Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 05:14:49 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1703° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2750° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 21.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
76.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
341.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.9309 P05:14:54.75 0.31.0M
IACMHL23.9309 S05:14:57.89 -0.11.0M
KNSSHC17.2330 P05:14:53.69 0.31.0M
KNSSHC17.2330 S05:14:56.21 0.21.0M
IDIMN37.3290 P05:14:56.82 -0.11.0M
IDIMN37.3290 S05:15:01.40 -0.91.0M
NPSHL32.1 72 P05:14:55.23 -0.71.0M
NPSHL32.1 72 S05:15:00.07 -0.61.0M
IMODHC48.5243 P05:14:58.54 -0.11.0M
IMODHC48.5243 S05:15:04.95 -0.41.0M
SIVAHL45.4248 P05:14:58.02 -0.11.0M
SIVAHL45.4248 S05:15:04.17 -0.31.0M
IPPLHC76.3285 P05:15:03.38 0.11.0M
IPPLHC76.3285 S05:15:12.66 -0.81.0M
STIAHC74.2 87 P05:15:03.31 0.41.0M
STIAHC74.2 87 S05:15:12.70 -0.11.0M
ZKRHL85.9 94 P05:15:04.59 -0.21.0M
ZKRHL85.9 94 S05:15:16.32 0.11.0M
VAMHL101.1285 P05:15:07.59 0.31.0M
VAMHL101.1285 S05:15:20.22 -0.21.0M
CHANHC118.3289 P05:15:10.76 0.81.0M
CHANHC118.3289 S05:15:25.29 0.11.0M
GVDSHC116.8252 P05:15:10.38 0.61.0M
GVDSHC116.8252 S05:15:25.36 0.51.0M
IMMVHL121.8285 P05:15:11.27 0.71.0M
IMMVHL121.8285 S05:15:25.79 -0.51.0M
SNT5HA137.6 5 P05:15:13.13 0.31.0M
SNT5HA137.6 5 S05:15:30.32 -0.11.0M
THT1HT135.9 6 P05:15:12.37 -0.21.0M
THT1HT135.9 6 S05:15:29.69 -0.21.0M
SAP3HL140.8 3 P05:15:13.85 0.51.0M
SAP3HL140.8 3 S05:15:31.33 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szsf
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         05:14:49.85
  Latitude       35.1703 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2750 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       149 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.07 +/- 0.17 12      
  M     3.07      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 330 P    05:14:53.69  0.3 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 330 S    05:14:56.21  0.2 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 309 P    05:14:54.75  0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 309 S    05:14:57.89 -0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 72 P    05:14:55.23 -0.7 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 72 S    05:15:00.07 -0.6 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 290 P    05:14:56.82 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 290 S    05:15:01.40 -0.9 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 248 P    05:14:58.02 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 248 S    05:15:04.17 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 243 P    05:14:58.54 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 243 S    05:15:04.95 -0.4 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 87 P    05:15:03.31  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 87 S    05:15:12.70 -0.1 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 285 P    05:15:03.38  0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 285 S    05:15:12.66 -0.8 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 94 P    05:15:04.59 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    05:15:16.32  0.1 M 1.0 ZKR 
  VAM  HL  0.9 285 P    05:15:07.59  0.3 M 1.0 VAM 
  VAM  HL  0.9 285 S    05:15:20.22 -0.2 M 1.0 VAM 
  GVDS HC  1.1 252 P    05:15:10.38  0.6 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 252 S    05:15:25.36  0.5 M 1.0 GVDS 
  CHAN HC  1.1 289 P    05:15:10.76  0.8 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.1 289 S    05:15:25.29  0.1 M 1.0 CHAN 
  IMMV HL  1.1 285 P    05:15:11.27  0.7 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    05:15:25.79 -0.5 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.2  6 P    05:15:12.37 -0.2 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  6 S    05:15:29.69 -0.2 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.2  5 P    05:15:13.13  0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  5 S    05:15:30.32 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  1.3  3 P    05:15:13.85  0.5 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  3 S    05:15:31.33  0.1 M 1.0 SAP3 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 330 MLv   3.07 0.00  35.0979   
  IACM HL  0.2 309 MLv   2.99 -0.08  44.1695   
  NPS  HL  0.3 72 MLv   2.57 -0.50  4.63159   
  IDI  MN  0.3 290 MLv   2.76 -0.31  5.34331   
  SIVA HL  0.4 248 MLv   3.11 0.04  7.50453   
  IMOD HC  0.4 243 MLv   2.96 -0.12  4.40761   
  STIA HC  0.7 87 MLv   2.98 -0.09   2.0557   
  IPPL HC  0.7 285 MLv   3.25 0.18  3.71098   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   2.96 -0.12   1.6882   
  VAM  HL  0.9 285 MLv   3.50 0.43   2.7915   
  GVDS HC  1.1 252 MLv   2.56 -0.51  0.478386   
  CHAN HC  1.1 289 MLv   3.21 0.14  4.14671   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   3.34 0.26   2.6769   
  THT1 HT  1.2  6 MLv   2.95 -0.13  0.925587   
  SNT5 HA  1.2  5 MLv   3.30 0.22  1.19815   
  SAP3 HL  1.3  3 MLv   3.52 0.45  5.47403