Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 19:47:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1672° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2815° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 22.3 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
76.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.6309 P19:47:46.91 0.11.0M
IACMHL24.6309 S19:47:50.06 -0.31.0M
KNSSHC17.8329 P19:47:45.60 0.01.0M
KNSSHC17.8329 S19:47:48.05 -0.31.0M
PFKSHC22.3128 P19:47:46.49 0.01.0M
PFKSHC22.3128 S19:47:49.85 0.01.0M
NPSHL31.6 71 P19:47:48.03 0.01.0M
NPSHL31.6 71 S19:47:52.47 -0.11.0M
IMODHC48.9244 P19:47:50.77 -0.11.0M
IMODHC48.9244 S19:47:57.30 -0.31.0M
SIVAHL45.8249 P19:47:50.14 -0.21.0M
SIVAHL45.8249 S19:47:56.37 -0.31.0M
IPPLHC77.0285 P19:47:55.17 -0.31.0M
IPPLHC77.0285 S19:48:04.99 -0.71.0M
STIAHC73.7 87 P19:47:54.95 0.11.0M
STIAHC73.7 87 S19:48:04.28 -0.41.0M
ZKRHL85.3 94 P19:47:57.14 0.31.0M
ZKRHL85.3 94 S19:48:07.86 -0.21.0M
GVDHL114.7252 P19:48:01.65 0.11.0M
GVDHL114.7252 S19:48:16.59 0.31.0M
GVDSHC117.2252 P19:48:02.45 0.51.0M
GVDSHC117.2252 S19:48:17.34 0.31.0M
IMMVHL122.4285 P19:48:03.56 0.81.0M
IMMVHL122.4285 S19:48:18.29 -0.21.0M
SNT5HA137.9 4 P19:48:04.48 -0.51.0M
SNT5HA137.9 4 S19:48:23.10 0.61.0M
THT1HT136.2 6 P19:48:04.80 0.11.0M
THT1HT136.2 6 S19:48:22.25 0.21.0M
RODPHC144.9287 P19:48:07.18 1.01.0M
RODPHC144.9287 S19:48:24.11 -0.51.0M
SAP3HL141.2 2 P19:48:05.89 0.41.0M
SAP3HL141.2 2 S19:48:24.21 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syzm
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         19:47:42.00
  Latitude       35.1672 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2815 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.67 +/- 0.12 12      
  M     2.67      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 329 P    19:47:45.60 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 329 S    19:47:48.05 -0.3 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 128 P    19:47:46.49  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 128 S    19:47:49.85  0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 309 P    19:47:46.91  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 309 S    19:47:50.06 -0.3 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 71 P    19:47:48.03  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 71 S    19:47:52.47 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 249 P    19:47:50.14 -0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    19:47:56.37 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    19:47:50.77 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    19:47:57.30 -0.3 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 87 P    19:47:54.95  0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 87 S    19:48:04.28 -0.4 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 285 P    19:47:55.17 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 285 S    19:48:04.99 -0.7 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 94 P    19:47:57.14  0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    19:48:07.86 -0.2 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    19:48:01.65  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    19:48:16.59  0.3 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.1 252 P    19:48:02.45  0.5 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 252 S    19:48:17.34  0.3 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 285 P    19:48:03.56  0.8 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    19:48:18.29 -0.2 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.2  6 P    19:48:04.80  0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  6 S    19:48:22.25  0.2 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.2  4 P    19:48:04.48 -0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  4 S    19:48:23.10  0.6 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  1.3  2 P    19:48:05.89  0.4 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  2 S    19:48:24.21  0.8 M 1.0 SAP3 
  RODP HC  1.3 287 P    19:48:07.18  1.0 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 287 S    19:48:24.11 -0.5 M 1.0 RODP 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 329 MLv   2.82 0.16  18.9001   
  PFKS HC  0.2 128 MLv   2.68 0.01  10.4941   
  IACM HL  0.2 309 MLv   2.60 -0.07  17.2083   
  NPS  HL  0.3 71 MLv   2.28 -0.39  2.45297   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.58 -0.09  2.16675   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.52 -0.14  1.58577   
  STIA HC  0.7 87 MLv   2.74 0.08  1.18342   
  IPPL HC  0.7 285 MLv   2.88 0.21  1.55094   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   2.69 0.03  0.930532   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.56 -0.10  0.37966   
  GVDS HC  1.1 252 MLv   2.30 -0.37  0.259068   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   2.72 0.05  0.643624   
  THT1 HT  1.2  6 MLv   2.50 -0.16  0.332681   
  SNT5 HA  1.2  4 MLv   2.89 0.22  0.464445   
  SAP3 HL  1.3  2 MLv   3.14 0.48  2.28094   
  RODP HC  1.3 287 MLv   2.69 0.03  0.465993