Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 20:47:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2963° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1410° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 7.4 χμ ΒΑ του Αιγίου
29.5 χμ Β των Καλαβρύτων
143.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KALEHA10.5359 P20:47:04.91 -0.11.0M
KALEHA10.5359 S20:47:06.93 -0.21.0M
LAKAHA15.5246 P20:47:05.76 0.11.0M
LAKAHA15.5246 S20:47:08.30 0.01.0M
PANRCL12.8 48 P20:47:05.24 0.11.0M
PANRCL12.8 48 S20:47:07.50 0.01.0M
TEMECL7.5196 P20:47:04.71 0.21.0M
TEMECL7.5196 S20:47:06.38 0.11.0M
TRIZCL9.7322 P20:47:04.68 -0.11.0M
TRIZCL9.7322 S20:47:06.45 -0.31.0M
EFPHP25.1305 P20:47:07.19 0.11.0M
EFPHP25.1305 S20:47:10.86 0.11.0M
PYRGCL16.7319 P20:47:05.84 0.01.0M
PYRGCL16.7319 S20:47:08.46 -0.11.0M
AGRPCL38.1287 P20:47:09.32 0.11.0M
AGRPCL38.1287 S20:47:14.57 0.01.0M
ANXHP38.2330 P20:47:09.23 0.01.0M
ANXHP38.2330 S20:47:14.47 -0.21.0M
KLVHL28.1178 P20:47:07.51 -0.11.0M
KLVHL28.1178 S20:47:11.40 -0.41.0M
VVKHP32.0296 P20:47:08.43 0.21.0M
VVKHP32.0296 S20:47:12.77 -0.11.0M
DROHP53.6225 P20:47:11.92 0.21.0M
DROHP53.6225 S20:47:18.82 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szbm
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         20:47:02.14
  Latitude       38.2963 deg +/-   0 km
  Longitude       22.1410 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.04 +/- 0.26 10      
  M     1.04      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.1 196 P    20:47:04.71  0.2 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 196 S    20:47:06.38  0.1 M 1.0 TEME 
  TRIZ CL  0.1 322 P    20:47:04.68 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.1 322 S    20:47:06.45 -0.3 M 1.0 TRIZ 
  KALE HA  0.1 359 P    20:47:04.91 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 359 S    20:47:06.93 -0.2 M 1.0 KALE 
  PANR CL  0.1 48 P    20:47:05.24  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 48 S    20:47:07.50 -0.0 M 1.0 PANR 
  LAKA HA  0.1 246 P    20:47:05.76  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 246 S    20:47:08.30  0.0 M 1.0 LAKA 
  PYRG CL  0.2 319 P    20:47:05.84  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 319 S    20:47:08.46 -0.1 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.2 305 P    20:47:07.19  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 305 S    20:47:10.86  0.1 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.3 178 P    20:47:07.51 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 178 S    20:47:11.40 -0.4 M 1.0 KLV 
  VVK  HP  0.3 296 P    20:47:08.43  0.2 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.3 296 S    20:47:12.77 -0.1 M 1.0 VVK 
  AGRP CL  0.3 287 P    20:47:09.32  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 287 S    20:47:14.57  0.0 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.3 330 P    20:47:09.23 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 330 S    20:47:14.47 -0.2 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.5 225 P    20:47:11.92  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 225 S    20:47:18.82 -0.2 M 1.0 DRO 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.1 196 MLv   1.26 0.22  0.310294   
  TRIZ CL  0.1 322 MLv   1.19 0.14  0.697842   
  KALE HA  0.1 359 MLv   1.37 0.33   1.0258   
  PANR CL  0.1 48 MLv   2.51 1.47  0.238928   
  LAKA HA  0.1 246 MLv   0.87 -0.17  0.240063   
  PYRG CL  0.2 319 MLv   0.76 -0.28  0.110113   
  EFP  HP  0.2 305 MLv   0.63 -0.41  0.0807377   
  KLV  HL  0.3 178 MLv   0.90 -0.14  0.0954629   
  VVK  HP  0.3 296 MLv   0.36 -0.68  0.134554   
  AGRP CL  0.3 287 MLv   1.01 -0.03  0.0910531   
  ANX  HP  0.3 330 MLv   1.56 0.52  0.322272   
  DRO  HP  0.5 225 MLv   0.92 -0.12  0.062864