Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 18:44:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7123° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0790° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
49
 Επίκεντρο 34.8 χμ ΒΔ της Τρίπολης
35.7 χμ Ν των Καλαβρύτων
148.3 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GURHP34.0 43 P18:44:27.60 0.01.0M
GURHP34.0 43 S18:44:32.72 0.21.0M
KLVHL37.4 10 P18:44:28.20 0.11.0M
KLVHL37.4 10 S18:44:33.23 -0.11.0M
DROHP41.9309 P18:44:29.04 0.21.0M
DROHP41.9309 S18:44:34.47 -0.21.0M
VLXHP46.3145 P18:44:29.65 0.01.0M
VLXHP46.3145 S18:44:35.98 -0.11.0M
ITMHL60.9193 P18:44:31.94 0.01.0M
ITMHL60.9193 S18:44:40.09 0.01.0M
LAKAHA59.3351 P18:44:31.68 0.01.0M
LAKAHA59.3351 S18:44:39.84 0.21.0M
TEMECL57.9 3 P18:44:31.38 0.01.0M
TEMECL57.9 3 S18:44:39.31 0.21.0M
RLSHL66.1305 P18:44:32.37 -0.41.0M
RLSHL66.1305 S18:44:41.46 -0.11.0M
THALHA62.6 55 P18:44:32.35 0.11.0M
THALHA62.6 55 S18:44:40.46 -0.11.0M
VALYHP61.5188 P18:44:32.18 0.21.0M
VALYHP61.5188 S18:44:40.07 -0.11.0M
ACORHA72.2 74 P18:44:33.89 0.11.0M
ACORHA72.2 74 S18:44:43.17 -0.21.0M
AGRPCL82.2338 P18:44:35.58 0.21.0M
AGRPCL82.2338 S18:44:46.04 -0.11.0M
AXSHP81.8311 P18:44:34.65 -0.71.0M
AXSHP81.8311 S18:44:45.92 -0.21.0M
EFPHP80.9349 P18:44:35.31 0.21.0M
EFPHP80.9349 S18:44:45.75 0.01.0M
KALEHA75.7 4 P18:44:34.32 0.01.0M
KALEHA75.7 4 S18:44:44.21 -0.21.0M
PANRCL75.0 12 P18:44:34.19 0.01.0M
PANRCL75.0 12 S18:44:44.13 0.11.0M
PYRGCL77.8356 P18:44:34.60 -0.11.0M
PYRGCL77.8356 S18:44:44.85 -0.11.0M
TRIZCL72.6360 P18:44:33.77 0.01.0M
TRIZCL72.6360 S18:44:43.23 -0.11.0M
VVKHP82.3343 P18:44:35.68 0.21.0M
VVKHP82.3343 S18:44:46.27 0.01.0M
EPIDHA92.2 97 P18:44:37.12 0.11.0M
LOUTHA84.4 69 P18:44:36.03 0.21.0M
LOUTHA84.4 69 S18:44:46.99 0.11.0M
LTKHP85.3 66 P18:44:36.02 0.11.0M
LTKHP85.3 66 S18:44:47.25 0.11.0M
ANXHP98.9352 P18:44:37.93 -0.21.0M
ANXHP98.9352 S18:44:51.15 0.11.0M
PLEVHP97.6323 P18:44:37.97 0.11.0M
PLEVHP97.6323 S18:44:50.81 0.31.0M
PYLHP95.6198 P18:44:37.34 -0.21.0M
PYLHP95.6198 S18:44:49.95 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syxk
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         18:44:21.17
  Latitude       37.7123 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0790 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       107 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.26 +/- 0.15 19      
  M     2.26      19 preferred 

49 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GUR  HP  0.3 43 P    18:44:27.60  0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 43 S    18:44:32.72  0.2 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.3 10 P    18:44:28.20  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 10 S    18:44:33.23 -0.1 M 1.0 KLV 
  DRO  HP  0.4 309 P    18:44:29.04  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 309 S    18:44:34.47 -0.2 M 1.0 DRO 
  VLX  HP  0.4 145 P    18:44:29.65  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.4 145 S    18:44:35.98 -0.1 M 1.0 VLX 
  TEME CL  0.5  3 P    18:44:31.38  0.0 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.5  3 S    18:44:39.31  0.2 M 1.0 TEME 
  LAKA HA  0.5 351 P    18:44:31.68  0.0 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.5 351 S    18:44:39.84  0.2 M 1.0 LAKA 
  ITM  HL  0.5 193 P    18:44:31.94  0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.5 193 S    18:44:40.09  0.0 M 1.0 ITM 
  VALY HP  0.6 188 P    18:44:32.18  0.2 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.6 188 S    18:44:40.07 -0.1 M 1.0 VALY 
