Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 00:39:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1530° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2987° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 24.5 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
78.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC20.0327 P00:39:16.86 -0.11.0M
KNSSHC20.0327 S00:39:19.70 -0.31.0M
NPSHL30.8 67 P00:39:18.91 0.01.0M
NPSHL30.8 67 S00:39:22.99 -0.41.0M
IMODHC49.6246 P00:39:22.29 0.21.0M
IMODHC49.6246 S00:39:28.34 -0.61.0M
STIAHC72.2 86 P00:39:26.45 0.71.0M
STIAHC72.2 86 S00:39:35.05 -0.31.0M
ZKRHL83.6 93 P00:39:28.44 0.81.0M
ZKRHL83.6 93 S00:39:38.36 -0.41.0M
IMMVHL124.4286 P00:39:34.85 0.71.0M
IMMVHL124.4286 S00:39:49.70 -0.51.0M
RODPHC146.9288 P00:39:38.59 1.01.0M
RODPHC146.9288 S00:39:56.69 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szjd
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         00:39:13.00
  Latitude       35.1530 deg +/-   2 km
  Longitude       25.2987 deg +/-   2 km
  Depth            5 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.48 s
  Azimuthal gap       153 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.36 +/- 0.12  7      
  M     2.36      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 327 P    00:39:16.86 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 327 S    00:39:19.70 -0.3 M 1.0 KNSS 
  NPS  HL  0.3 67 P    00:39:18.91  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    00:39:22.99 -0.4 M 1.0 NPS 
  IMOD HC  0.4 246 P    00:39:22.29  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    00:39:28.34 -0.6 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 86 P    00:39:26.45  0.7 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 86 S    00:39:35.05 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 93 P    00:39:28.44  0.8 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 93 S    00:39:38.36 -0.4 M 1.0 ZKR 
  IMMV HL  1.1 286 P    00:39:34.85  0.7 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 286 S    00:39:49.70 -0.5 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 288 P    00:39:38.59  1.0 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 288 S    00:39:56.69  0.4 M 1.0 RODP 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 327 MLv   2.26 -0.10  4.56976   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   2.23 -0.13  2.30046   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.22 -0.14  0.752975   
  STIA HC  0.7 86 MLv   2.56 0.20  0.795345   
  ZKR  HL  0.8 93 MLv   2.43 0.07  0.518912   
  IMMV HL  1.1 286 MLv   2.49 0.13  0.374013   
  RODP HC  1.3 288 MLv   2.38 0.02  0.222569