Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 04:18:58 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3170° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0868° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
48
 Επίκεντρο 7.6 χμ Β του Αιγίου
31.7 χμ Β των Καλαβρύτων
148.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TRIZCL5.5347 P04:19:00.28 -0.11.0M
TRIZCL5.5347 S04:19:01.62 -0.31.0M
AIOACL13.9190 P04:19:01.47 0.01.0M
AIOACL13.9190 S04:19:03.86 0.01.0M
KALEHA9.4 29 P04:19:01.01 0.01.0M
KALEHA9.4 29 S04:19:02.69 -0.21.0M
LAKAHA12.7228 P04:19:01.38 0.01.0M
LAKAHA12.7228 S04:19:03.64 0.01.0M
PANRCL15.5 66 P04:19:01.91 0.21.0M
PANRCL15.5 66 S04:19:04.66 0.41.0M
PYRGCL12.0329 P04:19:01.26 0.01.0M
PYRGCL12.0329 S04:19:03.44 -0.11.0M
TEMECL9.9164 P04:19:01.20 0.31.0M
TEMECL9.9164 S04:19:02.97 0.21.0M
DRESHA20.4271 P04:19:02.58 0.11.0M
DRESHA20.4271 S04:19:05.64 0.01.0M
EFPHP20.0308 P04:19:02.57 0.11.0M
EFPHP20.0308 S04:19:05.54 0.01.0M
UPRHP26.5262 P04:19:03.83 0.31.0M
UPRHP26.5262 S04:19:07.51 0.11.0M
VVKHP26.7296 P04:19:03.83 0.21.0M
VVKHP26.7296 S04:19:07.52 0.01.0M
AGRPCL32.9285 P04:19:04.72 0.21.0M
AGRPCL32.9285 S04:19:09.14 -0.11.0M
ANXHP33.9335 P04:19:04.85 0.11.0M
ANXHP33.9335 S04:19:09.59 -0.11.0M
KLVHL30.9170 P04:19:04.22 -0.11.0M
KLVHL30.9170 S04:19:08.41 -0.31.0M
KLV1HI31.7177 P04:19:04.74 0.41.0M
KLV1HI31.7177 S04:19:08.88 -0.11.0M
DLFAHL39.9 63 P04:19:05.58 -0.11.0M
DLFAHL39.9 63 S04:19:11.00 -0.31.0M
GURHP47.9152 P04:19:06.88 -0.21.0M
GURHP47.9152 S04:19:13.34 -0.41.0M
DROHP52.2219 P04:19:07.79 0.11.0M
DROHP52.2219 S04:19:14.67 -0.21.0M
PLEVHP60.2280 P04:19:08.74 -0.31.0M
PLEVHP60.2280 S04:19:16.93 -0.21.0M
PVOHP59.1304 P04:19:09.07 0.21.0M
PVOHP59.1304 S04:19:16.36 -0.41.0M
THALHA59.3122 P04:19:09.24 0.41.0M
THALHA59.3122 S04:19:16.65 -0.21.0M
AXARHA70.5 45 P04:19:11.02 0.31.0M
AXARHA70.5 45 S04:19:19.99 0.01.0M
AXSHP63.5258 P04:19:09.72 0.21.0M
AXSHP63.5258 S04:19:17.86 -0.11.0M
EVRHL70.9340 P04:19:10.72 -0.11.0M
EVRHL70.9340 S04:19:19.98 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szqj
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         04:18:58.39
  Latitude       38.3170 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0868 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       55 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.54 +/- 0.21 18      
  M     2.54      18 preferred 

48 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TRIZ CL  0.0 347 P    04:19:00.28 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.0 347 S    04:19:01.62 -0.3 M 1.0 TRIZ 
  KALE HA  0.1 29 P    04:19:01.01  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 29 S    04:19:02.69 -0.2 M 1.0 KALE 
  TEME CL  0.1 164 P    04:19:01.20  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 164 S    04:19:02.97  0.2 M 1.0 TEME 
  PYRG CL  0.1 329 P    04:19:01.26 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 329 S    04:19:03.44 -0.1 M 1.0 PYRG 
  LAKA HA  0.1 228 P    04:19:01.38  0.0 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 228 S    04:19:03.64 -0.0 M 1.0 LAKA 
  AIOA CL  0.1 190 P    04:19:01.47 -0.0 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.1 190 S    04:19:03.86 -0.0 M 1.0 AIOA 
  PANR CL  0.1 66 P    04:19:01.91  0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 66 S    04:19:04.66  0.4 M 1.0 PANR 
