Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 23:11:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.7
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4897° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.1288° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 47.1 χμ ΝΝΔ της Κω
91.6 χμ Β της Καρπάθου
343.4 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NISRHL13.4 1 P23:11:56.43 -0.21.0M
NISRHL13.4 1 S23:11:59.12 -0.11.0M
KLNAHL53.8345 P23:12:03.47 0.71.0M
KLNAHL53.8345 S23:12:10.24 0.21.0M
ARGHL94.0109 P23:12:08.69 -0.61.0M
ARGHL94.0109 S23:12:21.69 0.31.0M
KARPHL104.9178 P23:12:10.97 0.11.0M
KARPHL104.9178 S23:12:24.87 0.61.0M
SMGHL137.5349 P23:12:15.72 -0.21.0M
SMGHL137.5349 S23:12:33.18 0.11.0M
APEHL157.0294 P23:12:18.62 -0.41.0M
APEHL157.0294 S23:12:38.50 0.01.0M
CMBOHT154.1269 P23:12:18.36 -0.11.0M
CMBOHT154.1269 S23:12:37.60 0.01.0M
SAP3HL159.6268 P23:12:19.45 0.21.0M
SAP3HL159.6268 S23:12:38.78 -0.21.0M
SNT1HA152.3267 P23:12:18.04 -0.21.0M
SNT1HA152.3267 S23:12:37.72 0.61.0M
SNT5HA155.3266 P23:12:18.42 -0.31.0M
SNT5HA155.3266 S23:12:38.36 0.41.0M
THT1HT152.4266 P23:12:17.93 -0.31.0M
THT1HT152.4266 S23:12:37.47 0.31.0M
STIAHC171.0213 P23:12:20.73 0.11.0M
STIAHC171.0213 S23:12:41.46 0.01.0M
ZKRHL173.6208 P23:12:20.92 -0.11.0M
ZKRHL173.6208 S23:12:41.60 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szgg
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         23:11:53.32
  Latitude       36.4897 deg +/-   1 km
  Longitude       27.1288 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.69 +/- 0.18 11      
  M     3.69      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NISR HL  0.1  1 P    23:11:56.43 -0.2 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.1  1 S    23:11:59.12 -0.1 M 1.0 NISR 
  KLNA HL  0.5 345 P    23:12:03.47  0.7 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  0.5 345 S    23:12:10.24  0.2 M 1.0 KLNA 
  ARG  HL  0.8 109 P    23:12:08.69 -0.6 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.8 109 S    23:12:21.69  0.3 M 1.0 ARG 
  KARP HL  0.9 178 P    23:12:10.97  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.9 178 S    23:12:24.87  0.6 M 1.0 KARP 
  SMG  HL  1.2 349 P    23:12:15.72 -0.2 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.2 349 S    23:12:33.18  0.1 M 1.0 SMG 
  SNT1 HA  1.4 267 P    23:12:18.04 -0.2 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.4 267 S    23:12:37.72  0.6 M 1.0 SNT1 
  THT1 HT  1.4 266 P    23:12:17.93 -0.3 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.4 266 S    23:12:37.47  0.3 M 1.0 THT1 
  CMBO HT  1.4 269 P    23:12:18.36 -0.1 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  1.4 269 S    23:12:37.60 -0.0 M 1.0 CMBO 
  SNT5 HA  1.4 266 P    23:12:18.42 -0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 266 S    23:12:38.36  0.4 M 1.0 SNT5 
  APE  HL  1.4 294 P    23:12:18.62 -0.4 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.4 294 S    23:12:38.50 -0.0 M 1.0 APE 
  SAP3 HL  1.4 268 P    23:12:19.45  0.2 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.4 268 S    23:12:38.78 -0.2 M 1.0 SAP3 
  STIA HC  1.5 213 P    23:12:20.73  0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  1.5 213 S    23:12:41.46  0.0 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  1.6 208 P    23:12:20.92 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.6 208 S    23:12:41.60 -0.5 M 1.0 ZKR 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR HL  0.1  1 MLv   3.55 -0.14  129.144   
  KLNA HL  0.5 345 MLv   3.43 -0.26  9.63089   
  ARG  HL  0.8 109 MLv   3.55 -0.14  6.06627   
  KARP HL  0.9 178 MLv   3.79 0.10   12.283   
  SMG  HL  1.2 349 MLv   3.37 -0.32  2.42469   
  SNT1 HA  1.4 267 MLv   3.99 0.30   5.6916   
  THT1 HT  1.4 266 MLv   3.48 -0.21  2.63617   
  CMBO HT  1.4 269 MLv   4.50 0.81  27.0056   
  SNT5 HA  1.4 266 MLv   3.80 0.11  3.11109   
  APE  HL  1.4 294 MLv   3.51 -0.18  2.64027   
  SAP3 HL  1.4 268 MLv   3.95 0.26  11.7647   
  STIA HC  1.5 213 MLv   3.82 0.13  4.62084   
  ZKR  HL  1.6 208 MLv   3.74 0.05  3.74067