Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 07:42:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1560° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2403° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 21.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL22.7317 P07:42:33.91 -0.11.0M
IACMHL22.7317 S07:42:37.28 -0.11.0M
KNSSHC17.4342 P07:42:33.20 0.01.0M
KNSSHC17.4342 S07:42:35.71 -0.21.0M
NPSHL35.6 71 P07:42:36.01 -0.11.0M
NPSHL35.6 71 S07:42:40.89 -0.21.0M
IMODHC45.0243 P07:42:37.71 0.11.0M
IMODHC45.0243 S07:42:43.56 -0.31.0M
SIVAHL41.9249 P07:42:36.98 -0.11.0M
SIVAHL41.9249 S07:42:42.74 -0.21.0M
IPPLHC73.7287 P07:42:41.97 -0.41.0M
IPPLHC73.7287 S07:42:51.48 -0.61.0M
STIAHC77.5 86 P07:42:43.17 0.21.0M
STIAHC77.5 86 S07:42:53.05 -0.11.0M
ZKRHL88.9 93 P07:42:44.64 -0.11.0M
ZKRHL88.9 93 S07:42:56.48 0.11.0M
GVDHL110.8252 P07:42:48.06 -0.21.0M
GVDHL110.8252 S07:43:02.74 0.31.0M
GVDSHC113.3252 P07:42:49.11 0.51.0M
GVDSHC113.3252 S07:43:03.51 0.31.0M
IMMVHL119.2286 P07:42:50.47 0.91.0M
IMMVHL119.2286 S07:43:05.05 0.31.0M
RODPHC141.8288 P07:42:53.71 0.71.0M
RODPHC141.8288 S07:43:10.79 -0.11.0M
SNT5HA139.4 6 P07:42:52.81 0.21.0M
SNT5HA139.4 6 S07:43:10.60 0.51.0M
KARPHL179.5 76 P07:42:58.86 0.31.0M
KARPHL179.5 76 S07:43:19.93 -0.61.0M
ANKYHL192.5294 P07:42:59.57 -0.51.0M
ANKYHL192.5294 S07:43:22.82 -0.51.0M
MHLOHL186.5336 P07:42:58.94 -0.31.0M
MHLOHL186.5336 S07:43:21.51 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szxc
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         07:42:29.53
  Latitude       35.1560 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2403 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       150 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.87 +/- 0.13 12      
  M     2.87      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 342 P    07:42:33.20  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 342 S    07:42:35.71 -0.2 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 317 P    07:42:33.91 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 317 S    07:42:37.28 -0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 71 P    07:42:36.01 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 71 S    07:42:40.89 -0.2 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 249 P    07:42:36.98 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    07:42:42.74 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 243 P    07:42:37.71  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 243 S    07:42:43.56 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 287 P    07:42:41.97 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 287 S    07:42:51.48 -0.6 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 86 P    07:42:43.17  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 86 S    07:42:53.05 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 93 P    07:42:44.64 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 93 S    07:42:56.48  0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    07:42:48.06 -0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    07:43:02.74  0.3 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 252 P    07:42:49.11  0.5 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 252 S    07:43:03.51  0.3 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 286 P    07:42:50.47  0.9 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 286 S    07:43:05.05  0.3 M 1.0 IMMV 
  SNT5 HA  1.3  6 P    07:42:52.81  0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    07:43:10.60  0.5 M 1.0 SNT5 
  RODP HC  1.3 288 P    07:42:53.71  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 288 S    07:43:10.79 -0.1 M 1.0 RODP 
  KARP HL  1.6 76 P    07:42:58.86  0.3 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 76 S    07:43:19.93 -0.6 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 336 P    07:42:58.94 -0.3 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 336 S    07:43:21.51 -0.4 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 294 P    07:42:59.57 -0.5 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 294 S    07:43:22.82 -0.5 M 1.0 ANKY 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 342 MLv   2.83 -0.05  19.6454   
  IACM HL  0.2 317 MLv   2.81 -0.07  30.9134   
  NPS  HL  0.3 71 MLv   2.41 -0.46   2.6282   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.94 0.06  6.15501   
  IMOD HC  0.4 243 MLv   2.90 0.02   4.7076   
  IPPL HC  0.7 287 MLv   3.13 0.26  2.87752   
  STIA HC  0.7 86 MLv   2.90 0.03  1.65066   
  ZKR  HL  0.8 93 MLv   2.81 -0.06  1.16054   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.72 -0.15  0.568344   
  GVDS HC  1.0 252 MLv   2.47 -0.40  0.404611   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   3.17 0.29  1.86836   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   3.03 0.16  0.631869   
  RODP HC  1.3 288 MLv   2.97 0.10  0.913824   
  KARP HL  1.6 76 MLv   2.75 -0.12  0.469032   
  MHLO HL  1.7 336 MLv   3.12 0.24  1.56591   
  ANKY HL  1.7 294 MLv   2.70 -0.17  0.277008