Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 19:10:35 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3205° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3403° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
25
 Επίκεντρο 27.6 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
42.6 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.9 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.5197 P19:10:38.04 0.11.0M
THIVHA2.5197 S19:10:39.53 -0.11.0M
THVAHL1.1340 P19:10:37.90 0.01.0M
THVAHL1.1340 S19:10:39.27 -0.21.0M
AMPEHA6.6251 P19:10:38.49 0.21.0M
AMPEHA6.6251 S19:10:40.41 0.31.0M
THI2HL12.7297 P19:10:39.08 0.11.0M
THI2HL12.7297 S19:10:41.36 0.11.0M
STFNHA23.9132 P19:10:40.61 0.01.0M
STFNHA23.9132 S19:10:44.12 -0.21.0M
VILLHA17.6188 P19:10:39.44 -0.21.0M
VILLHA17.6188 S19:10:42.23 -0.41.0M
DOMVHA32.3257 P19:10:42.82 0.91.0M
DOMVHA32.3257 S19:10:46.66 0.11.0M
MDRAHA30.9159 P19:10:41.87 0.21.0M
MDRAHA30.9159 S19:10:46.13 -0.11.0M
ATALHA49.8326 P19:10:44.74 0.01.0M
ATALHA49.8326 S19:10:51.04 -0.41.0M
LKRHL47.1321 P19:10:43.70 -0.61.0M
LKRHL47.1321 S19:10:50.62 -0.11.0M
LTKHP46.5225 P19:10:44.33 0.11.0M
LTKHP46.5225 S19:10:50.51 -0.11.0M
MRKAHA47.8 27 P19:10:44.45 0.01.0M
DIONHL58.4117 P19:10:47.06 0.91.0M
DIONHL58.4117 S19:10:54.03 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syyh
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         19:10:35.81
  Latitude       38.3205 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3403 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       91 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.16 +/- 0.35 11      
  M     1.16      11 preferred 

25 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 340 P    19:10:37.90 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 340 S    19:10:39.27 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 197 P    19:10:38.04  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 197 S    19:10:39.53 -0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 251 P    19:10:38.49  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 251 S    19:10:40.41  0.3 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.1 297 P    19:10:39.08  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    19:10:41.36  0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 188 P    19:10:39.44 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 188 S    19:10:42.23 -0.4 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 132 P    19:10:40.61 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 132 S    19:10:44.12 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 159 P    19:10:41.87  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 159 S    19:10:46.13 -0.1 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 257 P    19:10:42.82  0.9 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 257 S    19:10:46.66  0.1 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 225 P    19:10:44.33  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    19:10:50.51 -0.1 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.4 321 P    19:10:43.70 -0.6 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 321 S    19:10:50.62 -0.1 M 1.0 LKR 
  MRKA HA  0.4 27 P    19:10:44.45  0.0 M 1.0 MRKA 
  ATAL HA  0.4 326 P    19:10:44.74  0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 326 S    19:10:51.04 -0.4 M 1.0 ATAL 
  DION HL  0.5 117 P    19:10:47.06  0.9 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 117 S    19:10:54.03  0.1 M 1.0 DION 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 340 MLv   1.89 0.73  5.73661   
  THIV HA  0.0 197 MLv   1.68 0.52  3.26077   
  AMPE HA  0.1 251 MLv   0.92 -0.24  0.451909   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   1.68 0.52  1.83684   
  VILL HA  0.2 188 MLv   0.85 -0.31  0.202648   
  STFN HA  0.2 132 MLv   0.66 -0.50  0.0910855   
  MDRA HA  0.3 159 MLv   0.65 -0.50  0.0603126   
  DOMV HA  0.3 257 MLv   1.39 0.23  0.301268   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   0.52 -0.64  0.0682968   
  LKR  HL  0.4 321 MLv   1.54 0.38  0.0982517   
  MRKA HA  0.4 27 MLv   1.10 -0.06  0.0638677   
  ATAL HA  0.4 326 MLv   1.19 0.03  0.0694487   
  DION HL  0.5 117 MLv   1.09 -0.06  0.0964651