Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 21:37:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1762° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3125° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
44
 Επίκεντρο 23.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
79.2 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL26.3303 P21:37:15.87 0.11.0M
IACMHL26.3303 S21:37:19.90 0.31.0M
KNSSHC18.6320 P21:37:14.62 0.21.0M
KNSSHC18.6320 S21:37:17.69 0.41.0M
PFKSHC20.8135 P21:37:14.79 -0.11.0M
PFKSHC20.8135 S21:37:18.15 0.11.0M
NPSHL28.7 71 P21:37:16.15 -0.11.0M
NPSHL28.7 71 S21:37:20.47 0.11.0M
IDIMN40.3288 P21:37:18.18 -0.11.0M
IDIMN40.3288 S21:37:23.55 -0.41.0M
SIVAHL48.8249 P21:37:19.44 -0.11.0M
SIVAHL48.8249 S21:37:26.43 0.11.0M
IMODHC51.9244 P21:37:19.99 -0.11.0M
IMODHC51.9244 S21:37:27.30 0.11.0M
STIAHC70.8 88 P21:37:23.19 0.01.0M
STIAHC70.8 88 S21:37:32.66 0.01.0M
IPPLHC79.5284 P21:37:24.28 -0.31.0M
IPPLHC79.5284 S21:37:35.25 0.11.0M
SIT2HI72.3 87 P21:37:23.54 0.11.0M
SIT2HI72.3 87 S21:37:33.06 0.01.0M
ZKRHL82.5 95 P21:37:24.92 -0.21.0M
ZKRHL82.5 95 S21:37:36.04 0.01.0M
CH01HI123.1288 P21:37:32.21 0.61.0M
CH01HI123.1288 S21:37:47.21 -0.21.0M
CHANHC121.3288 P21:37:31.60 0.31.0M
CHANHC121.3288 S21:37:46.67 -0.31.0M
GVDHL117.7252 P21:37:30.65 -0.11.0M
GVDHL117.7252 S21:37:46.48 0.51.0M
GVDSHC120.2252 P21:37:31.10 0.01.0M
GVDSHC120.2252 S21:37:46.91 0.21.0M
IMMVHL124.9285 P21:37:31.95 0.11.0M
IMMVHL124.9285 S21:37:47.69 -0.31.0M
SNT1HA138.2 4 P21:37:33.73 -0.11.0M
SNT5HA136.7 3 P21:37:33.32 -0.31.0M
SNT5HA136.7 3 S21:37:51.30 0.31.0M
THT1HT134.9 5 P21:37:32.80 -0.51.0M
THT1HT134.9 5 S21:37:50.70 0.21.0M
CMBOHT144.2 3 P21:37:34.74 0.01.0M
RODPHC147.3287 P21:37:35.98 0.61.0M
RODPHC147.3287 S21:37:54.19 0.11.0M
SAP3HL140.1 1 P21:37:33.95 -0.21.0M
SAP3HL140.1 1 S21:37:52.34 0.41.0M
KNDRHC153.5272 P21:37:35.61 -0.61.0M
KNDRHC153.5272 S21:37:55.41 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szdd
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         21:37:10.68
  Latitude       35.1762 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3125 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       109 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.46 +/- 0.15 17      
  M     4.46      17 preferred 

44 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 320 P    21:37:14.62  0.2 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 320 S    21:37:17.69  0.4 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 135 P    21:37:14.79 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 135 S    21:37:18.15  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 303 P    21:37:15.87  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 303 S    21:37:19.90  0.3 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 71 P    21:37:16.15 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 71 S    21:37:20.47  0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 288 P    21:37:18.18 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 288 S    21:37:23.55 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 249 P    21:37:19.44 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    21:37:26.43  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 244 P    21:37:19.99 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 244 S    21:37:27.30  0.1 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.6 88 P    21:37:23.19  0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 88 S    21:37:32.66  0.0 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.7 87 P    21:37:23.54  0.1 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 87 S    21:37:33.06  0.0 M 1.0 SIT2 
  IPPL HC  0.7 284 P    21:37:24.28 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 284 S    21:37:35.25  0.1 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.7 95 P    21:37:24.92 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 95 S    21:37:36.04 -0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.1 252 P    21:37:30.65 -0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 252 S    21:37:46.48  0.5 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.1 252 P    21:37:31.10 -0.0 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 252 S    21:37:46.91  0.2 M 1.0 GVDS 
  CHAN HC  1.1 288 P    21:37:31.60  0.3 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.1 288 S    21:37:46.67 -0.3 M 1.0 CHAN 
  CH01 HI  1.1 288 P    21:37:32.21  0.6 M 1.0 CH01 
  CH01 HI  1.1 288 S    21:37:47.21 -0.2 M 1.0 CH01 
  IMMV HL  1.1 285 P    21:37:31.95  0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    21:37:47.69 -0.3 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.2  5 P    21:37:32.80 -0.5 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  5 S    21:37:50.70  0.2 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.2  3 P    21:37:33.32 -0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  3 S    21:37:51.30  0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT1 HA  1.2  4 P    21:37:33.73 -0.1 M 1.0 SNT1 
  SAP3 HL  1.3  1 P    21:37:33.95 -0.2 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  1 S    21:37:52.34  0.4 M 1.0 SAP3 
  CMBO HT  1.3  3 P    21:37:34.74  0.0 M 1.0 CMBO 
  RODP HC  1.3 287 P    21:37:35.98  0.6 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 287 S    21:37:54.19  0.1 M 1.0 RODP 
  KNDR HC  1.4 272 P    21:37:35.61 -0.6 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.4 272 S    21:37:55.41 -0.3 M 1.0 KNDR 

23 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 320 MLv   4.21 -0.25  439.863   
  PFKS HC  0.2 135 MLv   4.08 -0.38   287.33   
  IACM HL  0.2 303 MLv   4.38 -0.09  938.216   
  NPS  HL  0.3 71 MLv   4.17 -0.30  223.268   
  IDI  MN  0.4 288 MLv   4.02 -0.44  81.7128   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   4.38 -0.08  114.788   
  IMOD HC  0.5 244 MLv   4.39 -0.08  98.1248   
  STIA HC  0.6 88 MLv   4.52 0.06  73.6591   
  SIT2 HI  0.7 87 MLv   4.74 0.28  120.203   
  IPPL HC  0.7 284 MLv   4.37 -0.10  46.8404   
  ZKR  HL  0.7 95 MLv   4.37 -0.09  45.5581   
  GVD  HL  1.1 252 MLv   4.19 -0.27  15.6689   
  GVDS HC  1.1 252 MLv   3.93 -0.53  10.6786   
  CHAN HC  1.1 288 MLv   4.57 0.10  90.9488   
  CH01 HI  1.1 288 MLv   4.53 0.06  40.8388   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   4.62 0.15  49.2458   
  THT1 HT  1.2  5 MLv   4.33 -0.14   22.465   
  SNT5 HA  1.2  3 MLv   4.54 0.08  21.2796   
  SNT1 HA  1.2  4 MLv   4.47 0.01  20.4592   
  SAP3 HL  1.3  1 MLv   4.79 0.33  102.222   
  CMBO HT  1.3  3 MLv   4.92 0.46  80.0173   
  RODP HC  1.3 287 MLv   4.34 -0.12  20.3378   
  KNDR HC  1.4 272 MLv   4.35 -0.12  18.9968