Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 10:53:26 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3070° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1200° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 7.3 χμ ΒΒΑ του Αιγίου
30.6 χμ Β των Καλαβρύτων
145.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KALEHA9.5 10 P10:53:29.16 -0.11.0M
KALEHA9.5 10 S10:53:30.92 -0.31.0M
LAKAHA14.4239 P10:53:30.07 0.11.0M
LAKAHA14.4239 S10:53:32.54 0.11.0M
PANRCL13.5 57 P10:53:29.82 0.11.0M
PANRCL13.5 57 S10:53:32.16 0.11.0M
PYRGCL14.6322 P10:53:29.85 -0.11.0M
PYRGCL14.6322 S10:53:32.07 -0.41.0M
TRIZCL7.7327 P10:53:28.83 -0.11.0M
TRIZCL7.7327 S10:53:30.40 -0.21.0M
EFPHP22.9305 P10:53:31.18 -0.11.0M
EFPHP22.9305 S10:53:34.83 0.11.0M
ANXHP36.3331 P10:53:33.33 -0.21.0M
ANXHP36.3331 S10:53:38.54 -0.21.0M
KLVHL29.4175 P10:53:32.34 -0.11.0M
KLVHL29.4175 S10:53:36.61 -0.11.0M
VVKHP29.8295 P10:53:32.50 0.01.0M
VVKHP29.8295 S10:53:36.92 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tadj
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         10:53:26.76
  Latitude       38.3070 deg +/-   0 km
  Longitude       22.1200 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       118 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.57 +/- 0.37  7      
  M     0.57      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TRIZ CL  0.1 327 P    10:53:28.83 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.1 327 S    10:53:30.40 -0.2 M 1.0 TRIZ 
  KALE HA  0.1 10 P    10:53:29.16 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 10 S    10:53:30.92 -0.3 M 1.0 KALE 
  PANR CL  0.1 57 P    10:53:29.82  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 57 S    10:53:32.16  0.1 M 1.0 PANR 
  LAKA HA  0.1 239 P    10:53:30.07  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 239 S    10:53:32.54  0.1 M 1.0 LAKA 
  PYRG CL  0.1 322 P    10:53:29.85 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 322 S    10:53:32.07 -0.4 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.2 305 P    10:53:31.18 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 305 S    10:53:34.83  0.1 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.3 175 P    10:53:32.34 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 175 S    10:53:36.61 -0.1 M 1.0 KLV 
  VVK  HP  0.3 295 P    10:53:32.50  0.0 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.3 295 S    10:53:36.92  0.1 M 1.0 VVK 
  ANX  HP  0.3 331 P    10:53:33.33 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 331 S    10:53:38.54 -0.2 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TRIZ CL  0.1 327 MLv   0.83 0.26  0.348897   
  KALE HA  0.1 10 MLv   1.00 0.43  0.461156   
  PANR CL  0.1 57 MLv   2.00 1.43  0.070893   
  LAKA HA  0.1 239 MLv   0.40 -0.17  0.0878636   
  PYRG CL  0.1 322 MLv   0.12 -0.45  0.0284445   
  EFP  HP  0.2 305 MLv   0.17 -0.40  0.0313421   
  KLV  HL  0.3 175 MLv   0.49 -0.09  0.0339325   
  VVK  HP  0.3 295 MLv  -0.16 -0.73  0.0464649   
  ANX  HP  0.3 331 MLv   0.98 0.41  0.0952884