Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 01:51:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3105° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3737° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 26.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
45.7 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
48.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.9251 P01:51:04.96 0.11.0M
THIVHA3.9251 S01:51:06.40 0.21.0M
THVAHL3.9303 P01:51:04.70 -0.11.0M
THVAHL3.9303 S01:51:05.95 -0.21.0M
AMPEHA9.2264 P01:51:05.44 0.01.0M
AMPEHA9.2264 S01:51:07.59 0.31.0M
THI1HL8.8 12 P01:51:05.37 0.01.0M
THI1HL8.8 12 S01:51:07.00 -0.11.0M
STFNHA21.0135 P01:51:07.55 0.21.0M
STFNHA21.0135 S01:51:10.64 0.01.0M
VILLHA17.1198 P01:51:06.50 -0.21.0M
VILLHA17.1198 S01:51:09.22 -0.31.0M
MDRAHA28.9164 P01:51:08.93 0.31.0M
MDRAHA28.9164 S01:51:12.70 -0.11.0M
DIONHL55.3118 P01:51:13.82 0.81.0M
DIONHL55.3118 S01:51:20.32 -0.11.0M
MRTHHA53.8113 P01:51:13.08 0.41.0M
MRTHHA53.8113 S01:51:19.92 0.01.0M
VLYHL62.8144 P01:51:14.35 0.21.0M
VLYHL62.8144 S01:51:22.51 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szlm
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         01:51:03.14
  Latitude       38.3105 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3737 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       101 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.33 +/- 0.42  8      
  M     1.33      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 251 P    01:51:04.96  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 251 S    01:51:06.40  0.2 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 303 P    01:51:04.70 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 303 S    01:51:05.95 -0.2 M 1.0 THVA 
  THI1 HL  0.1 12 P    01:51:05.37 -0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 12 S    01:51:07.00 -0.1 M 1.0 THI1 
  AMPE HA  0.1 264 P    01:51:05.44 -0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 264 S    01:51:07.59  0.3 M 1.0 AMPE 
  VILL HA  0.2 198 P    01:51:06.50 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 198 S    01:51:09.22 -0.3 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 135 P    01:51:07.55  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 135 S    01:51:10.64  0.0 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 164 P    01:51:08.93  0.3 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 164 S    01:51:12.70 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MRTH HA  0.5 113 P    01:51:13.08  0.4 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 113 S    01:51:19.92 -0.0 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 118 P    01:51:13.82  0.8 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 118 S    01:51:20.32 -0.1 M 1.0 DION 
  VLY  HL  0.6 144 P    01:51:14.35  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 144 S    01:51:22.51 -0.1 M 1.0 VLY 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 251 MLv   1.89 0.57  4.98798   
  THVA HL  0.0 303 MLv   2.03 0.70  6.72384   
  THI1 HL  0.1 12 MLv   2.01 0.68  4.89072   
  AMPE HA  0.1 264 MLv   1.15 -0.18  0.653634   
  VILL HA  0.2 198 MLv   1.07 -0.26  0.347862   
  STFN HA  0.2 135 MLv   0.74 -0.59  0.129158   
  MDRA HA  0.3 164 MLv   0.74 -0.58  0.0827517   
  MRTH HA  0.5 113 MLv   1.27 -0.06  0.0663129   
  DION HL  0.5 118 MLv   1.00 -0.32  0.0939688   
  VLY  HL  0.6 144 MLv   1.50 0.18  0.0771162