Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 00:04:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1833° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2595° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 19.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
74.3 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
339.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC15.3332 P00:04:30.25 0.01.0M
KNSSHC15.3332 S00:04:32.62 -0.11.0M
IACMHL21.9308 P00:04:31.52 0.21.0M
PFKSHC24.9129 P00:04:31.81 -0.11.0M
PFKSHC24.9129 S00:04:35.42 -0.21.0M
IDIMN35.5289 P00:04:34.42 0.81.0M
IDIMN35.5289 S00:04:38.42 -0.31.0M
NPSHL33.0 75 P00:04:33.06 -0.11.0M
NPSHL33.0 75 S00:04:37.69 -0.21.0M
IMODHC47.9241 P00:04:35.55 -0.11.0M
IMODHC47.9241 S00:04:42.04 -0.11.0M
SIVAHL44.7246 P00:04:35.42 0.41.0M
SIVAHL44.7246 S00:04:41.19 0.01.0M
IPPLHC74.6284 P00:04:39.55 -0.41.0M
IPPLHC74.6284 S00:04:49.66 -0.21.0M
SIT2HI77.1 88 P00:04:41.00 0.71.0M
SIT2HI77.1 88 S00:04:50.62 0.11.0M
STIAHC75.6 88 P00:04:40.58 0.51.0M
STIAHC75.6 88 S00:04:49.87 -0.21.0M
ZKRHL87.4 95 P00:04:42.31 0.31.0M
ZKRHL87.4 95 S00:04:53.27 -0.21.0M
VAMHL99.3284 P00:04:43.93 0.01.0M
VAMHL99.3284 S00:04:56.49 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szhz
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         00:04:27.00
  Latitude       35.1833 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2595 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       112 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.48 +/- 0.22 10      
  M     2.48      10 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.1 332 P    00:04:30.25  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.1 332 S    00:04:32.62 -0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 308 P    00:04:31.52  0.2 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 129 P    00:04:31.81 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 129 S    00:04:35.42 -0.2 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 75 P    00:04:33.06 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 75 S    00:04:37.69 -0.2 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 289 P    00:04:34.42  0.8 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 289 S    00:04:38.42 -0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 246 P    00:04:35.42  0.4 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 246 S    00:04:41.19  0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 241 P    00:04:35.55 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 241 S    00:04:42.04 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 284 P    00:04:39.55 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 284 S    00:04:49.66 -0.2 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 88 P    00:04:40.58  0.5 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 88 S    00:04:49.87 -0.2 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.7 88 P    00:04:41.00  0.7 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 88 S    00:04:50.62  0.1 M 1.0 SIT2 
  ZKR  HL  0.8 95 P    00:04:42.31  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 95 S    00:04:53.27 -0.2 M 1.0 ZKR 
  VAM  HL  0.9 284 P    00:04:43.93  0.0 M 1.0 VAM 
  VAM  HL  0.9 284 S    00:04:56.49 -0.3 M 1.0 VAM 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.1 332 MLv   2.16 -0.32  4.79218   
  IACM HL  0.2 308 MLv   2.20 -0.29  7.96634   
  PFKS HC  0.2 129 MLv   2.44 -0.04   5.2116   
  NPS  HL  0.3 75 MLv   2.35 -0.14  2.65538   
  IDI  MN  0.3 289 MLv   2.12 -0.37  1.34861   
  SIVA HL  0.4 246 MLv   2.69 0.20  2.95605   
  IMOD HC  0.4 241 MLv   2.43 -0.05  1.35625   
  IPPL HC  0.7 284 MLv   2.78 0.30  1.29139   
  STIA HC  0.7 88 MLv   2.54 0.05  0.725591   
  SIT2 HI  0.7 88 MLv   2.97 0.48  1.90626   
  ZKR  HL  0.8 95 MLv   2.39 -0.10  0.445957   
  VAM  HL  0.9 284 MLv   2.94 0.45  0.777738