Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:08:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3168° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3523° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.7 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
49.9 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.7222 P08:08:13.29 0.11.0M
THIVHA2.7222 S08:08:14.84 0.01.0M
THVAHL2.0315 P08:08:13.14 0.01.0M
THVAHL2.0315 S08:08:14.63 -0.11.0M
AMPEHA7.5257 P08:08:13.67 0.11.0M
AMPEHA7.5257 S08:08:15.57 0.11.0M
THI1HL8.7 25 P08:08:13.77 0.11.0M
THI1HL8.7 25 S08:08:15.78 0.11.0M
THI2HL13.8297 P08:08:14.36 0.01.0M
THI2HL13.8297 S08:08:16.74 -0.11.0M
STFNHA22.9133 P08:08:15.76 0.11.0M
STFNHA22.9133 S08:08:19.16 -0.11.0M
VILLHA17.3192 P08:08:14.58 -0.31.0M
VILLHA17.3192 S08:08:17.19 -0.61.0M
DOMVHA33.2258 P08:08:17.11 -0.21.0M
DOMVHA33.2258 S08:08:22.06 0.01.0M
MDRAHA30.2161 P08:08:17.00 0.21.0M
MDRAHA30.2161 S08:08:21.01 -0.21.0M
LKRHL48.1320 P08:08:19.53 -0.11.0M
LKRHL48.1320 S08:08:26.08 -0.11.0M
LOUTHA49.3222 P08:08:19.97 0.11.0M
LOUTHA49.3222 S08:08:26.75 0.21.0M
LTKHP46.9226 P08:08:19.44 -0.11.0M
LTKHP46.9226 S08:08:26.00 0.01.0M
MRKAHA47.7 25 P08:08:19.59 0.01.0M
MRKAHA47.7 25 S08:08:26.15 0.01.0M
ATALHA50.8325 P08:08:20.08 0.01.0M
ATALHA50.8325 S08:08:26.97 0.01.0M
ACORHA63.5222 P08:08:22.52 0.31.0M
ACORHA63.5222 S08:08:30.69 0.11.0M
EPIDHA80.7195 P08:08:25.18 0.31.0M
EPIDHA80.7195 S08:08:35.95 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szxy
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:08:11.06
  Latitude       38.3168 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3523 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.95 +/- 0.26 12      
  M     1.95      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 315 P    08:08:13.14 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 315 S    08:08:14.63 -0.1 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 222 P    08:08:13.29  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 222 S    08:08:14.84 -0.0 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 257 P    08:08:13.67  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 257 S    08:08:15.57  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 25 P    08:08:13.77  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 25 S    08:08:15.78  0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 297 P    08:08:14.36  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    08:08:16.74 -0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 192 P    08:08:14.58 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 192 S    08:08:17.19 -0.6 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 133 P    08:08:15.76  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 133 S    08:08:19.16 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 161 P    08:08:17.00  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 161 S    08:08:21.01 -0.2 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    08:08:17.11 -0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    08:08:22.06  0.0 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 226 P    08:08:19.44 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 226 S    08:08:26.00  0.0 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 25 P    08:08:19.59 -0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 25 S    08:08:26.15 -0.0 M 1.0 MRKA 
  LKR  HL  0.4 320 P    08:08:19.53 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    08:08:26.08 -0.1 M 1.0 LKR 
  LOUT HA  0.4 222 P    08:08:19.97  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 222 S    08:08:26.75  0.2 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.5 325 P    08:08:20.08 -0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 325 S    08:08:26.97 -0.0 M 1.0 ATAL 
  ACOR HA  0.6 222 P    08:08:22.52  0.3 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 222 S    08:08:30.69  0.1 M 1.0 ACOR 
  EPID HA  0.7 195 P    08:08:25.18  0.3 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.7 195 S    08:08:35.95  0.6 M 1.0 EPID 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 315 MLv   2.35 0.40  15.7901   
  THIV HA  0.0 222 MLv   2.21 0.25  10.9364   
  AMPE HA  0.1 257 MLv   1.82 -0.13  3.40936   
  THI1 HL  0.1 25 MLv   2.24 0.28  8.28202   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   2.36 0.40   8.148   
  VILL HA  0.2 192 MLv   1.88 -0.08  2.20572   
  STFN HA  0.2 133 MLv   1.38 -0.57  0.513008   
  MDRA HA  0.3 161 MLv   1.56 -0.39  0.505388   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   2.10 0.15  1.48402   
  LTK  HP  0.4 226 MLv   1.11 -0.84  0.261004   
  MRKA HA  0.4 25 MLv   1.60 -0.35  0.204897   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.38 0.43  0.637749   
  LOUT HA  0.4 222 MLv   2.05 0.10  0.527536   
  ATAL HA  0.5 325 MLv   2.04 0.09  0.473631   
  ACOR HA  0.6 222 MLv   1.67 -0.28  0.113059   
  EPID HA  0.7 195 MLv   1.91 -0.05  0.159643