.166113   
  LOUT HA  0.4 222 MLv   1.88 0.09  0.356876   
  ATAL HA  0.5 326 MLv   1.61 -0.18  0.177679