Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:17:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1527° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3227° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 25.9 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
80.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC21.2322 P08:17:13.81 0.11.0M
KNSSHC21.2322 S08:17:16.84 -0.11.0M
PFKSHC18.3132 P08:17:13.31 0.11.0M
PFKSHC18.3132 S08:17:16.03 -0.11.0M
IACMHL28.5307 P08:17:15.16 0.31.0M
IACMHL28.5307 S08:17:19.09 0.11.0M
NPSHL28.8 65 P08:17:15.07 0.11.0M
NPSHL28.8 65 S08:17:19.02 -0.11.0M
IDIMN42.1291 P08:17:17.19 0.01.0M
IDIMN42.1291 S08:17:22.73 -0.41.0M
SIVAHL48.8252 P08:17:18.26 0.01.0M
SIVAHL48.8252 S08:17:24.86 -0.11.0M
IMODHC51.6247 P08:17:18.88 0.11.0M
IMODHC51.6247 S08:17:25.61 -0.21.0M
SIT2HI71.5 85 P08:17:21.93 0.01.0M
SIT2HI71.5 85 S08:17:31.09 -0.41.0M
STIAHC70.0 86 P08:17:22.03 0.31.0M
STIAHC70.0 86 S08:17:31.19 0.11.0M
IPPLHC81.0286 P08:17:23.51 -0.11.0M
IPPLHC81.0286 S08:17:33.85 -0.41.0M
ZKRHL81.4 93 P08:17:23.67 0.11.0M
ZKRHL81.4 93 S08:17:34.49 0.11.0M
VAMHL105.8285 P08:17:27.14 -0.41.0M
GVDHL117.8253 P08:17:29.59 0.21.0M
GVDHL117.8253 S08:17:45.58 1.01.0M
GVDSHC120.3253 P08:17:30.07 0.21.0M
IMMVHL126.5286 P08:17:31.53 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szyf
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:17:09.47
  Latitude       35.1527 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3227 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.58 +/- 0.14 13      
  M     3.58      13 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 132 P    08:17:13.31  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 132 S    08:17:16.03 -0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 322 P    08:17:13.81  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 322 S    08:17:16.84 -0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.3 307 P    08:17:15.16  0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.3 307 S    08:17:19.09  0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 65 P    08:17:15.07  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 65 S    08:17:19.02 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 291 P    08:17:17.19 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 291 S    08:17:22.73 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    08:17:18.26  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    08:17:24.86 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 247 P    08:17:18.88  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 247 S    08:17:25.61 -0.2 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.6 86 P    08:17:22.03  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 86 S    08:17:31.19  0.1 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.6 85 P    08:17:21.93 -0.0 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.6 85 S    08:17:31.09 -0.4 M 1.0 SIT2 
  IPPL HC  0.7 286 P    08:17:23.51 -0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 286 S    08:17:33.85 -0.4 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.7 93 P    08:17:23.67  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 93 S    08:17:34.49  0.1 M 1.0 ZKR 
  VAM  HL  1.0 285 P    08:17:27.14 -0.4 M 1.0 VAM 
  GVD  HL  1.1 253 P    08:17:29.59  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 253 S    08:17:45.58  1.0 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.1 253 P    08:17:30.07  0.2 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 286 P    08:17:31.53  0.8 M 1.0 IMMV 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 132 MLv   3.59 0.01   108.14   
  KNSS HC  0.2 322 MLv   3.35 -0.23  52.5838   
  IACM HL  0.3 307 MLv   3.55 -0.03  121.174   
  NPS  HL  0.3 65 MLv   3.46 -0.12  44.0613   
  IDI  MN  0.4 291 MLv   3.20 -0.38  11.1631   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.72 0.14  25.2994   
  IMOD HC  0.5 247 MLv   3.71 0.13  21.0237   
  STIA HC  0.6 86 MLv   3.63 0.05  9.48092   
  SIT2 HI  0.6 85 MLv   3.71 0.13  11.2705   
  IPPL HC  0.7 286 MLv   3.72 0.14  10.3259   
  ZKR  HL  0.7 93 MLv   3.51 -0.07  6.33375   
  VAM  HL  1.0 285 MLv   4.12 0.54  10.9987   
  GVD  HL  1.1 253 MLv   3.43 -0.15  2.70992   
  GVDS HC  1.1 253 MLv   3.15 -0.43  1.79174   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   3.92 0.34  9.77385