  EFP  HP  0.2 308 P    04:19:02.57  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 308 S    04:19:05.54  0.0 M 1.0 EFP 
  DRES HA  0.2 271 P    04:19:02.58  0.1 M 1.0 DRES 
  DRES HA  0.2 271 S    04:19:05.64  0.0 M 1.0 DRES 
  UPR  HP  0.2 262 P    04:19:03.83  0.3 M 1.0 UPR 
  UPR  HP  0.2 262 S    04:19:07.51  0.1 M 1.0 UPR 
  VVK  HP  0.2 296 P    04:19:03.83  0.2 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.2 296 S    04:19:07.52 -0.0 M 1.0 VVK 
  KLV  HL  0.3 170 P    04:19:04.22 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 170 S    04:19:08.41 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV1 HI  0.3 177 P    04:19:04.74  0.4 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  0.3 177 S    04:19:08.88 -0.1 M 1.0 KLV1 
  AGRP CL  0.3 285 P    04:19:04.72  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 285 S    04:19:09.14 -0.1 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.3 335 P    04:19:04.85  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 335 S    04:19:09.59 -0.1 M 1.0 ANX 
  DLFA HL  0.4 63 P    04:19:05.58 -0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.4 63 S    04:19:11.00 -0.3 M 1.0 DLFA 
  GUR  HP  0.4 152 P    04:19:06.88 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 152 S    04:19:13.34 -0.4 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  0.5 219 P    04:19:07.79  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 219 S    04:19:14.67 -0.2 M 1.0 DRO 
  PVO  HP  0.5 304 P    04:19:09.07  0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.5 304 S    04:19:16.36 -0.4 M 1.0 PVO 
  THAL HA  0.5 122 P    04:19:09.24  0.4 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 122 S    04:19:16.65 -0.2 M 1.0 THAL 
  PLEV HP  0.5 280 P    04:19:08.74 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5 280 S    04:19:16.93 -0.2 M 1.0 PLEV 
  AXS  HP  0.6 258 P    04:19:09.72  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 258 S    04:19:17.86 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXAR HA  0.6 45 P    04:19:11.02  0.3 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.6 45 S    04:19:19.99 -0.0 M 1.0 AXAR 
  EVR  HL  0.6 340 P    04:19:10.72 -0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.6 340 S    04:19:19.98 -0.3 M 1.0 EVR 

24 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TRIZ CL  0.0 347 MLv   2.68 0.14  27.4843   
  KALE HA  0.1 29 MLv   2.86 0.32  33.3116   
  TEME CL  0.1 164 MLv   2.79 0.25   9.0945   
  PYRG CL  0.1 329 MLv   2.56 0.02  9.09174   
  LAKA HA  0.1 228 MLv   2.33 -0.21  8.15672   
  AIOA CL  0.1 190 MLv   2.84 0.30  6.28017   
  PANR CL  0.1 66 MLv   4.53 1.99  21.5966   
  EFP  HP  0.2 308 MLv   2.06 -0.47  2.91553   
  DRES HA  0.2 271 MLv   2.48 -0.06  7.46754   
  UPR  HP  0.2 262 MLv   1.61 -0.92  8.18506   
  VVK  HP  0.2 296 MLv   1.56 -0.98  2.90442   
  KLV  HL  0.3 170 MLv   2.60 0.06  4.05286   
  KLV1 HI  0.3 177 MLv   2.55 0.01  4.51622   
  AGRP CL  0.3 285 MLv   2.11 -0.43  1.52818   
  ANX  HP  0.3 335 MLv   2.85 0.31  8.02636   
  DLFA HL  0.4 63 MLv   2.43 -0.11  2.15799   
  GUR  HP  0.4 152 MLv   2.79 0.26  3.14714   
  DRO  HP  0.5 219 MLv   2.41 -0.12  2.12966   
  PVO  HP  0.5 304 MLv   2.63 0.09  1.11525   
  THAL HA  0.5 122 MLv   2.58 0.05  1.78533   
  PLEV HP  0.5 280 MLv   2.39 -0.14  0.620717   
  AXS  HP  0.6 258 MLv   2.22 -0.32  0.402204   
  AXAR HA  0.6 45 MLv   2.45 -0.09  2.49051   
  EVR  HL  0.6 340 MLv   2.89 0.36  1.74078