Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 09:02:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3077° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3508° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 27.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.9 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
49.2 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.9239 P09:02:53.84 0.11.0M
THIVHA1.9239 S09:02:55.51 0.11.0M
AMPEHA7.2265 P09:02:54.17 0.11.0M
AMPEHA7.2265 S09:02:56.17 0.21.0M
THI1HL9.7 23 P09:02:54.27 0.01.0M
THI1HL9.7 23 S09:02:56.30 -0.11.0M
THI2HL14.2300 P09:02:54.85 0.01.0M
THI2HL14.2300 S09:02:57.30 -0.11.0M
VILLHA16.3192 P09:02:55.24 0.11.0M
VILLHA16.3192 S09:02:57.86 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szzs
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         09:02:51.43
  Latitude       38.3077 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3508 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       169 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.09 +/- 0.48  5      
  M     1.09      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 239 P    09:02:53.84  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 239 S    09:02:55.51  0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 265 P    09:02:54.17  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 265 S    09:02:56.17  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 23 P    09:02:54.27  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 23 S    09:02:56.30 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 300 P    09:02:54.85  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 300 S    09:02:57.30 -0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.1 192 P    09:02:55.24  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 192 S    09:02:57.86 -0.1 M 1.0 VILL 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 239 MLv   1.23 0.14   1.2158   
  AMPE HA  0.1 265 MLv   0.61 -0.49  0.212359   
  THI1 HL  0.1 23 MLv   1.60 0.51  1.81515   
  THI2 HL  0.1 300 MLv   1.48 0.38  1.05094   
  VILL HA  0.1 192 MLv   0.48 -0.61  0.093994