Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 11:41:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3092° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3442° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
41
 Επίκεντρο 28.1 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.3 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
49.7 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.6223 P11:41:57.18 0.21.0M
THIVHA1.6223 S11:41:58.64 0.61.0M
THVAHL2.4343 P11:41:56.97 0.01.0M
THVAHL2.4343 S11:41:58.32 0.21.0M
THI1HL9.8 27 P11:41:57.68 -0.21.0M
THI1HL9.8 27 S11:41:59.43 -0.21.0M
THI2HL13.6301 P11:41:58.31 -0.21.0M
THI2HL13.6301 S11:42:00.57 -0.11.0M
NOACHL49.6139 P11:42:04.41 0.11.0M
NOACHL49.6139 S11:42:10.62 -0.41.0M
ACORHA62.4222 P11:42:06.14 -0.31.0M
ACORHA62.4222 S11:42:14.79 -0.11.0M
KIASHA62.8235 P11:42:06.61 0.11.0M
KIASHA62.8235 S11:42:15.10 0.21.0M
EPIDHA79.7194 P11:42:09.26 0.01.0M
EPIDHA79.7194 S11:42:20.11 0.31.0M
KARYHA100.4108 P11:42:12.68 0.11.0M
PANRCL95.7274 P11:42:11.18 -0.71.0M
PANRCL95.7274 S11:42:24.31 0.01.0M
KALEHA105.4275 P11:42:13.01 -0.51.0M
KALEHA105.4275 S11:42:27.00 -0.21.0M
KLVHL108.4254 P11:42:13.39 -0.61.0M
KLVHL108.4254 S11:42:28.17 0.11.0M
NEOHL111.3355 P11:42:13.94 -0.31.0M
NEOHL111.3355 S11:42:28.51 -0.11.0M
PYRGCL116.3276 P11:42:15.02 -0.21.0M
PYRGCL116.3276 S11:42:30.15 0.01.0M
TRIZCL111.1273 P11:42:13.96 -0.31.0M
TRIZCL111.1273 S11:42:28.64 0.01.0M
AGGHT118.0312 P11:42:14.71 -0.81.0M
AGGHT118.0312 S11:42:30.56 -0.11.0M
SKYHL122.6 59 P11:42:16.56 0.41.0M
SKYHL122.6 59 S11:42:32.34 0.51.0M
ANXHP127.9284 P11:42:17.29 0.21.0M
ANXHP127.9284 S11:42:33.47 0.01.0M
VLXHP134.5219 P11:42:18.41 0.41.0M
VLXHP134.5219 S11:42:35.12 -0.11.0M
AGRPCL141.7274 P11:42:19.69 0.61.0M
AGRPCL141.7274 S11:42:37.78 0.71.0M
DROHP148.3255 P11:42:20.53 0.41.0M
DROHP148.3255 S11:42:39.69 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taez
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         11:41:55.50
  Latitude       38.3092 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3442 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       56 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.25 +/- 0.28 17      
  M     3.25      17 preferred 

41 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 223 P    11:41:57.18  0.2 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 223 S    11:41:58.64  0.6 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 343 P    11:41:56.97  0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 343 S    11:41:58.32  0.2 M 1.0 THVA 
  THI1 HL  0.1 27 P    11:41:57.68 -0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 27 S    11:41:59.43 -0.2 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 301 P    11:41:58.31 -0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 301 S    11:42:00.57 -0.1 M 1.0 THI2 
  NOAC HL  0.4 139 P    11:42:04.41  0.1 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.4 139 S    11:42:10.62 -0.4 M 1.0 NOAC 
  ACOR HA  0.6 222 P    11:42:06.14 -0.3 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 222 S    11:42:14.79 -0.1 M 1.0 ACOR 
  KIAS HA  0.6 235 P    11:42:06.61  0.1 M 1.0 KIAS 
  KIAS HA  0.6 235 S    11:42:15.10  0.2 M 1.0 KIAS 
  EPID HA  0.7 194 P    11:42:09.26 -0.0 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.7 194 S    11:42:20.11  0.3 M 1.0 EPID 
  PANR CL  0.9 274 P    11:42:11.18 -0.7 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.9 274 S    11:42:24.31 -0.0 M 1.0 PANR 
  KARY HA  0.9 108 P    11:42:12.68  0.1 M 1.0 KARY 
  KALE HA  1.0 275 P    11:42:13.01 -0.5 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.0 275 S    11:42:27.00 -0.2 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  1.0 254 P    11:42:13.39 -0.6 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.0 254 S    11:42:28.17  0.1 M 1.0 KLV 
  NEO  HL  1.0 355 P    11:42:13.94 -0.3 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.0 355 S    11:42:28.51 -0.1 M 1.0 NEO 
  TRIZ CL  1.0 273 P    11:42:13.96 -0.3 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  1.0 273 S    11:42:28.64  0.0 M 1.0 TRIZ 
  PYRG CL  1.0 276 P    11:42:15.02 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.0 276 S    11:42:30.15 -0.0 M 1.0 PYRG 
  AGG  HT  1.1 312 P    11:42:14.71 -0.8 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.1 312 S    11:42:30.56 -0.1 M 1.0 AGG 
  SKY  HL  1.1 59 P    11:42:16.56  0.4 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  1.1 59 S    11:42:32.34  0.5 M 1.0 SKY 
  ANX  HP  1.2 284 P    11:42:17.29  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.2 284 S    11:42:33.47  0.0 M 1.0 ANX 
  VLX  HP  1.2 219 P    11:42:18.41  0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.2 219 S    11:42:35.12 -0.1 M 1.0 VLX 
  AGRP CL  1.3 274 P    11:42:19.69  0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.3 274 S    11:42:37.78  0.7 M 1.0 AGRP 
  DRO  HP  1.3 255 P    11:42:20.53  0.4 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.3 255 S    11:42:39.69  0.8 M 1.0 DRO 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 223 MLv   3.74 0.50  401.196   
  THVA HL  0.0 343 MLv   3.92 0.68  579.277   
  THI1 HL  0.1 27 MLv   3.97 0.72  420.649   
  THI2 HL  0.1 301 MLv   3.55 0.31  130.272   
  NOAC HL  0.4 139 MLv   3.15 -0.09  6.54042   
  ACOR HA  0.6 222 MLv   3.14 -0.11   3.3783   
  KIAS HA  0.6 235 MLv   3.39 0.15   6.0097   
  EPID HA  0.7 194 MLv   3.51 0.26  6.50277   
  PANR CL  0.9 274 MLv   4.59 1.34  1.26273   
  KARY HA  0.9 108 MLv   3.45 0.20   4.4424   
  KALE HA  1.0 275 MLv   2.98 -0.26  1.43272   
  KLV  HL  1.0 254 MLv   3.20 -0.04  1.74676   
  NEO  HL  1.0 355 MLv   3.39 0.14  4.70425   
  TRIZ CL  1.0 273 MLv   2.98 -0.27  1.31893   
  PYRG CL  1.0 276 MLv   2.64 -0.61  0.360781   
  AGG  HT  1.1 312 MLv   2.91 -0.34   0.8081   
  SKY  HL  1.1 59 MLv   3.21 -0.04  3.26827   
  ANX  HP  1.2 284 MLv   3.13 -0.12  1.54913   
  VLX  HP  1.2 219 MLv   2.89 -0.36  0.83186   
  AGRP CL  1.3 274 MLv   2.78 -0.47  0.585282   
  DRO  HP  1.3 255 MLv   2.70 -0.55  0.943752