Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 10:23:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3690° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8223° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
42
 Επίκεντρο 15.8 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
26.3 χμ ΔΒΔ του Αιγίου
172.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NAFSHA3.6272 P10:23:47.29 -0.21.0M
NAFSHA3.6272 S10:23:48.31 -0.41.0M
AGRPCL9.2289 P10:23:48.00 -0.21.0M
AGRPCL9.2289 S10:23:49.70 -0.31.0M
DRESHA6.1154 P10:23:47.78 0.01.0M
DRESHA6.1154 S10:23:49.29 0.11.0M
EFPHP9.7 49 P10:23:48.43 0.21.0M
EFPHP9.7 49 S10:23:50.29 0.21.0M
UPRHP10.0198 P10:23:48.42 0.11.0M
UPRHP10.0198 S10:23:50.66 0.51.0M
VVKHP6.0351 P10:23:47.77 -0.11.0M
VVKHP6.0351 S10:23:49.28 0.01.0M
ANXHP26.4 19 P10:23:51.07 0.01.0M
ANXHP26.4 19 S10:23:55.11 0.11.0M
LAKAHA19.8136 P10:23:49.85 -0.11.0M
LAKAHA19.8136 S10:23:52.64 -0.41.0M
PYRGCL17.6 75 P10:23:49.65 0.11.0M
PYRGCL17.6 75 S10:23:52.31 -0.11.0M
TRIZCL21.8 91 P10:23:50.47 0.21.0M
TRIZCL21.8 91 S10:23:53.57 0.11.0M
KALEHA27.8 85 P10:23:51.30 0.01.0M
KALEHA27.8 85 S10:23:55.36 0.01.0M
PANRCL37.3 89 P10:23:52.75 0.01.0M
PANRCL37.3 89 S10:23:58.03 0.11.0M
PLEVHP36.5278 P10:23:52.03 -0.61.0M
PLEVHP36.5278 S10:23:57.33 -0.51.0M
PVOHP37.7317 P10:23:52.91 0.11.0M
PVOHP37.7317 S10:23:58.22 0.11.0M
TEMECL30.0121 P10:23:51.78 0.21.0M
TEMECL30.0121 S10:23:55.53 -0.31.0M
AXSHP43.4244 P10:23:54.05 0.31.0M
AXSHP43.4244 S10:23:59.73 0.01.0M
DROHP47.4192 P10:23:54.31 -0.21.0M
DROHP47.4192 S10:24:01.11 0.21.0M
KLVHL46.2141 P10:23:53.96 -0.31.0M
KLVHL46.2141 S10:24:00.59 -0.11.0M
RLSHL46.8222 P10:23:54.32 0.01.0M
RLSHL46.8222 S10:24:01.20 0.51.0M
GURHP66.2137 P10:23:57.00 -0.61.0M
GURHP66.2137 S10:24:05.97 -0.61.0M
PDOHP61.2295 P10:23:56.50 -0.21.0M
PDOHP61.2295 S10:24:05.24 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tack
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         10:23:45.95
  Latitude       38.3690 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8223 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       38 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.41 +/- 0.25 17      
  M     1.41      17 preferred 

42 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NAFS HA  0.0 272 P    10:23:47.29 -0.2 M 1.0 NAFS 
  NAFS HA  0.0 272 S    10:23:48.31 -0.4 M 1.0 NAFS 
  VVK  HP  0.1 351 P    10:23:47.77 -0.1 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.1 351 S    10:23:49.28 -0.0 M 1.0 VVK 
  DRES HA  0.1 154 P    10:23:47.78  0.0 M 1.0 DRES 
  DRES HA  0.1 154 S    10:23:49.29  0.1 M 1.0 DRES 
  AGRP CL  0.1 289 P    10:23:48.00 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 289 S    10:23:49.70 -0.3 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.1 49 P    10:23:48.43  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 49 S    10:23:50.29  0.2 M 1.0 EFP 
  UPR  HP  0.1 198 P    10:23:48.42  0.1 M 1.0 UPR 
  UPR  HP  0.1 198 S    10:23:50.66  0.5 M 1.0 UPR 
