Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 04:23:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1442° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2513° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 22.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.9 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.6 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC18.9340 P04:23:21.48 0.01.0M
KNSSHC18.9340 S04:23:23.97 -0.41.0M
PFKSHC23.1119 P04:23:22.57 0.31.0M
PFKSHC23.1119 S04:23:25.69 -0.11.0M
NPSHL35.1 68 P04:23:24.42 0.11.0M
NPSHL35.1 68 S04:23:29.04 -0.41.0M
IMODHC45.3245 P04:23:25.97 -0.11.0M
IMODHC45.3245 S04:23:32.16 -0.31.0M
SIVAHL42.4251 P04:23:25.60 0.01.0M
SIVAHL42.4251 S04:23:31.32 -0.21.0M
STIAHC76.6 85 P04:23:31.46 0.31.0M
STIAHC76.6 85 S04:23:41.17 -0.31.0M
ZKRHL87.9 92 P04:23:33.21 0.11.0M
ZKRHL87.9 92 S04:23:44.65 -0.11.0M
IMMVHL120.5287 P04:23:38.88 0.61.0M
IMMVHL120.5287 S04:23:53.56 -0.31.0M
RODPHC143.1289 P04:23:42.68 0.91.0M
RODPHC143.1289 S04:23:59.80 -0.31.0M
ANKYHL194.0294 P04:23:49.54 0.51.0M
ANKYHL194.0294 S04:24:13.54 0.71.0M
KTHAHL233.2302 P04:23:54.60 0.51.0M
KTHAHL233.2302 S04:24:21.93 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szqm
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         04:23:17.71
  Latitude       35.1442 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2513 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       126 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.52 +/- 0.11  9      
  M     2.52      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 340 P    04:23:21.48 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 340 S    04:23:23.97 -0.4 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 119 P    04:23:22.57  0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 119 S    04:23:25.69 -0.1 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 68 P    04:23:24.42  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    04:23:29.04 -0.4 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 251 P    04:23:25.60  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    04:23:31.32 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    04:23:25.97 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    04:23:32.16 -0.3 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 85 P    04:23:31.46  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    04:23:41.17 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 92 P    04:23:33.21  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    04:23:44.65 -0.1 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 287 P    04:23:38.88  0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    04:23:53.56 -0.3 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 289 P    04:23:42.68  0.9 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 289 S    04:23:59.80 -0.3 M 1.0 RODP 
  ANKY HL  1.7 294 P    04:23:49.54  0.5 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 294 S    04:24:13.54  0.7 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 302 P    04:23:54.60  0.5 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    04:24:21.93  0.2 M 1.0 KTHA 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 340 MLv   2.40 -0.12  6.70871   
  PFKS HC  0.2 119 MLv   2.33 -0.19  4.53099   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   2.26 -0.26  1.92266   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   2.57 0.05  2.55283   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.49 -0.03  1.82518   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.66 0.14  0.951378   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.51 -0.01  0.592624   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   2.71 0.19  0.647533   
  RODP HC  1.3 289 MLv   2.48 -0.04  0.292133   
  ANKY HL  1.7 294 MLv   2.53 0.00  0.180213   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   2.81 0.29  0.222911