Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 04:59:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1743° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2372° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 19.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
340.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC15.3340 P04:59:39.83 0.31.0M
KNSSHC15.3340 S04:59:42.04 0.01.0M
IACMHL21.0314 P04:59:40.60 0.11.0M
IACMHL21.0314 S04:59:43.60 0.01.0M
PFKSHC26.0124 P04:59:41.33 -0.11.0M
PFKSHC26.0124 S04:59:45.24 0.01.0M
IDIMN34.0292 P04:59:42.52 -0.21.0M
IDIMN34.0292 S04:59:47.30 -0.21.0M
NPSHL35.2 74 P04:59:42.80 -0.11.0M
NPSHL35.2 74 S04:59:47.88 0.11.0M
IMODHC45.7241 P04:59:44.60 0.01.0M
IMODHC45.7241 S04:59:50.79 0.01.0M
SIVAHL42.4246 P04:59:44.11 0.11.0M
SIVAHL42.4246 S04:59:49.85 0.01.0M
STIAHC77.6 88 P04:59:49.95 0.21.0M
STIAHC77.6 88 S04:59:59.86 -0.21.0M
IMMVHL118.3286 P04:59:56.80 0.51.0M
IMMVHL118.3286 S05:00:11.17 -0.31.0M
ANKYHL191.4294 P05:00:06.93 0.01.0M
ANKYHL191.4294 S05:00:30.39 0.21.0M
MHLOHL184.5336 P05:00:05.54 -0.41.0M
MHLOHL184.5336 S05:00:28.54 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szrr
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         04:59:36.32
  Latitude       35.1743 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2372 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       117 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.85 +/- 0.11  9      
  M     2.85      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.1 340 P    04:59:39.83  0.3 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.1 340 S    04:59:42.04 -0.0 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 314 P    04:59:40.60  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 314 S    04:59:43.60 -0.0 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 124 P    04:59:41.33 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 124 S    04:59:45.24  0.0 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 292 P    04:59:42.52 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 292 S    04:59:47.30 -0.2 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 74 P    04:59:42.80 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 74 S    04:59:47.88  0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 246 P    04:59:44.11  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 246 S    04:59:49.85  0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 241 P    04:59:44.60  0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 241 S    04:59:50.79 -0.0 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 88 P    04:59:49.95  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 88 S    04:59:59.86 -0.2 M 1.0 STIA 
  IMMV HL  1.1 286 P    04:59:56.80  0.5 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 286 S    05:00:11.17 -0.3 M 1.0 IMMV 
  MHLO HL  1.7 336 P    05:00:05.54 -0.4 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 336 S    05:00:28.54  0.0 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 294 P    05:00:06.93  0.0 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 294 S    05:00:30.39  0.2 M 1.0 ANKY 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.1 340 MLv   2.83 -0.02   22.271   
  IACM HL  0.2 314 MLv   2.73 -0.12  28.6514   
  PFKS HC  0.2 124 MLv   2.66 -0.19   8.1204   
  IDI  MN  0.3 292 MLv   2.47 -0.38  3.32655   
  NPS  HL  0.3 74 MLv   2.81 -0.04   6.7741   
  SIVA HL  0.4 246 MLv   2.98 0.12  6.54079   
  IMOD HC  0.4 241 MLv   2.87 0.02  4.26093   
  STIA HC  0.7 88 MLv   2.91 0.06  1.67219   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   3.14 0.29   1.7577   
  MHLO HL  1.7 336 MLv   3.07 0.22  1.43113   
  ANKY HL  1.7 294 MLv   2.81 -0.04  0.357598