  PYRG CL  0.2 75 P    10:23:49.65  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 75 S    10:23:52.31 -0.1 M 1.0 PYRG 
  LAKA HA  0.2 136 P    10:23:49.85 -0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.2 136 S    10:23:52.64 -0.4 M 1.0 LAKA 
  TRIZ CL  0.2 91 P    10:23:50.47  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 91 S    10:23:53.57  0.1 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.2 19 P    10:23:51.07 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 19 S    10:23:55.11  0.1 M 1.0 ANX 
  KALE HA  0.3 85 P    10:23:51.30 -0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 85 S    10:23:55.36 -0.0 M 1.0 KALE 
  TEME CL  0.3 121 P    10:23:51.78  0.2 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 121 S    10:23:55.53 -0.3 M 1.0 TEME 
  PLEV HP  0.3 278 P    10:23:52.03 -0.6 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.3 278 S    10:23:57.33 -0.5 M 1.0 PLEV 
  PANR CL  0.3 89 P    10:23:52.75 -0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.3 89 S    10:23:58.03  0.1 M 1.0 PANR 
  PVO  HP  0.3 317 P    10:23:52.91  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 317 S    10:23:58.22  0.1 M 1.0 PVO 
  AXS  HP  0.4 244 P    10:23:54.05  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 244 S    10:23:59.73 -0.0 M 1.0 AXS 
  KLV  HL  0.4 141 P    10:23:53.96 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 141 S    10:24:00.59 -0.1 M 1.0 KLV 
  RLS  HL  0.4 222 P    10:23:54.32  0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 222 S    10:24:01.20  0.5 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.4 192 P    10:23:54.31 -0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 192 S    10:24:01.11  0.2 M 1.0 DRO 
  PDO  HP  0.6 295 P    10:23:56.50 -0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.6 295 S    10:24:05.24  0.3 M 1.0 PDO 
  GUR  HP  0.6 137 P    10:23:57.00 -0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 137 S    10:24:05.97 -0.6 M 1.0 GUR 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NAFS HA  0.0 272 MLv   1.38 -0.03  1.55648   
  VVK  HP  0.1 351 MLv   1.18 -0.24  3.95914   
  DRES HA  0.1 154 MLv   2.11 0.69  7.12218   
  AGRP CL  0.1 289 MLv   1.69 0.28  2.29468   
  EFP  HP  0.1 49 MLv   1.13 -0.28  0.617735   
  UPR  HP  0.1 198 MLv   0.94 -0.48  4.41883   
  PYRG CL  0.2 75 MLv   0.69 -0.72  0.0898609   
  LAKA HA  0.2 136 MLv   0.97 -0.45  0.23517   
  TRIZ CL  0.2 91 MLv   1.15 -0.26  0.320272   
  ANX  HP  0.2 19 MLv   1.81 0.40  1.12789   
  KALE HA  0.3 85 MLv   1.19 -0.22  0.249682   
  TEME CL  0.3 121 MLv   1.35 -0.06  0.104797   
  PLEV HP  0.3 278 MLv   1.29 -0.13  0.188208   
  PANR CL  0.3 89 MLv   2.74 1.32  0.0986384   
  PVO  HP  0.3 317 MLv   1.69 0.28  0.446569   
  AXS  HP  0.4 244 MLv   1.14 -0.27  0.0909626   
  KLV  HL  0.4 141 MLv   1.46 0.04  0.120812   
  RLS  HL  0.4 222 MLv   1.45 0.04  0.150987   
  DRO  HP  0.4 192 MLv   1.59 0.18  0.421623   
  PDO  HP  0.6 295 MLv   1.86 0.45  0.180098   
  GUR  HP  0.6 137 MLv   1.69 0.27  0.11398