Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 20:03:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2908° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3495° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 29.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
44.5 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
47.9 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.8300 P20:03:04.34 0.11.0M
THIVHA1.8300 S20:03:05.55 0.11.0M
THVAHL4.5345 P20:03:04.47 0.01.0M
THVAHL4.5345 S20:03:05.60 -0.11.0M
AMPEHA7.1279 P20:03:05.11 0.31.0M
AMPEHA7.1279 S20:03:06.83 0.51.0M
THI1HL11.5 20 P20:03:05.38 0.01.0M
THI1HL11.5 20 S20:03:07.35 0.01.0M
THI2HL15.1307 P20:03:06.00 0.01.0M
THI2HL15.1307 S20:03:08.51 0.11.0M
VILLHA14.4193 P20:03:05.93 0.01.0M
VILLHA14.4193 S20:03:08.24 -0.11.0M
STFNHA21.2127 P20:03:07.06 0.11.0M
STFNHA21.2127 S20:03:10.21 0.01.0M
ATALHA53.0327 P20:03:12.27 0.11.0M
ATALHA53.0327 S20:03:19.16 -0.21.0M
LKRHL50.2322 P20:03:11.61 -0.11.0M
LKRHL50.2322 S20:03:18.41 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021szaa
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         20:03:02.75
  Latitude       38.2908 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3495 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.08 s
  Azimuthal gap       107 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.19 +/- 0.32  7      
  M     1.19      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 300 P    20:03:04.34  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 300 S    20:03:05.55  0.1 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 345 P    20:03:04.47  0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 345 S    20:03:05.60 -0.1 M 1.0 THVA 
  AMPE HA  0.1 279 P    20:03:05.11  0.3 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 279 S    20:03:06.83  0.5 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 20 P    20:03:05.38  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 20 S    20:03:07.35 -0.0 M 1.0 THI1 
  VILL HA  0.1 193 P    20:03:05.93  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 193 S    20:03:08.24 -0.1 M 1.0 VILL 
  THI2 HL  0.1 307 P    20:03:06.00  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 307 S    20:03:08.51  0.1 M 1.0 THI2 
  STFN HA  0.2 127 P    20:03:07.06  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 127 S    20:03:10.21 -0.0 M 1.0 STFN 
  LKR  HL  0.5 322 P    20:03:11.61 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 322 S    20:03:18.41 -0.1 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.5 327 P    20:03:12.27  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 327 S    20:03:19.16 -0.2 M 1.0 ATAL 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 300 MLv   1.58 0.39  2.74349   
  THVA HL  0.0 345 MLv   1.75 0.56  3.45193   
  AMPE HA  0.1 279 MLv   0.68 -0.51  0.254496   
  THI1 HL  0.1 20 MLv   1.45 0.26  1.16504   
  VILL HA  0.1 193 MLv   0.89 -0.30  0.268681   
  THI2 HL  0.1 307 MLv   1.38 0.19  0.80526   
  STFN HA  0.2 127 MLv   0.69 -0.50  0.114618   
  LKR  HL  0.5 322 MLv   1.27 0.08  0.0441155   
  ATAL HA  0.5 327 MLv   1.04 -0.15  0.0415162