Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:39:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1167° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2068° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 24.2 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.3 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.4329 P08:39:20.90 -0.21.0M
IACMHL24.4329 S08:39:24.43 -0.21.0M
IDIMN34.5303 P08:39:22.78 -0.21.0M
IDIMN34.5303 S08:39:27.33 -0.61.0M
SIVAHL37.6253 P08:39:23.55 0.21.0M
SIVAHL37.6253 S08:39:28.69 0.01.0M
IMODHC40.4247 P08:39:24.13 0.31.0M
IMODHC40.4247 S08:39:29.41 -0.11.0M
IPPLHC72.3291 P08:39:28.45 -0.61.0M
IPPLHC72.3291 S08:39:38.06 -0.71.0M
STIAHC80.9 83 P08:39:30.47 0.01.0M
STIAHC80.9 83 S08:39:40.56 -0.71.0M
ZKRHL91.9 90 P08:39:31.78 -0.51.0M
ZKRHL91.9 90 S08:39:43.83 -0.61.0M
GVDHL106.6253 P08:39:34.84 0.21.0M
GVDHL106.6253 S08:39:48.15 -0.31.0M
GVDSHC109.1254 P08:39:35.20 0.11.0M
GVDSHC109.1254 S08:39:48.79 -0.51.0M
IMMVHL117.6289 P08:39:36.30 -0.11.0M
IMMVHL117.6289 S08:39:51.03 -0.61.0M
RODPHC140.4290 P08:39:40.78 0.91.0M
RODPHC140.4290 S08:39:57.98 0.11.0M
ANKYHL191.6296 P08:39:47.99 0.71.0M
ANKYHL191.6296 S08:40:11.23 0.51.0M
KARPHL183.6 75 P08:39:47.18 0.91.0M
KARPHL183.6 75 S08:40:09.36 0.31.0M
MHLOHL189.4337 P08:39:46.52 -0.41.0M
MHLOHL189.4337 S08:40:09.94 -0.21.0M
KTHRHC236.0302 P08:39:52.76 -0.21.0M
KTHRHC236.0302 S08:40:21.07 0.31.0M
LTKHP380.0328 P08:40:11.09 -0.31.0M
LTKHP380.0328 S08:40:52.91 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szyy
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:39:16.37
  Latitude       35.1167 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2068 deg +/-   1 km
  Depth            5 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.49 s
  Azimuthal gap       157 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.29 +/- 0.15 12      
  M     3.29      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 329 P    08:39:20.90 -0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 329 S    08:39:24.43 -0.2 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 303 P    08:39:22.78 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 303 S    08:39:27.33 -0.6 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.3 253 P    08:39:23.55  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.3 253 S    08:39:28.69 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 247 P    08:39:24.13  0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 247 S    08:39:29.41 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 291 P    08:39:28.45 -0.6 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 291 S    08:39:38.06 -0.7 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 83 P    08:39:30.47 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 83 S    08:39:40.56 -0.7 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 90 P    08:39:31.78 -0.5 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 90 S    08:39:43.83 -0.6 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    08:39:34.84  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    08:39:48.15 -0.3 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 254 P    08:39:35.20  0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 254 S    08:39:48.79 -0.5 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 289 P    08:39:36.30 -0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 289 S    08:39:51.03 -0.6 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    08:39:40.78  0.9 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    08:39:57.98  0.1 M 1.0 RODP 
  KARP HL  1.7 75 P    08:39:47.18  0.9 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.7 75 S    08:40:09.36  0.3 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 337 P    08:39:46.52 -0.4 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 337 S    08:40:09.94 -0.2 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 296 P    08:39:47.99  0.7 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 296 S    08:40:11.23  0.5 M 1.0 ANKY 
  KTHR HC  2.1 302 P    08:39:52.76 -0.2 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.1 302 S    08:40:21.07  0.3 M 1.0 KTHR 
  LTK  HP  3.4 328 P    08:40:11.09 -0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  3.4 328 S    08:40:52.91 -0.3 M 1.0 LTK 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 329 MLv   3.23 -0.06  73.9141   
  IDI  MN  0.3 303 MLv   3.19 -0.10  16.7754   
  SIVA HL  0.3 253 MLv   3.69 0.40  44.4972   
  IMOD HC  0.4 247 MLv   3.43 0.14  20.7713   
  IPPL HC  0.7 291 MLv   3.55 0.26  7.75903   
  STIA HC  0.7 83 MLv   3.40 0.11  4.99659   
  ZKR  HL  0.8 90 MLv   3.11 -0.18  2.24022   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   3.31 0.02  2.30766   
  GVDS HC  1.0 254 MLv   3.02 -0.27   1.4952   
  IMMV HL  1.1 289 MLv   3.58 0.30  4.96372   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.30 0.01  1.96813   
  KARP HL  1.7 75 MLv   3.07 -0.21  0.94847   
  MHLO HL  1.7 337 MLv   3.45 0.16  3.28028   
  ANKY HL  1.7 296 MLv   3.10 -0.18  0.703275   
  KTHR HC  2.1 302 MLv   3.32 0.03  0.68964   
  LTK  HP  3.4 328 MLv   2.88 -0.40  0.184331