Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:05:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3157° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3440° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 27.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.1 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.2 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.1210 P08:05:04.28 0.11.0M
THIVHA2.1210 S08:05:05.83 -0.11.0M
THVAHL1.7336 P08:05:04.15 0.01.0M
THVAHL1.7336 S08:05:05.66 -0.21.0M
AMPEHA6.7257 P08:05:04.67 0.21.0M
AMPEHA6.7257 S08:05:06.50 0.11.0M
THI1HL9.1 29 P08:05:04.81 0.11.0M
THI1HL9.1 29 S08:05:06.83 0.11.0M
THI2HL13.2299 P08:05:05.32 0.11.0M
THI2HL13.2299 S08:05:07.73 0.01.0M
STFNHA23.3131 P08:05:06.79 0.01.0M
STFNHA23.3131 S08:05:10.26 -0.11.0M
VILLHA17.1189 P08:05:05.67 -0.21.0M
VILLHA17.1189 S08:05:08.47 -0.21.0M
MDRAHA30.3159 P08:05:07.92 0.11.0M
MDRAHA30.3159 S08:05:12.08 -0.21.0M
LKRHL47.8321 P08:05:10.46 -0.11.0M
LKRHL47.8321 S08:05:17.15 0.11.0M
LOUTHA48.7222 P08:05:11.04 0.31.0M
LOUTHA48.7222 S08:05:17.43 0.11.0M
LTKHP46.3225 P08:05:10.46 0.11.0M
LTKHP46.3225 S08:05:16.62 -0.11.0M
MRKAHA48.1 26 P08:05:10.62 0.01.0M
MRKAHA48.1 26 S08:05:17.15 -0.11.0M
ATALHA50.4326 P08:05:10.88 -0.11.0M
ATALHA50.4326 S08:05:17.66 -0.21.0M
ATHUHA54.7135 P08:05:11.88 0.21.0M
ATHUHA54.7135 S08:05:19.00 -0.11.0M
MRTHHA56.4112 P08:05:12.01 0.11.0M
MRTHHA56.4112 S08:05:19.58 0.11.0M
PTLHL54.4123 P08:05:12.27 0.61.0M
PTLHL54.4123 S08:05:19.05 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szxv
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:05:02.02
  Latitude       38.3157 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3440 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       84 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.53 +/- 0.30 12      
  M     2.53      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 336 P    08:05:04.15 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 336 S    08:05:05.66 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 210 P    08:05:04.28  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 210 S    08:05:05.83 -0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 257 P    08:05:04.67  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 257 S    08:05:06.50  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 29 P    08:05:04.81  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 29 S    08:05:06.83  0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 299 P    08:05:05.32  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 299 S    08:05:07.73  0.0 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 189 P    08:05:05.67 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 189 S    08:05:08.47 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 131 P    08:05:06.79  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 131 S    08:05:10.26 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 159 P    08:05:07.92  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 159 S    08:05:12.08 -0.2 M 1.0 MDRA 
  LTK  HP  0.4 225 P    08:05:10.46  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    08:05:16.62 -0.1 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.4 321 P    08:05:10.46 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 321 S    08:05:17.15  0.1 M 1.0 LKR 
  MRKA HA  0.4 26 P    08:05:10.62 -0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 26 S    08:05:17.15 -0.1 M 1.0 MRKA 
  LOUT HA  0.4 222 P    08:05:11.04  0.3 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 222 S    08:05:17.43  0.1 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.5 326 P    08:05:10.88 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 326 S    08:05:17.66 -0.2 M 1.0 ATAL 
  PTL  HL  0.5 123 P    08:05:12.27  0.6 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.5 123 S    08:05:19.05  0.0 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.5 135 P    08:05:11.88  0.2 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.5 135 S    08:05:19.00 -0.1 M 1.0 ATHU 
  MRTH HA  0.5 112 P    08:05:12.01  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 112 S    08:05:19.58  0.1 M 1.0 MRTH 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 336 MLv   3.29 0.77  141.405   
  THIV HA  0.0 210 MLv   2.87 0.34  52.3787   
  AMPE HA  0.1 257 MLv   2.36 -0.17  12.3497   
  THI1 HL  0.1 29 MLv   2.90 0.38  37.5155   
  THI2 HL  0.1 299 MLv   3.28 0.76  71.2882   
  VILL HA  0.2 189 MLv   2.39 -0.14  7.32209   
  STFN HA  0.2 131 MLv   2.16 -0.37  3.01701   
  MDRA HA  0.3 159 MLv   2.09 -0.43  1.72267   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   1.86 -0.66  1.52682   
  LKR  HL  0.4 321 MLv   3.09 0.56  3.36933   
  MRKA HA  0.4 26 MLv   2.44 -0.08  1.39032   
  LOUT HA  0.4 222 MLv   2.60 0.07  1.89628   
  ATAL HA  0.5 326 MLv   2.57 0.04  1.62582   
  PTL  HL  0.5 123 MLv   2.18 -0.35  0.528174   
  ATHU HA  0.5 135 MLv   2.26 -0.27  0.380209   
  MRTH HA  0.5 112 MLv   2.50 -0.03  0.985069