Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 20:39:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.2525° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9518° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 10.6 χμ ΒΒΔ της Αρτας
37.9 χμ ΒΒΑ της Πρέβεζας
279.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ART2HI12.2163 P20:39:17.99 0.11.0M
ART2HI12.2163 S20:39:19.96 -0.11.0M
PRMDHP33.3 22 P20:39:21.43 0.01.0M
PRMDHP33.3 22 S20:39:26.08 -0.11.0M
TETRHL29.6 70 P20:39:20.63 -0.21.0M
TETRHL29.6 70 S20:39:24.96 -0.21.0M
AMPLHP43.1148 P20:39:22.52 -0.41.0M
AMPLHP43.1148 S20:39:28.77 -0.11.0M
JANHL45.7349 P20:39:23.80 0.41.0M
JANHL45.7349 S20:39:29.60 -0.11.0M
TSLKHT54.0208 P20:39:25.42 0.71.0M
TSLKHT54.0208 S20:39:31.89 -0.11.0M
DRAGHT71.1207 P20:39:27.61 0.11.0M
DRAGHT71.1207 S20:39:36.87 -0.11.0M
IGTHT61.8300 P20:39:26.18 0.11.0M
IGTHT61.8300 S20:39:34.14 -0.21.0M
NYDRHT63.8200 P20:39:26.40 0.11.0M
NYDRHT63.8200 S20:39:34.65 -0.11.0M
EVGIHT74.7200 P20:39:28.15 0.01.0M
EVGIHT74.7200 S20:39:37.90 -0.11.0M
EVRHL83.0117 P20:39:29.68 0.11.0M
EVRHL83.0117 S20:39:40.37 -0.21.0M
PDOHP75.4165 P20:39:28.60 0.41.0M
PDOHP75.4165 S20:39:38.10 -0.11.0M
FSKHP94.4201 P20:39:30.91 -0.31.0M
FSKHP94.4201 S20:39:43.78 0.31.0M
KPROHT85.7 24 P20:39:29.79 -0.11.0M
KPROHT85.7 24 S20:39:41.14 -0.11.0M
PVOHP86.4145 P20:39:30.77 0.81.0M
PVOHP86.4145 S20:39:41.34 0.11.0M
THLHL97.7 69 P20:39:32.24 0.51.0M
THLHL97.7 69 S20:39:44.58 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szbf
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         20:39:15.15
  Latitude       39.2525 deg +/-   0 km
  Longitude       20.9518 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       92 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.44 +/- 0.15 12      
  M     2.44      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ART2 HI  0.1 163 P    20:39:17.99  0.1 M 1.0 ART2 
  ART2 HI  0.1 163 S    20:39:19.96 -0.1 M 1.0 ART2 
  TETR HL  0.3 70 P    20:39:20.63 -0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.3 70 S    20:39:24.96 -0.2 M 1.0 TETR 
  PRMD HP  0.3 22 P    20:39:21.43  0.0 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.3 22 S    20:39:26.08 -0.1 M 1.0 PRMD 
  AMPL HP  0.4 148 P    20:39:22.52 -0.4 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.4 148 S    20:39:28.77 -0.1 M 1.0 AMPL 
  JAN  HL  0.4 349 P    20:39:23.80  0.4 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.4 349 S    20:39:29.60 -0.1 M 1.0 JAN 
  TSLK HT  0.5 208 P    20:39:25.42  0.7 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.5 208 S    20:39:31.89 -0.1 M 1.0 TSLK 
  IGT  HT  0.6 300 P    20:39:26.18  0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.6 300 S    20:39:34.14 -0.2 M 1.0 IGT 
  NYDR HT  0.6 200 P    20:39:26.40  0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 200 S    20:39:34.65 -0.1 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  0.6 207 P    20:39:27.61  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.6 207 S    20:39:36.87 -0.1 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  0.7 200 P    20:39:28.15  0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.7 200 S    20:39:37.90 -0.1 M 1.0 EVGI 
  PDO  HP  0.7 165 P    20:39:28.60  0.4 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.7 165 S    20:39:38.10 -0.1 M 1.0 PDO 
  EVR  HL  0.7 117 P    20:39:29.68  0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 117 S    20:39:40.37 -0.2 M 1.0 EVR 
  KPRO HT  0.8 24 P    20:39:29.79 -0.1 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  0.8 24 S    20:39:41.14 -0.1 M 1.0 KPRO 
  PVO  HP  0.8 145 P    20:39:30.77  0.8 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.8 145 S    20:39:41.34  0.1 M 1.0 PVO 
  FSK  HP  0.8 201 P    20:39:30.91 -0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 201 S    20:39:43.78  0.3 M 1.0 FSK 
  THL  HL  0.9 69 P    20:39:32.24  0.5 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.9 69 S    20:39:44.58  0.1 M 1.0 THL 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ART2 HI  0.1 163 MLv   2.34 -0.10  8.64406   
  TETR HL  0.3 70 MLv   2.51 0.07  4.69694   
  PRMD HP  0.3 22 MLv   2.32 -0.13  2.42351   
  AMPL HP  0.4 148 MLv   2.39 -0.05  1.64269   
  JAN  HL  0.4 349 MLv   2.46 0.01  2.15044   
  TSLK HT  0.5 208 MLv   2.70 0.25  1.77163   
  IGT  HT  0.6 300 MLv   2.19 -0.25  0.385593   
  NYDR HT  0.6 200 MLv   2.71 0.26  0.885453   
  DRAG HT  0.6 207 MLv   4.08 1.63  1.74083   
  EVGI HT  0.7 200 MLv   2.95 0.51   1.8954   
  PDO  HP  0.7 165 MLv   2.56 0.11  0.761606   
  EVR  HL  0.7 117 MLv   2.13 -0.31  0.261604   
  KPRO HT  0.8 24 MLv   2.36 -0.09  0.424388   
  PVO  HP  0.8 145 MLv   2.33 -0.11  0.397981   
  FSK  HP  0.8 201 MLv   2.47 0.02  0.496352   
  THL  HL  0.9 69 MLv   2.12 -0.32  0.12922