Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 21:18:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4847° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4922° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 9.2 χμ ΒΑ της Θήρας
69.8 χμ Ν της Νάξου
228.1 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
CMBOHT7.9259 P21:18:45.43 0.01.0M
CMBOHT7.9259 S21:18:46.92 0.01.0M
SNT1HA9.6217 P21:18:45.51 -0.11.0M
SNT1HA9.6217 S21:18:47.25 -0.11.0M
SNT5HA12.5224 P21:18:46.12 0.01.0M
SNT5HA12.5224 S21:18:48.44 0.21.0M
THR3HT11.7224 P21:18:45.91 -0.11.0M
THR8HT8.7188 P21:18:45.59 0.11.0M
THT1HT12.3207 P21:18:45.94 -0.11.0M
THT1HT12.3207 S21:18:48.13 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szcn
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         21:18:43.32
  Latitude       36.4847 deg +/-   1 km
  Longitude       25.4922 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.09 s
  Azimuthal gap       289 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.14 +/- 0.22  6      
  M     1.14      6 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  CMBO HT  0.1 259 P    21:18:45.43  0.0 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  0.1 259 S    21:18:46.92 -0.0 M 1.0 CMBO 
  THR8 HT  0.1 188 P    21:18:45.59  0.1 M 1.0 THR8 
  SNT1 HA  0.1 217 P    21:18:45.51 -0.1 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  0.1 217 S    21:18:47.25 -0.1 M 1.0 SNT1 
  THR3 HT  0.1 224 P    21:18:45.91 -0.1 M 1.0 THR3 
  THT1 HT  0.1 207 P    21:18:45.94 -0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  0.1 207 S    21:18:48.13  0.0 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  0.1 224 P    21:18:46.12  0.0 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  0.1 224 S    21:18:48.44  0.2 M 1.0 SNT5 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  CMBO HT  0.1 259 MLv   1.82 0.68  3.33693   
  THR8 HT  0.1 188 MLv   1.18 0.04  1.67313   
  SNT1 HA  0.1 217 MLv   1.03 -0.11  0.326424   
  THR3 HT  0.1 224 MLv   1.19 0.06   1.6664   
  THT1 HT  0.1 207 MLv   0.84 -0.30  0.27036   
  SNT5 HA  0.1 224 MLv   1.05 -0.09  0.254802