Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 12:33:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3177° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3577° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 26.6 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
44.1 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
49.6 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.1227 P12:33:18.41 0.11.0M
THIVHA3.1227 S12:33:19.91 0.11.0M
THVAHL2.3305 P12:33:18.20 0.01.0M
THVAHL2.3305 S12:33:19.50 -0.21.0M
AMPEHA8.0257 P12:33:18.91 0.21.0M
AMPEHA8.0257 S12:33:21.00 0.51.0M
THI1HL8.4 22 P12:33:18.84 0.11.0M
THI1HL8.4 22 S12:33:20.59 0.01.0M
THI2HL14.2295 P12:33:19.65 0.11.0M
THI2HL14.2295 S12:33:21.94 0.01.0M
STFNHA22.6134 P12:33:20.97 0.11.0M
STFNHA22.6134 S12:33:24.18 -0.11.0M
VILLHA17.5193 P12:33:19.93 -0.11.0M
VILLHA17.5193 S12:33:22.67 -0.21.0M
DOMVHA33.7258 P12:33:22.45 -0.11.0M
DOMVHA33.7258 S12:33:27.35 0.01.0M
MDRAHA30.1162 P12:33:22.38 0.31.0M
MDRAHA30.1162 S12:33:26.25 -0.11.0M
LKRHL48.3320 P12:33:24.94 0.01.0M
LKRHL48.3320 S12:33:31.45 -0.11.0M
LOUTHA49.7223 P12:33:25.58 0.41.0M
LOUTHA49.7223 S12:33:31.91 -0.11.0M
LTKHP47.3226 P12:33:24.76 -0.11.0M
LTKHP47.3226 S12:33:31.24 -0.11.0M
MRKAHA47.4 25 P12:33:24.89 0.01.0M
MRKAHA47.4 25 S12:33:31.26 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tagr
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         12:33:16.30
  Latitude       38.3177 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3577 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       109 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.45 +/- 0.38 11      
  M     1.45      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 305 P    12:33:18.20 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 305 S    12:33:19.50 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 227 P    12:33:18.41  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 227 S    12:33:19.91  0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 257 P    12:33:18.91  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 257 S    12:33:21.00  0.5 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 22 P    12:33:18.84  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 22 S    12:33:20.59  0.0 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 295 P    12:33:19.65  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 295 S    12:33:21.94 -0.0 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 193 P    12:33:19.93 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 193 S    12:33:22.67 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 134 P    12:33:20.97  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 134 S    12:33:24.18 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 162 P    12:33:22.38  0.3 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 162 S    12:33:26.25 -0.1 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    12:33:22.45 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    12:33:27.35 -0.0 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 226 P    12:33:24.76 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 226 S    12:33:31.24 -0.1 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 25 P    12:33:24.89  0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 25 S    12:33:31.26 -0.1 M 1.0 MRKA 
  LKR  HL  0.4 320 P    12:33:24.94 -0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    12:33:31.45 -0.1 M 1.0 LKR 
  LOUT HA  0.4 223 P    12:33:25.58  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 223 S    12:33:31.91 -0.1 M 1.0 LOUT 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 305 MLv   2.08 0.63  8.30184   
  THIV HA  0.0 227 MLv   1.96 0.51  6.04318   
  AMPE HA  0.1 257 MLv   1.25 -0.19  0.901738   
  THI1 HL  0.1 22 MLv   2.01 0.57  5.04275   
  THI2 HL  0.1 295 MLv   1.47 0.03  1.04452   
  VILL HA  0.2 193 MLv   1.12 -0.33  0.382409   
  STFN HA  0.2 134 MLv   0.77 -0.67  0.128079   
  MDRA HA  0.3 162 MLv   0.87 -0.58  0.103065   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   1.66 0.22  0.525857   
  LTK  HP  0.4 226 MLv   0.75 -0.69  0.11156   
  MRKA HA  0.4 25 MLv   1.34 -0.11  0.113124   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   1.84 0.39  0.182219   
  LOUT HA  0.4 223 MLv   1.55 0.10  0.160033