Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:50:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4360° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0315° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 31.8 χμ ΔΝΔ της Τρίπολης
44.8 χμ Β της Καλαμάτας
161.6 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ITMHL30.1198 P08:50:25.60 0.11.0M
ITMHL30.1198 S08:50:30.12 -0.31.0M
VALYHP30.5188 P08:50:25.56 0.11.0M
VALYHP30.5188 S08:50:30.02 -0.41.0M
VLXHP31.6103 P08:50:26.18 0.41.0M
VLXHP31.6103 S08:50:31.11 0.21.0M
DROHP63.9334 P08:50:30.40 0.11.0M
DROHP63.9334 S08:50:39.13 0.21.0M
GURHP62.0 26 P08:50:29.76 -0.31.0M
GURHP62.0 26 S08:50:38.19 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szzh
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:50:18.98
  Latitude       37.4360 deg +/-   1 km
  Longitude       22.0315 deg +/-   1 km
  Depth           24 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.57 +/- 0.26  5      
  M     1.57      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.3 198 P    08:50:25.60  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 198 S    08:50:30.12 -0.3 M 1.0 ITM 
  VALY HP  0.3 188 P    08:50:25.56  0.1 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.3 188 S    08:50:30.02 -0.4 M 1.0 VALY 
  VLX  HP  0.3 103 P    08:50:26.18  0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.3 103 S    08:50:31.11  0.2 M 1.0 VLX 
  GUR  HP  0.6 26 P    08:50:29.76 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 26 S    08:50:38.19 -0.3 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  0.6 334 P    08:50:30.40  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.6 334 S    08:50:39.13  0.2 M 1.0 DRO 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.3 198 MLv   1.57 -0.00  0.516258   
  VALY HP  0.3 188 MLv   1.74 0.17  0.754293   
  VLX  HP  0.3 103 MLv   1.01 -0.56  0.131802   
  GUR  HP  0.6 26 MLv   1.84 0.27  0.171233   
  DRO  HP  0.6 334 MLv   1.51 -0.06  0.160939