Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 06:46:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5370° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8452° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 30.8 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου
33.9 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
176.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANXHP9.1 47 P06:46:42.03 -0.11.0M
ANXHP9.1 47 S06:46:44.63 0.01.0M
EFPHP13.3157 P06:46:42.44 0.11.0M
EFPHP13.3157 S06:46:45.40 0.31.0M
VVKHP13.1193 P06:46:42.35 -0.11.0M
VVKHP13.1193 S06:46:45.00 -0.21.0M
AGRPCL19.0214 P06:46:42.86 -0.21.0M
AGRPCL19.0214 S06:46:46.34 0.01.0M
KALEHA30.3122 P06:46:44.79 0.01.0M
KALEHA30.3122 S06:46:49.44 0.11.0M
LAKAHA35.0161 P06:46:45.59 0.11.0M
LAKAHA35.0161 S06:46:50.63 0.11.0M
PANRCL39.6117 P06:46:46.07 -0.11.0M
PANRCL39.6117 S06:46:52.12 0.41.0M
KLVHL61.0154 P06:46:49.27 -0.31.0M
KLVHL61.0154 S06:46:58.08 0.31.0M
PDOHP58.0277 P06:46:48.80 -0.21.0M
PDOHP58.0277 S06:46:57.12 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szvg
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         06:46:38.79
  Latitude       38.5370 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8452 deg +/-   0 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.17 +/- 0.31  7      
  M     1.17      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANX  HP  0.1 47 P    06:46:42.03 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.1 47 S    06:46:44.63  0.0 M 1.0 ANX 
  VVK  HP  0.1 193 P    06:46:42.35 -0.1 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.1 193 S    06:46:45.00 -0.2 M 1.0 VVK 
  EFP  HP  0.1 157 P    06:46:42.44  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 157 S    06:46:45.40  0.3 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.2 214 P    06:46:42.86 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 214 S    06:46:46.34 -0.0 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.3 122 P    06:46:44.79 -0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 122 S    06:46:49.44  0.1 M 1.0 KALE 
  LAKA HA  0.3 161 P    06:46:45.59  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.3 161 S    06:46:50.63  0.1 M 1.0 LAKA 
  PANR CL  0.4 117 P    06:46:46.07 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.4 117 S    06:46:52.12  0.4 M 1.0 PANR 
  PDO  HP  0.5 277 P    06:46:48.80 -0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.5 277 S    06:46:57.12  0.3 M 1.0 PDO 
  KLV  HL  0.5 154 P    06:46:49.27 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 154 S    06:46:58.08  0.3 M 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANX  HP  0.1 47 MLv   0.82 -0.36  0.307882   
  VVK  HP  0.1 193 MLv   0.08 -1.09  0.210388   
  EFP  HP  0.1 157 MLv   1.12 -0.05  0.485392   
  AGRP CL  0.2 214 MLv   1.12 -0.05  0.354607   
  KALE HA  0.3 122 MLv   1.27 0.10  0.259049   
  LAKA HA  0.3 161 MLv   0.78 -0.39  0.0635224   
  PANR CL  0.4 117 MLv   2.75 1.58  0.0894905   
  PDO  HP  0.5 277 MLv   1.58 0.41  0.107703   
  KLV  HL  0.5 154 MLv   1.51 0.34  0.0610832