Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 07:28:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1548° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3203° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 25.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
80.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC20.9322 P07:28:08.07 0.01.0M
KNSSHC20.9322 S07:28:11.50 0.11.0M
PFKSHC18.7132 P07:28:07.71 0.11.0M
PFKSHC18.7132 S07:28:10.54 -0.11.0M
IACMHL28.2306 P07:28:09.38 0.11.0M
IACMHL28.2306 S07:28:13.59 0.01.0M
NPSHL28.9 66 P07:28:09.32 -0.11.0M
NPSHL28.9 66 S07:28:13.65 -0.21.0M
IDIMN41.8291 P07:28:11.61 -0.21.0M
IDIMN41.8291 S07:28:17.11 -0.81.0M
SIVAHL48.7252 P07:28:12.69 -0.11.0M
SIVAHL48.7252 S07:28:20.00 0.21.0M
IMODHC51.5247 P07:28:13.20 -0.11.0M
IMODHC51.5247 S07:28:20.45 -0.21.0M
STIAHC70.2 86 P07:28:16.55 0.21.0M
STIAHC70.2 86 S07:28:26.08 0.11.0M
IPPLHC80.8285 P07:28:17.74 -0.41.0M
IPPLHC80.8285 S07:28:28.82 -0.21.0M
ZKRHL81.7 93 P07:28:18.22 0.01.0M
ZKRHL81.7 93 S07:28:29.35 0.01.0M
GVDHL117.7253 P07:28:24.00 0.01.0M
GVDHL117.7253 S07:28:39.95 0.41.0M
GVDSHC120.2253 P07:28:24.45 0.01.0M
GVDSHC120.2253 S07:28:40.08 -0.21.0M
IMMVHL126.2286 P07:28:26.07 0.71.0M
IMMVHL126.2286 S07:28:41.94 0.01.0M
SNT5HA139.0 3 P07:28:27.16 -0.11.0M
SNT5HA139.0 3 S07:28:45.83 0.61.0M
RODPHC148.7288 P07:28:29.69 0.81.0M
RODPHC148.7288 S07:28:47.87 -0.21.0M
SAP3HL142.4 1 P07:28:27.61 -0.21.0M
SAP3HL142.4 1 S07:28:46.43 0.31.0M
SNT1HA140.6 4 P07:28:27.13 -0.41.0M
SNT1HA140.6 4 S07:28:45.86 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szwp
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         07:28:03.66
  Latitude       35.1548 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3203 deg +/-   0 km
  Depth            2 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       115 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.70 +/- 0.09 13      
  M     3.70      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 132 P    07:28:07.71  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 132 S    07:28:10.54 -0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 322 P    07:28:08.07  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 322 S    07:28:11.50  0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.3 306 P    07:28:09.38  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.3 306 S    07:28:13.59  0.0 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 66 P    07:28:09.32 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 66 S    07:28:13.65 -0.2 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 291 P    07:28:11.61 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 291 S    07:28:17.11 -0.8 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    07:28:12.69 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    07:28:20.00  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 247 P    07:28:13.20 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 247 S    07:28:20.45 -0.2 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.6 86 P    07:28:16.55  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 86 S    07:28:26.08  0.1 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 285 P    07:28:17.74 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 285 S    07:28:28.82 -0.2 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.7 93 P    07:28:18.22 -0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 93 S    07:28:29.35  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.1 253 P    07:28:24.00 -0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 253 S    07:28:39.95  0.4 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.1 253 P    07:28:24.45 -0.0 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 253 S    07:28:40.08 -0.2 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 286 P    07:28:26.07  0.7 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 286 S    07:28:41.94  0.0 M 1.0 IMMV 
  SNT5 HA  1.2  3 P    07:28:27.16 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  3 S    07:28:45.83  0.6 M 1.0 SNT5 
  SNT1 HA  1.3  4 P    07:28:27.13 -0.4 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.3  4 S    07:28:45.86  0.3 M 1.0 SNT1 
  SAP3 HL  1.3  1 P    07:28:27.61 -0.2 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  1 S    07:28:46.43  0.3 M 1.0 SAP3 
  RODP HC  1.3 288 P    07:28:29.69  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 288 S    07:28:47.87 -0.2 M 1.0 RODP 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 132 MLv   3.63 -0.08  115.201   
  KNSS HC  0.2 322 MLv   3.61 -0.09  96.8621   
  IACM HL  0.3 306 MLv   3.68 -0.03  167.316   
  NPS  HL  0.3 66 MLv   3.68 -0.03  71.5659   
  IDI  MN  0.4 291 MLv   3.38 -0.32   17.296   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.73 0.03  25.8217   
  IMOD HC  0.5 247 MLv   3.77 0.07  24.3698   
  STIA HC  0.6 86 MLv   3.73 0.02  11.9205   
  IPPL HC  0.7 285 MLv   3.80 0.10   12.567   
  ZKR  HL  0.7 93 MLv   3.61 -0.10  7.88871   
  GVD  HL  1.1 253 MLv   3.54 -0.16  3.48227   
  GVDS HC  1.1 253 MLv   3.20 -0.50  2.00918   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   4.07 0.36  13.6452   
  SNT5 HA  1.2  3 MLv   3.84 0.14  4.15317   
  SNT1 HA  1.3  4 MLv   3.73 0.03   3.6013   
  SAP3 HL  1.3  1 MLv   3.87 0.17  11.9945   
  RODP HC  1.3 288 MLv   3.80 0.10  5.73121