Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 04:30:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1860° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2985° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 21.7 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
77.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
341.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.6303 P04:30:18.69 -0.21.0M
IACMHL24.6303 S04:30:22.38 -0.11.0M
KNSSHC17.0321 P04:30:17.67 0.01.0M
KNSSHC17.0321 S04:30:20.49 0.11.0M
PFKSHC22.5135 P04:30:18.65 0.01.0M
PFKSHC22.5135 S04:30:21.90 -0.11.0M
NPSHL29.5 74 P04:30:19.75 0.01.0M
NPSHL29.5 74 S04:30:23.99 0.01.0M
IDIMN38.8287 P04:30:21.66 0.31.0M
IDIMN38.8287 S04:30:26.42 -0.31.0M
SIVAHL48.0247 P04:30:22.98 0.21.0M
SIVAHL48.0247 S04:30:29.47 0.21.0M
IMODHC51.2243 P04:30:23.72 0.41.0M
IMODHC51.2243 S04:30:30.23 0.01.0M
STIAHC72.0 89 P04:30:26.88 0.21.0M
STIAHC72.0 89 S04:30:36.11 -0.11.0M
IPPLHC78.0283 P04:30:27.27 -0.41.0M
IPPLHC78.0283 S04:30:37.73 -0.21.0M
ZKRHL83.9 95 P04:30:28.93 0.31.0M
ZKRHL83.9 95 S04:30:39.57 0.01.0M
VAMHL102.7284 P04:30:32.33 0.71.0M
VAMHL102.7284 S04:30:44.79 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szqt
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         04:30:14.13
  Latitude       35.1860 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2985 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.00 +/- 0.22  9      
  M     2.00      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 321 P    04:30:17.67  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 321 S    04:30:20.49  0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 135 P    04:30:18.65  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 135 S    04:30:21.90 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 303 P    04:30:18.69 -0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 303 S    04:30:22.38 -0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 74 P    04:30:19.75  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 74 S    04:30:23.99  0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 287 P    04:30:21.66  0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 287 S    04:30:26.42 -0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 247 P    04:30:22.98  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 247 S    04:30:29.47  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 243 P    04:30:23.72  0.4 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 243 S    04:30:30.23  0.0 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.6 89 P    04:30:26.88  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 89 S    04:30:36.11 -0.1 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 283 P    04:30:27.27 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 283 S    04:30:37.73 -0.2 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 95 P    04:30:28.93  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 95 S    04:30:39.57 -0.0 M 1.0 ZKR 
  VAM  HL  0.9 284 P    04:30:32.33  0.7 M 1.0 VAM 
  VAM  HL  0.9 284 S    04:30:44.79 -0.1 M 1.0 VAM 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 321 MLv   1.93 -0.07  2.54652   
  PFKS HC  0.2 135 MLv   2.47 0.47  6.44492   
  IACM HL  0.2 303 MLv   1.87 -0.13  3.22426   
  NPS  HL  0.3 74 MLv   1.60 -0.40  0.572386   
  IDI  MN  0.4 287 MLv   1.46 -0.54  0.243286   
  SIVA HL  0.4 247 MLv   1.84 -0.16  0.345033   
  IMOD HC  0.5 243 MLv   1.88 -0.12  0.317573   
  STIA HC  0.6 89 MLv   2.25 0.25  0.386417   
  IPPL HC  0.7 283 MLv   2.05 0.05  0.227845   
  ZKR  HL  0.8 95 MLv   2.26 0.26  0.345148   
  VAM  HL  0.9 284 MLv   2.26 0.27  0.15911