Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 19:24:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3092° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3357° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 28.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
42.6 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.2 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.2196 P19:24:42.63 0.11.0M
THIVHA1.2196 S19:24:44.08 0.11.0M
THI2HL13.0303 P19:24:43.52 -0.11.0M
THI2HL13.0303 S19:24:45.89 -0.11.0M
VILLHA16.3187 P19:24:44.05 -0.11.0M
VILLHA16.3187 S19:24:46.90 0.01.0M
DOMVHA31.6259 P19:24:46.70 0.11.0M
DOMVHA31.6259 S19:24:51.16 0.11.0M
MDRAHA29.9158 P19:24:46.45 0.11.0M
MDRAHA29.9158 S19:24:50.57 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syyt
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         19:24:40.61
  Latitude       38.3092 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3357 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       215 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.99 +/- 0.36  5      
  M     0.99      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 196 P    19:24:42.63  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 196 S    19:24:44.08  0.1 M 1.0 THIV 
  THI2 HL  0.1 303 P    19:24:43.52 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 303 S    19:24:45.89 -0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.1 187 P    19:24:44.05 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 187 S    19:24:46.90 -0.0 M 1.0 VILL 
  MDRA HA  0.3 158 P    19:24:46.45  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 158 S    19:24:50.57 -0.1 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 259 P    19:24:46.70  0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 259 S    19:24:51.16  0.1 M 1.0 DOMV 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 196 MLv   1.53 0.55  2.54189   
  THI2 HL  0.1 303 MLv   1.16 0.17  0.541947   
  VILL HA  0.1 187 MLv   0.68 -0.31  0.149099   
  MDRA HA  0.3 158 MLv   0.48 -0.51  0.0428606   
  DOMV HA  0.3 259 MLv   1.10 0.12  0.163582