Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 06:01:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.9
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4635° Β
 Γεωγρ. Μήκος
28.3345° Α
 Εστιακό Βάθος
59 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 10.3 χμ ΑΒΑ της Ρόδου
104.8 χμ ΑΝΑ της Κω
441.0 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RDI1HI10.0262 P06:01:15.04 -0.11.0M
RDI1HI10.0262 S06:01:22.23 0.31.0M
RODBHL10.3260 P06:01:14.96 -0.21.0M
RODBHL10.3260 S06:01:22.25 0.31.0M
ARGHL33.7215 P06:01:16.00 -0.41.0M
ARGHL33.7215 S06:01:23.08 -1.01.0M
NISRHL108.8279 P06:01:25.13 0.91.0M
NISRHL108.8279 S06:01:38.83 0.81.0M
KARPHL146.7226 P06:01:29.02 0.01.0M
KARPHL146.7226 S06:01:45.95 -0.41.0M
SMGHL191.5316 P06:01:34.86 0.31.0M
SMGHL191.5316 S06:01:56.17 0.01.0M
STIAHC246.1235 P06:01:41.77 0.21.0M
STIAHC246.1235 S06:02:08.17 -0.21.0M
ZKRHL242.8232 P06:01:41.87 0.71.0M
ZKRHL242.8232 S06:02:07.51 -0.11.0M
APEHL259.4285 P06:01:43.36 0.01.0M
APEHL259.4285 S06:02:11.08 -0.51.0M
SNT5HA263.0269 P06:01:44.22 0.51.0M
SNT5HA263.0269 S06:02:12.79 0.51.0M
NPSHL279.5242 P06:01:45.24 -0.61.0M
NPSHL279.5242 S06:02:14.51 -1.41.0M
CHOSHT293.9317 P06:01:47.72 0.01.0M
CHOSHT293.9317 S06:02:18.44 -0.81.0M
IMODHC359.6243 P06:01:56.93 0.91.0M
IMODHC359.6243 S06:02:33.77 -0.21.0M
PRKHL358.7329 P06:01:56.00 0.21.0M
PRKHL358.7329 S06:02:32.81 -0.81.0M
SIGRHT375.1324 P06:01:58.02 0.11.0M
SIGRHT375.1324 S06:02:36.24 -1.01.0M
GVDHL424.1245 P06:02:04.35 0.01.0M
GVDHL424.1245 S06:02:47.84 -0.71.0M
GVDSHC426.4245 P06:02:04.58 -0.11.0M
GVDSHC426.4245 S06:02:48.53 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szts
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         06:01:06.23
  Latitude       36.4635 deg +/-   2 km
  Longitude       28.3345 deg +/-   2 km
  Depth           59 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.52 s
  Azimuthal gap       245 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.90 +/- 0.33 13      
  M     3.90      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RDI1 HI  0.1 262 P    06:01:15.04 -0.1 M 1.0 RDI1 
  RDI1 HI  0.1 262 S    06:01:22.23  0.3 M 1.0 RDI1 
  RODB HL  0.1 260 P    06:01:14.96 -0.2 M 1.0 RODB 
  RODB HL  0.1 260 S    06:01:22.25  0.3 M 1.0 RODB 
  ARG  HL  0.3 215 P    06:01:16.00 -0.4 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.3 215 S    06:01:23.08 -1.0 M 1.0 ARG 
  NISR HL  1.0 279 P    06:01:25.13  0.9 M 1.0 NISR 
  NISR HL  1.0 279 S    06:01:38.83  0.8 M 1.0 NISR 
  KARP HL  1.3 226 P    06:01:29.02  0.0 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.3 226 S    06:01:45.95 -0.4 M 1.0 KARP 
  SMG  HL  1.7 316 P    06:01:34.86  0.3 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.7 316 S    06:01:56.17 -0.0 M 1.0 SMG 
  ZKR  HL  2.2 232 P    06:01:41.87  0.7 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  2.2 232 S    06:02:07.51 -0.1 M 1.0 ZKR 
  STIA HC  2.2 235 P    06:01:41.77  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  2.2 235 S    06:02:08.17 -0.2 M 1.0 STIA 
  APE  HL  2.3 285 P    06:01:43.36  0.0 M 1.0 APE 
  APE  HL  2.3 285 S    06:02:11.08 -0.5 M 1.0 APE 
  SNT5 HA  2.4 269 P    06:01:44.22  0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  2.4 269 S    06:02:12.79  0.5 M 1.0 SNT5 
  NPS  HL  2.5 242 P    06:01:45.24 -0.6 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  2.5 242 S    06:02:14.51 -1.4 M 1.0 NPS 
  CHOS HT  2.6 317 P    06:01:47.72 -0.0 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  2.6 317 S    06:02:18.44 -0.8 M 1.0 CHOS 
  PRK  HL  3.2 329 P    06:01:56.00  0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  3.2 329 S    06:02:32.81 -0.8 M 1.0 PRK 
  IMOD HC  3.2 243 P    06:01:56.93  0.9 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  3.2 243 S    06:02:33.77 -0.2 M 1.0 IMOD 
  SIGR HT  3.4 324 P    06:01:58.02  0.1 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  3.4 324 S    06:02:36.24 -1.0 M 1.0 SIGR 
  GVD  HL  3.8 245 P    06:02:04.35  0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  3.8 245 S    06:02:47.84 -0.7 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  3.8 245 P    06:02:04.58 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  3.8 245 S    06:02:48.53 -0.6 M 1.0 GVDS 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RDI1 HI  0.1 262 MLv   3.21 -0.70  71.7509   
  RODB HL  0.1 260 MLv   3.06 -0.84  50.7327   
  ARG  HL  0.3 215 MLv   3.54 -0.36  39.6941   
  NISR HL  1.0 279 MLv   3.61 -0.30  5.80297   
  KARP HL  1.3 226 MLv   3.83 -0.08  8.20114   
  SMG  HL  1.7 316 MLv   3.78 -0.12   3.3349   
  ZKR  HL  2.2 232 MLv   4.38 0.48  7.37283   
  STIA HC  2.2 235 MLv   4.31 0.41  6.02869   
  APE  HL  2.3 285 MLv   3.32 -0.58  0.533604   
  SNT5 HA  2.4 269 MLv   3.74 -0.16  0.789852   
  NPS  HL  2.5 242 MLv   4.13 0.22  2.68638   
  CHOS HT  2.6 317 MLv   3.64 -0.27  0.734728   
  PRK  HL  3.2 329 MLv   4.38 0.48  1.94488   
  IMOD HC  3.2 243 MLv   4.33 0.42  1.69494   
  SIGR HT  3.4 324 MLv   3.94 0.04  0.586527   
  GVD  HL  3.8 245 MLv   4.43 0.53  0.906589   
  GVDS HC  3.8 245 MLv   4.19 0.29  0.685079