Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 07:22:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1305° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2257° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 23.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.3 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.1 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.0324 P07:22:38.67 0.21.0M
IACMHL24.0324 S07:22:41.88 -0.11.0M
KNSSHC19.8348 P07:22:38.02 0.31.0M
KNSSHC19.8348 S07:22:40.54 -0.21.0M
PFKSHC24.5113 P07:22:38.65 0.01.0M
PFKSHC24.5113 S07:22:41.99 -0.31.0M
IDIMN35.2300 P07:22:40.49 0.11.0M
IDIMN35.2300 S07:22:45.06 -0.41.0M
NPSHL37.9 67 P07:22:40.86 0.11.0M
NPSHL37.9 67 S07:22:46.07 -0.11.0M
IMODHC42.6246 P07:22:42.00 0.41.0M
IMODHC42.6246 S07:22:47.17 -0.31.0M
SIVAHL39.7252 P07:22:41.28 0.21.0M
SIVAHL39.7252 S07:22:46.45 -0.21.0M
IPPLHC73.4289 P07:22:46.32 -0.31.0M
IPPLHC73.4289 S07:22:56.01 -0.31.0M
ZKRHL90.2 91 P07:22:49.48 0.11.0M
ZKRHL90.2 91 S07:23:01.21 0.01.0M
GVDHL108.6253 P07:22:52.74 0.51.0M
GVDHL108.6253 S07:23:06.30 0.01.0M
GVDSHC111.2253 P07:22:52.87 0.21.0M
GVDSHC111.2253 S07:23:06.91 -0.21.0M
IMMVHL118.8288 P07:22:53.94 0.11.0M
IMMVHL118.8288 S07:23:08.84 -0.31.0M
RODPHC141.5290 P07:22:58.08 0.71.0M
RODPHC141.5290 S07:23:15.78 0.41.0M
KTHAHL232.1303 P07:23:09.56 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szwl
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         07:22:33.77
  Latitude       35.1305 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2257 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.96 +/- 0.14 12      
  M     2.96      12 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 348 P    07:22:38.02  0.3 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 348 S    07:22:40.54 -0.2 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 324 P    07:22:38.67  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 324 S    07:22:41.88 -0.1 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 113 P    07:22:38.65  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 113 S    07:22:41.99 -0.3 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 300 P    07:22:40.49  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    07:22:45.06 -0.4 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 67 P    07:22:40.86  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    07:22:46.07 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 252 P    07:22:41.28  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    07:22:46.45 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    07:22:42.00  0.4 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    07:22:47.17 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    07:22:46.32 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    07:22:56.01 -0.3 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 91 P    07:22:49.48  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    07:23:01.21  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    07:22:52.74  0.5 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    07:23:06.30 -0.0 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    07:22:52.87  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    07:23:06.91 -0.2 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    07:22:53.94  0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    07:23:08.84 -0.3 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    07:22:58.08  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    07:23:15.78  0.4 M 1.0 RODP 
  KTHA HL  2.1 303 P    07:23:09.56 -0.2 M 1.0 KTHA 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 348 MLv   2.80 -0.16  16.1016   
  IACM HL  0.2 324 MLv   2.85 -0.11  31.4371   
  PFKS HC  0.2 113 MLv   3.16 0.20  28.2006   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.45 -0.51  2.94911   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   3.19 0.23  13.8858   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   2.95 -0.01  7.16918   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.94 -0.02  6.03587   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.09 0.13  2.66645   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   3.09 0.13  2.19304   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.89 -0.07  0.857758   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.65 -0.31  0.625954   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.29 0.33  2.50227   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.03 0.07  1.05511   
  KTHA HL  2.1 303 MLv   2.82 -0.14  0.231798