Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 07:19:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2937° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3420° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 29.3 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.7 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
48.6 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.1303 P07:19:09.93 0.11.0M
THIVHA1.1303 S07:19:11.52 0.11.0M
THVAHL4.0352 P07:19:09.83 -0.11.0M
THVAHL4.0352 S07:19:11.37 -0.21.0M
AMPEHA6.4278 P07:19:10.29 0.11.0M
AMPEHA6.4278 S07:19:12.19 0.21.0M
THI2HL14.4307 P07:19:11.10 0.01.0M
THI2HL14.4307 S07:19:13.38 -0.21.0M
VILLHA14.6190 P07:19:11.23 0.11.0M
VILLHA14.6190 S07:19:13.67 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szwh
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         07:19:07.76
  Latitude       38.2937 deg +/-   1 km
  Longitude       23.3420 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       198 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.00 +/- 0.51  5      
  M     1.00      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 303 P    07:19:09.93  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 303 S    07:19:11.52  0.1 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 352 P    07:19:09.83 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 352 S    07:19:11.37 -0.2 M 1.0 THVA 
  AMPE HA  0.1 278 P    07:19:10.29  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 278 S    07:19:12.19  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.1 307 P    07:19:11.10  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 307 S    07:19:13.38 -0.2 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.1 190 P    07:19:11.23  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 190 S    07:19:13.67 -0.1 M 1.0 VILL 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 303 MLv   1.07 0.07  0.881039   
  THVA HL  0.0 352 MLv   1.64 0.65  2.76874   
  AMPE HA  0.1 278 MLv   0.47 -0.52  0.162402   
  THI2 HL  0.1 307 MLv   1.40 0.41  0.88014   
  VILL HA  0.1 190 MLv   0.46 -0.53  0.0991303