  THAL HA  0.6 55 P    18:44:32.35  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.6 55 S    18:44:40.46 -0.1 M 1.0 THAL 
  RLS  HL  0.6 305 P    18:44:32.37 -0.4 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.6 305 S    18:44:41.46 -0.1 M 1.0 RLS 
  ACOR HA  0.7 74 P    18:44:33.89  0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 74 S    18:44:43.17 -0.2 M 1.0 ACOR 
  TRIZ CL  0.7 360 P    18:44:33.77 -0.0 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.7 360 S    18:44:43.23 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  PANR CL  0.7 12 P    18:44:34.19  0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.7 12 S    18:44:44.13  0.1 M 1.0 PANR 
  KALE HA  0.7  4 P    18:44:34.32 -0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.7  4 S    18:44:44.21 -0.2 M 1.0 KALE 
  PYRG CL  0.7 356 P    18:44:34.60 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.7 356 S    18:44:44.85 -0.1 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.7 349 P    18:44:35.31  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.7 349 S    18:44:45.75 -0.0 M 1.0 EFP 
  AXS  HP  0.7 311 P    18:44:34.65 -0.7 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 311 S    18:44:45.92 -0.2 M 1.0 AXS 
  AGRP CL  0.7 338 P    18:44:35.58  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7 338 S    18:44:46.04 -0.1 M 1.0 AGRP 
  VVK  HP  0.7 343 P    18:44:35.68  0.2 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.7 343 S    18:44:46.27 -0.0 M 1.0 VVK 
  LOUT HA  0.8 69 P    18:44:36.03  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.8 69 S    18:44:46.99  0.1 M 1.0 LOUT 
  LTK  HP  0.8 66 P    18:44:36.02  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.8 66 S    18:44:47.25  0.1 M 1.0 LTK 
  EPID HA  0.8 97 P    18:44:37.12  0.1 M 1.0 EPID 
  PYL  HP  0.9 198 P    18:44:37.34 -0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.9 198 S    18:44:49.95  0.0 M 1.0 PYL 
  PLEV HP  0.9 323 P    18:44:37.97  0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.9 323 S    18:44:50.81  0.3 M 1.0 PLEV 
  ANX  HP  0.9 352 P    18:44:37.93 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.9 352 S    18:44:51.15  0.1 M 1.0 ANX 

25 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GUR  HP  0.3 43 MLv   2.21 -0.06  1.81462   
  KLV  HL  0.3 10 MLv   2.04 -0.23  0.76851   
  DRO  HP  0.4 309 MLv   2.32 0.05   3.0772   
  VLX  HP  0.4 145 MLv   2.03 -0.23  0.592663   
  TEME CL  0.5  3 MLv   2.64 0.38  0.415154   
  LAKA HA  0.5 351 MLv   2.22 -0.04  0.433408   
  ITM  HL  0.5 193 MLv   2.15 -0.12  0.348252   
  VALY HP  0.6 188 MLv   2.44 0.18  0.682942   
  THAL HA  0.6 55 MLv   2.47 0.20  1.26907   
  RLS  HL  0.6 305 MLv   2.49 0.22  0.720097   
  ACOR HA  0.7 74 MLv   2.12 -0.14  0.28927   
  TRIZ CL  0.7 360 MLv   2.14 -0.12  0.300268   
  PANR CL  0.7 12 MLv   3.49 1.23  0.12826   
  KALE HA  0.7  4 MLv   2.17 -0.09  0.311687   
  PYRG CL  0.7 356 MLv   1.66 -0.61  0.0588404   
  EFP  HP  0.7 349 MLv   2.14 -0.12  0.273006   
  AXS  HP  0.7 311 MLv   2.55 0.28  0.688675   
  AGRP CL  0.7 338 MLv   2.30 0.04  0.392111   
  VVK  HP  0.7 343 MLv   1.48 -0.79  0.272528   
  LOUT HA  0.8 69 MLv   2.32 0.06  0.398793   
  LTK  HP  0.8 66 MLv   1.61 -0.65  0.291094   
  EPID HA  0.8 97 MLv   2.30 0.04  0.348999   
  PYL  HP  0.9 198 MLv   3.65 1.39  0.230229   
  PLEV HP  0.9 323 MLv   2.18 -0.08  0.246864   
  ANX  HP  0.9 352 MLv   2.44 0.17  0.441187