Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 00:54:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1210° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2622° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 25.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
76.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
346.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL26.9320 P00:54:33.28 -0.11.0M
IACMHL26.9320 S00:54:37.27 0.01.0M
KNSSHC21.7340 P00:54:32.50 0.01.0M
KNSSHC21.7340 S00:54:35.76 0.11.0M
PFKSHC21.1114 P00:54:32.39 0.01.0M
PFKSHC21.1114 S00:54:35.64 0.01.0M
IDIMN38.6299 P00:54:35.33 -0.11.0M
IDIMN38.6299 S00:54:40.63 -0.41.0M
NPSHL35.3 64 P00:54:34.85 0.01.0M
NPSHL35.3 64 S00:54:39.83 -0.11.0M
IMODHC45.2249 P00:54:36.64 0.11.0M
IMODHC45.2249 S00:54:42.66 -0.21.0M
SIVAHL42.5254 P00:54:36.01 -0.11.0M
SIVAHL42.5254 S00:54:42.25 0.21.0M
IPPLHC76.9289 P00:54:41.21 -0.51.0M
IPPLHC76.9289 S00:54:51.66 -0.31.0M
SIT2HI77.4 83 P00:54:41.86 0.11.0M
SIT2HI77.4 83 S00:54:51.96 -0.11.0M
STIAHC75.9 83 P00:54:41.50 0.01.0M
STIAHC75.9 83 S00:54:51.63 -0.11.0M
ZKRHL86.8 90 P00:54:43.16 -0.21.0M
ZKRHL86.8 90 S00:54:54.80 -0.11.0M
GVDHL111.5254 P00:54:47.54 0.31.0M
GVDHL111.5254 S00:55:02.13 0.31.0M
GVDSHC114.1254 P00:54:48.05 0.31.0M
GVDSHC114.1254 S00:55:02.53 -0.11.0M
IMMVHL122.3288 P00:54:49.11 0.11.0M
IMMVHL122.3288 S00:55:04.43 -0.41.0M
SNT5HA143.1 5 P00:54:52.05 -0.11.0M
SNT5HA143.1 5 S00:55:10.67 0.31.0M
THT1HT141.4 6 P00:54:52.23 0.41.0M
THT1HT141.4 6 S00:55:10.17 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szjq
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         00:54:28.17
  Latitude       35.1210 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2622 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.84 +/- 0.16 12      
  M     2.84      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 114 P    00:54:32.39 -0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    00:54:35.64  0.0 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 340 P    00:54:32.50  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 340 S    00:54:35.76  0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 320 P    00:54:33.28 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 320 S    00:54:37.27 -0.0 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 64 P    00:54:34.85  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 64 S    00:54:39.83 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 299 P    00:54:35.33 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    00:54:40.63 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 254 P    00:54:36.01 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 254 S    00:54:42.25  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 249 P    00:54:36.64  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 249 S    00:54:42.66 -0.2 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 83 P    00:54:41.50 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 83 S    00:54:51.63 -0.1 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 289 P    00:54:41.21 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    00:54:51.66 -0.3 M 1.0 IPPL 
  SIT2 HI  0.7 83 P    00:54:41.86  0.1 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 83 S    00:54:51.96 -0.1 M 1.0 SIT2 
  ZKR  HL  0.8 90 P    00:54:43.16 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 90 S    00:54:54.80 -0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 254 P    00:54:47.54  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 254 S    00:55:02.13  0.3 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 254 P    00:54:48.05  0.3 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 254 S    00:55:02.53 -0.1 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    00:54:49.11  0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    00:55:04.43 -0.4 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.3  6 P    00:54:52.23  0.4 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.3  6 S    00:55:10.17  0.3 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.3  5 P    00:54:52.05 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  5 S    00:55:10.67  0.3 M 1.0 SNT5 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 114 MLv   2.76 -0.07   13.677   
  KNSS HC  0.2 340 MLv   2.75 -0.08  12.9413   
  IACM HL  0.2 320 MLv   2.78 -0.06  22.7605   
  NPS  HL  0.3 64 MLv   2.49 -0.34  3.24608   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   2.53 -0.30  2.94576   
  SIVA HL  0.4 254 MLv   3.29 0.46  13.4937   
  IMOD HC  0.4 249 MLv   2.91 0.07  4.73651   
  STIA HC  0.7 83 MLv   2.91 0.07  1.68222   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.18 0.35  3.16311   
  SIT2 HI  0.7 83 MLv   3.11 0.27  2.64217   
  ZKR  HL  0.8 90 MLv   2.64 -0.19  0.808436   
  GVD  HL  1.0 254 MLv   2.81 -0.03  0.690904   
  GVDS HC  1.0 254 MLv   2.63 -0.20  0.580263   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.14 0.31  1.70602   
  THT1 HT  1.3  6 MLv   2.74 -0.10  0.538136   
  SNT5 HA  1.3  5 MLv   2.84 0.01  0.396434