Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 08:04:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3135° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3377° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 28.3 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
42.6 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.4 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.7197 P08:04:13.28 0.11.0M
THIVHA1.7197 S08:04:14.80 0.01.0M
THVAHL1.8355 P08:04:13.12 0.01.0M
THVAHL1.8355 S08:04:14.61 -0.11.0M
AMPEHA6.2258 P08:04:13.70 0.31.0M
AMPEHA6.2258 S08:04:15.30 0.01.0M
THI1HL9.6 31 P08:04:13.83 0.11.0M
THI1HL9.6 31 S08:04:15.82 0.01.0M
THI2HL12.9301 P08:04:14.28 0.11.0M
THI2HL12.9301 S08:04:16.66 0.11.0M
STFNHA23.6130 P08:04:15.93 0.11.0M
STFNHA23.6130 S08:04:19.30 -0.11.0M
VILLHA16.8188 P08:04:14.64 -0.11.0M
VILLHA16.8188 S08:04:17.40 -0.21.0M
DOMVHA31.9259 P08:04:17.10 0.11.0M
DOMVHA31.9259 S08:04:21.61 0.01.0M
MDRAHA30.3158 P08:04:17.05 0.21.0M
MDRAHA30.3158 S08:04:21.05 -0.21.0M
LKRHL47.6322 P08:04:19.54 0.01.0M
LKRHL47.6322 S08:04:25.88 -0.21.0M
LTKHP45.8225 P08:04:19.52 0.21.0M
LTKHP45.8225 S08:04:25.57 0.01.0M
ATALHA50.3327 P08:04:20.03 0.01.0M
ATALHA50.3327 S08:04:26.68 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szxu
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         08:04:11.02
  Latitude       38.3135 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3377 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       99 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.60 +/- 0.39 10      
  M     1.60      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 197 P    08:04:13.28  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 197 S    08:04:14.80  0.0 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 355 P    08:04:13.12 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 355 S    08:04:14.61 -0.1 M 1.0 THVA 
  AMPE HA  0.1 258 P    08:04:13.70  0.3 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 258 S    08:04:15.30  0.0 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 31 P    08:04:13.83  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 31 S    08:04:15.82  0.0 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 301 P    08:04:14.28  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 301 S    08:04:16.66  0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 188 P    08:04:14.64 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 188 S    08:04:17.40 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 130 P    08:04:15.93  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 130 S    08:04:19.30 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 158 P    08:04:17.05  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 158 S    08:04:21.05 -0.2 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 259 P    08:04:17.10  0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 259 S    08:04:21.61 -0.0 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 225 P    08:04:19.52  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    08:04:25.57 -0.0 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.4 322 P    08:04:19.54 -0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 322 S    08:04:25.88 -0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.5 327 P    08:04:20.03  0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 327 S    08:04:26.68 -0.1 M 1.0 ATAL 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 197 MLv   1.79 0.19  4.44376   
  THVA HL  0.0 355 MLv   2.31 0.71  14.5988   
  AMPE HA  0.1 258 MLv   1.32 -0.28  1.17608   
  THI1 HL  0.1 31 MLv   1.92 0.32  3.78281   
  THI2 HL  0.1 301 MLv   2.21 0.61  6.18277   
  VILL HA  0.2 188 MLv   1.24 -0.36  0.528212   
  STFN HA  0.2 130 MLv   1.14 -0.46  0.282879   
  MDRA HA  0.3 158 MLv   0.98 -0.62  0.132863   
  DOMV HA  0.3 259 MLv   1.79 0.19  0.776958   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   0.75 -0.85  0.121797   
  LKR  HL  0.4 322 MLv   2.09 0.49  0.338877   
  ATAL HA  0.5 327 MLv   1.53 -0.07  0.148517