Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:26:52 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1290° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2258° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 23.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.3 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.2324 P08:26:57.65 0.01.0M
IACMHL24.2324 S08:27:01.38 0.21.0M
IDIMN35.3300 P08:26:59.56 0.01.0M
IDIMN35.3300 S08:27:03.98 -0.61.0M
NPSHL37.9 67 P08:26:59.80 -0.11.0M
NPSHL37.9 67 S08:27:04.89 -0.31.0M
IMODHC42.5246 P08:27:00.75 0.11.0M
IMODHC42.5246 S08:27:06.34 -0.21.0M
SIVAHL39.6252 P08:27:00.24 0.11.0M
SIVAHL39.6252 S08:27:05.52 -0.21.0M
IPPLHC73.4289 P08:27:05.23 -0.51.0M
IPPLHC73.4289 S08:27:14.73 -0.81.0M
ZKRHL90.2 91 P08:27:08.63 0.21.0M
ZKRHL90.2 91 S08:27:19.79 -0.51.0M
GVDHL108.6253 P08:27:11.68 0.31.0M
GVDHL108.6253 S08:27:25.26 -0.21.0M
GVDSHC111.1253 P08:27:12.14 0.31.0M
GVDSHC111.1253 S08:27:25.99 -0.21.0M
IMMVHL118.8288 P08:27:13.84 0.81.0M
IMMVHL118.8288 S08:27:27.57 -0.71.0M
RODPHC141.5290 P08:27:17.37 0.81.0M
RODPHC141.5290 S08:27:34.07 -0.41.0M
KARPHL181.6 75 P08:27:23.38 1.01.0M
KARPHL181.6 75 S08:27:45.37 0.51.0M
ANKYHL192.6295 P08:27:24.15 0.41.0M
ANKYHL192.6295 S08:27:47.62 0.41.0M
KTHAHL232.2303 P08:27:29.01 0.11.0M
KTHAHL232.2303 S08:27:55.96 -0.21.0M
KTHRHC236.7301 P08:27:29.39 0.01.0M
KTHRHC236.7301 S08:27:57.31 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szyo
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:26:52.89
  Latitude       35.1290 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2258 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       155 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.80 +/- 0.14 13      
  M     2.80      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 324 P    08:26:57.65  0.0 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 324 S    08:27:01.38  0.2 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 300 P    08:26:59.56  0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    08:27:03.98 -0.6 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 67 P    08:26:59.80 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    08:27:04.89 -0.3 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 252 P    08:27:00.24  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    08:27:05.52 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    08:27:00.75  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    08:27:06.34 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    08:27:05.23 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    08:27:14.73 -0.8 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 91 P    08:27:08.63  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    08:27:19.79 -0.5 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    08:27:11.68  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    08:27:25.26 -0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    08:27:12.14  0.3 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    08:27:25.99 -0.2 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    08:27:13.84  0.8 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    08:27:27.57 -0.7 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    08:27:17.37  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    08:27:34.07 -0.4 M 1.0 RODP 
  KARP HL  1.6 75 P    08:27:23.38  1.0 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 75 S    08:27:45.37  0.5 M 1.0 KARP 
  ANKY HL  1.7 295 P    08:27:24.15  0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    08:27:47.62  0.4 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 303 P    08:27:29.01  0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 303 S    08:27:55.96 -0.2 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  2.1 301 P    08:27:29.39 -0.0 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.1 301 S    08:27:57.31  0.1 M 1.0 KTHR 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 324 MLv   2.72 -0.08  23.1765   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.75 -0.04   5.9181   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   2.32 -0.48  1.86887   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.16 0.37  11.7843   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.91 0.11  5.55806   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.02 0.23  2.25914   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.60 -0.19  0.710861   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.85 0.06  0.789885   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.42 -0.37  0.370676   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.14 0.35  1.78179   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.87 0.08  0.731103   
  KARP HL  1.6 75 MLv   2.66 -0.14  0.369697   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.67 -0.12  0.257233   
  KTHA HL  2.1 303 MLv   2.76 -0.03  0.20078   
  KTHR HC  2.1 301 MLv   2.93 0.14  0.282226