Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 00:49:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1818° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3007° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 22.2 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
78.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
341.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC17.5321 P00:49:36.19 -0.11.0M
KNSSHC17.5321 S00:49:38.70 -0.31.0M
PFKSHC22.0134 P00:49:37.00 -0.11.0M
PFKSHC22.0134 S00:49:40.47 0.01.0M
IMODHC51.2243 P00:49:42.00 0.11.0M
IMODHC51.2243 S00:49:48.78 -0.11.0M
IPPLHC78.3284 P00:49:46.24 -0.11.0M
IPPLHC78.3284 S00:49:56.23 -0.51.0M
ZKRHL83.6 95 P00:49:47.51 0.31.0M
ZKRHL83.6 95 S00:49:58.02 -0.21.0M
GVDHL116.9251 P00:49:52.61 0.11.0M
GVDHL116.9251 S00:50:07.58 0.01.0M
IMMVHL123.7284 P00:49:54.13 0.61.0M
IMMVHL123.7284 S00:50:09.22 -0.21.0M
SNT5HA136.1 4 P00:49:54.98 -0.41.0M
SNT5HA136.1 4 S00:50:12.78 0.11.0M
THT1HT134.4 5 P00:49:55.12 0.01.0M
THT1HT134.4 5 S00:50:12.48 0.31.0M
RODPHC146.1287 P00:49:57.99 1.01.0M
RODPHC146.1287 S00:50:15.02 -0.51.0M
SAP3HL139.5 2 P00:49:55.57 -0.31.0M
SAP3HL139.5 2 S00:50:14.03 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szjm
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         00:49:32.67
  Latitude       35.1818 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3007 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       109 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.47 +/- 0.14  9      
  M     2.47      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 321 P    00:49:36.19 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 321 S    00:49:38.70 -0.3 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 134 P    00:49:37.00 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 134 S    00:49:40.47  0.0 M 1.0 PFKS 
  IMOD HC  0.5 243 P    00:49:42.00  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 243 S    00:49:48.78 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 284 P    00:49:46.24 -0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 284 S    00:49:56.23 -0.5 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 95 P    00:49:47.51  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 95 S    00:49:58.02 -0.2 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.1 251 P    00:49:52.61  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 251 S    00:50:07.58  0.0 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.1 284 P    00:49:54.13  0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 284 S    00:50:09.22 -0.2 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.2  5 P    00:49:55.12  0.0 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  5 S    00:50:12.48  0.3 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.2  4 P    00:49:54.98 -0.4 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  4 S    00:50:12.78  0.1 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  1.3  2 P    00:49:55.57 -0.3 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  2 S    00:50:14.03  0.5 M 1.0 SAP3 
  RODP HC  1.3 287 P    00:49:57.99  1.0 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 287 S    00:50:15.02 -0.5 M 1.0 RODP 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 321 MLv   2.35 -0.12   6.5409   
  PFKS HC  0.2 134 MLv   2.72 0.24  11.6955   
  IMOD HC  0.5 243 MLv   2.37 -0.10  0.982003   
  IPPL HC  0.7 284 MLv   2.46 -0.01  0.590266   
  ZKR  HL  0.8 95 MLv   2.28 -0.19  0.368078   
  GVD  HL  1.1 251 MLv   2.21 -0.27  0.16367   
  IMMV HL  1.1 284 MLv   2.62 0.15  0.509096   
  THT1 HT  1.2  5 MLv   2.58 0.11  0.407388   
  SNT5 HA  1.2  4 MLv   2.54 0.06  0.211558   
  SAP3 HL  1.3  2 MLv   3.14 0.66  2.29049   
  RODP HC  1.3 287 MLv   2.36 -0.11  0.216214