Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 07:39:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1297° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2315° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.4323 P07:39:41.32 0.01.0M
IACMHL24.4323 S07:39:44.83 -0.11.0M
KNSSHC20.0346 P07:39:40.55 0.01.0M
KNSSHC20.0346 S07:39:43.57 -0.11.0M
PFKSHC24.0114 P07:39:41.41 0.11.0M
PFKSHC24.0114 S07:39:45.03 0.11.0M
IDIMN35.7299 P07:39:43.29 -0.11.0M
IDIMN35.7299 S07:39:47.83 -0.61.0M
NPSHL37.4 67 P07:39:43.41 -0.21.0M
NPSHL37.4 67 S07:39:48.50 -0.41.0M
IMODHC43.0246 P07:39:44.55 0.11.0M
IMODHC43.0246 S07:39:50.19 -0.31.0M
SIVAHL40.2252 P07:39:44.00 0.01.0M
SIVAHL40.2252 S07:39:49.46 -0.21.0M
IPPLHC73.9289 P07:39:48.83 -0.71.0M
IPPLHC73.9289 S07:39:58.89 -0.51.0M
STIAHC78.5 84 P07:39:50.62 0.31.0M
STIAHC78.5 84 S07:40:00.55 -0.21.0M
ZKRHL89.6 91 P07:39:52.06 -0.11.0M
ZKRHL89.6 91 S07:40:03.89 -0.11.0M
GVDHL109.1253 P07:39:55.47 0.21.0M
GVDHL109.1253 S07:40:09.62 0.21.0M
GVDSHC111.6253 P07:39:55.77 0.11.0M
GVDSHC111.6253 S07:40:10.43 0.31.0M
IMMVHL119.3288 P07:39:56.36 -0.51.0M
IMMVHL119.3288 S07:40:12.45 0.21.0M
RODPHC142.0290 P07:40:01.05 0.71.0M
RODPHC142.0290 S07:40:18.35 -0.11.0M
SAP3HL145.6 4 P07:40:01.19 0.41.0M
SAP3HL145.6 4 S07:40:19.77 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szwz
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         07:39:36.60
  Latitude       35.1297 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2315 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.30 +/- 0.18 13      
  M     3.30      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 346 P    07:39:40.55 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 346 S    07:39:43.57 -0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 114 P    07:39:41.41  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    07:39:45.03  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 323 P    07:39:41.32 -0.0 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 323 S    07:39:44.83 -0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 299 P    07:39:43.29 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    07:39:47.83 -0.6 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 67 P    07:39:43.41 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    07:39:48.50 -0.4 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 252 P    07:39:44.00  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    07:39:49.46 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    07:39:44.55  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    07:39:50.19 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    07:39:48.83 -0.7 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    07:39:58.89 -0.5 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 84 P    07:39:50.62  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 84 S    07:40:00.55 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    07:39:52.06 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    07:40:03.89 -0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    07:39:55.47  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    07:40:09.62  0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    07:39:55.77  0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    07:40:10.43  0.3 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    07:39:56.36 -0.5 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    07:40:12.45  0.2 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    07:40:01.05  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    07:40:18.35 -0.1 M 1.0 RODP 
  SAP3 HL  1.3  4 P    07:40:01.19  0.4 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  4 S    07:40:19.77  0.6 M 1.0 SAP3 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 346 MLv   3.04 -0.26  27.9272   
  PFKS HC  0.2 114 MLv   3.27 -0.04  36.7336   
  IACM HL  0.2 323 MLv   3.13 -0.17  59.2774   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   3.43 0.13  27.7698   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   2.99 -0.31   9.1138   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.57 0.27  29.0827   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   3.27 -0.03  12.3994   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.57 0.27  7.95236   
  STIA HC  0.7 84 MLv   3.38 0.08  4.89366   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   3.22 -0.09  2.94128   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   3.09 -0.21  1.36788   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.89 -0.41  1.08232   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.66 0.36  5.76297   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.34 0.04  2.15309   
  SAP3 HL  1.3  4 MLv   3.63 0.33  6.66641