Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 18:40:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
39.3935° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6378° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 34.2 χμ ΑΝΑ της Ηγουμενίτσας
35.5 χμ ΝΝΔ των Ιωαννίνων
311.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IGTHT30.6300 P18:40:25.83 -0.31.0M
IGTHT30.6300 S18:40:30.79 0.11.0M
PRMDHP42.2 69 P18:40:28.07 0.11.0M
PRMDHP42.2 69 S18:40:33.91 0.01.0M
TETRHL55.0 96 P18:40:29.48 -0.51.0M
TETRHL55.0 96 S18:40:37.41 -0.11.0M
AMPLHP72.2136 P18:40:32.70 0.11.0M
AMPLHP72.2136 S18:40:41.86 -0.11.0M
KEKHL80.4296 P18:40:34.26 0.41.0M
KEKHL80.4296 S18:40:44.09 -0.21.0M
NYDRHT75.8176 P18:40:32.77 -0.31.0M
NYDRHT75.8176 S18:40:42.66 -0.21.0M
PDOHP100.2152 P18:40:37.43 0.61.0M
PDOHP100.2152 S18:40:49.78 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syxh
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         18:40:20.12
  Latitude       39.3935 deg +/-   1 km
  Longitude       20.6378 deg +/-   1 km
  Depth           16 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.72 +/- 0.15  7      
  M     1.72      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IGT  HT  0.3 300 P    18:40:25.83 -0.3 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.3 300 S    18:40:30.79  0.1 M 1.0 IGT 
  PRMD HP  0.4 69 P    18:40:28.07  0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.4 69 S    18:40:33.91 -0.0 M 1.0 PRMD 
  TETR HL  0.5 96 P    18:40:29.48 -0.5 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.5 96 S    18:40:37.41 -0.1 M 1.0 TETR 
  AMPL HP  0.6 136 P    18:40:32.70  0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.6 136 S    18:40:41.86 -0.1 M 1.0 AMPL 
  NYDR HT  0.7 176 P    18:40:32.77 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.7 176 S    18:40:42.66 -0.2 M 1.0 NYDR 
  KEK  HL  0.7 296 P    18:40:34.26  0.4 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.7 296 S    18:40:44.09 -0.2 M 1.0 KEK 
  PDO  HP  0.9 152 P    18:40:37.43  0.6 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.9 152 S    18:40:49.78  0.2 M 1.0 PDO 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IGT  HT  0.3 300 MLv   1.47 -0.25  0.407487   
  PRMD HP  0.4 69 MLv   1.61 -0.11  0.287177   
  TETR HL  0.5 96 MLv   1.90 0.18  0.268392   
  AMPL HP  0.6 136 MLv   1.91 0.19  0.175557   
  NYDR HT  0.7 176 MLv   1.78 0.06  0.0911391   
  KEK  HL  0.7 296 MLv   1.54 -0.18  0.131839   
  PDO  HP  0.9 152 MLv   1.77 0.05  0.0931558