Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 18:19:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3242° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3460° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
46
 Επίκεντρο 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.0 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.8 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.1204 P18:19:19.11 0.01.0M
THIVHA3.1204 S18:19:20.64 -0.21.0M
THVAHL1.1305 P18:19:18.95 -0.11.0M
THVAHL1.1305 S18:19:20.38 -0.31.0M
AMPEHA7.2250 P18:19:19.49 0.11.0M
AMPEHA7.2250 S18:19:21.35 0.01.0M
THI1HL8.2 31 P18:19:19.61 0.11.0M
THI1HL8.2 31 S18:19:21.62 0.21.0M
THI2HL12.9294 P18:19:20.09 0.01.0M
THI2HL12.9294 S18:19:22.55 0.11.0M
STFNHA23.8133 P18:19:21.68 0.01.0M
STFNHA23.8133 S18:19:25.25 -0.11.0M
VILLHA18.0189 P18:19:20.47 -0.31.0M
VILLHA18.0189 S18:19:23.24 -0.61.0M
DOMVHA32.8257 P18:19:22.93 -0.11.0M
DOMVHA32.8257 S18:19:27.69 -0.11.0M
MDRAHA31.1160 P18:19:22.62 -0.21.0M
MDRAHA31.1160 S18:19:27.02 -0.31.0M
ATALHA49.8325 P18:19:25.70 -0.11.0M
ATALHA49.8325 S18:19:32.27 -0.21.0M
LKRHL47.1320 P18:19:25.26 -0.11.0M
LKRHL47.1320 S18:19:31.79 0.01.0M
LOUTHA49.5221 P18:19:25.82 0.11.0M
LOUTHA49.5221 S18:19:32.25 -0.21.0M
LTKHP47.1225 P18:19:25.18 -0.21.0M
LTKHP47.1225 S18:19:31.72 -0.11.0M
MRKAHA47.2 26 P18:19:25.42 0.11.0M
MRKAHA47.2 26 S18:19:31.57 -0.31.0M
ATHUHA55.2136 P18:19:26.80 0.21.0M
ATHUHA55.2136 S18:19:33.90 -0.21.0M
DIONHL58.2118 P18:19:27.50 0.41.0M
DIONHL58.2118 S18:19:34.90 0.01.0M
MRTHHA56.6113 P18:19:26.89 0.11.0M
MRTHHA56.6113 S18:19:34.40 0.01.0M
PTLHL54.7124 P18:19:26.76 0.21.0M
PTLHL54.7124 S18:19:33.93 -0.11.0M
ACORHA63.8221 P18:19:28.43 0.41.0M
ACORHA63.8221 S18:19:36.52 0.11.0M
THALHA67.7242 P18:19:28.74 0.11.0M
THALHA67.7242 S18:19:37.64 0.11.0M
VLYHL65.5143 P18:19:28.42 0.21.0M
VLYHL65.5143 S18:19:36.98 0.11.0M
AXARHA77.4309 P18:19:30.29 0.11.0M
AXARHA77.4309 S18:19:40.44 0.11.0M
EPIDHA81.4194 P18:19:31.23 0.41.0M
EPIDHA81.4194 S18:19:41.68 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sywp
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         18:19:16.87
  Latitude       38.3242 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3460 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       82 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.30 +/- 0.25 19      
  M     2.30      19 preferred 

46 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 305 P    18:19:18.95 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 305 S    18:19:20.38 -0.3 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 204 P    18:19:19.11  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 204 S    18:19:20.64 -0.2 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 250 P    18:19:19.49  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 250 S    18:19:21.35  0.0 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 31 P    18:19:19.61  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 31 S    18:19:21.62  0.2 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 294 P    18:19:20.09  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 294 S    18:19:22.55  0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 189 P    18:19:20.47 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 189 S    18:19:23.24 -0.6 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 133 P    18:19:21.68 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 133 S    18:19:25.25 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 160 P    18:19:22.62 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    18:19:27.02 -0.3 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 257 P    18:19:22.93 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 257 S    18:19:27.69 -0.1 M 1.0 DOMV 
  LKR  HL  0.4 320 P    18:19:25.26 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    18:19:31.79  0.0 M 1.0 LKR 
  LTK  HP  0.4 225 P    18:19:25.18 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    18:19:31.72 -0.1 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 26 P    18:19:25.42  0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 26 S    18:19:31.57 -0.3 M 1.0 MRKA 
  LOUT HA  0.4 221 P    18:19:25.82  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 221 S    18:19:32.25 -0.2 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.4 325 P    18:19:25.70 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 325 S    18:19:32.27 -0.2 M 1.0 ATAL 
  PTL  HL  0.5 124 P    18:19:26.76  0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.5 124 S    18:19:33.93 -0.1 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.5 136 P    18:19:26.80  0.2 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.5 136 S    18:19:33.90 -0.2 M 1.0 ATHU 
  MRTH HA  0.5 113 P    18:19:26.89  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 113 S    18:19:34.40 -0.0 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 118 P    18:19:27.50  0.4 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 118 S    18:19:34.90 -0.0 M 1.0 DION 
  ACOR HA  0.6 221 P    18:19:28.43  0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 221 S    18:19:36.52  0.1 M 1.0 ACOR 
  VLY  HL  0.6 143 P    18:19:28.42  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 143 S    18:19:36.98  0.1 M 1.0 VLY 
  THAL HA  0.6 242 P    18:19:28.74  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.6 242 S    18:19:37.64  0.1 M 1.0 THAL 
  AXAR HA  0.7 309 P    18:19:30.29  0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 309 S    18:19:40.44  0.1 M 1.0 AXAR 
  EPID HA  0.7 194 P    18:19:31.23  0.4 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.7 194 S    18:19:41.68  0.3 M 1.0 EPID 

23 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 305 MLv   2.87 0.57  55.1635   
  THIV HA  0.0 204 MLv   2.56 0.26  24.1224   
  AMPE HA  0.1 250 MLv   2.08 -0.22  6.33698   
  THI1 HL  0.1 31 MLv   2.51 0.21  16.1498   
  THI2 HL  0.1 294 MLv   2.86 0.56  27.1712   
  VILL HA  0.2 189 MLv   2.26 -0.04  5.11193   
  STFN HA  0.2 133 MLv   1.89 -0.41  1.56125   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   2.04 -0.26  1.46556   
  DOMV HA  0.3 257 MLv   2.77 0.47  6.99508   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.98 0.68  2.71679   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   1.68 -0.62  0.959926   
  MRKA HA  0.4 26 MLv   2.10 -0.20  0.665667   
  LOUT HA  0.4 221 MLv   2.47 0.17  1.34644   
  ATAL HA  0.4 325 MLv   2.59 0.29  1.75648   
  PTL  HL  0.5 124 MLv   1.87 -0.43  0.24977   
  ATHU HA  0.5 136 MLv   2.04 -0.26  0.221846   
  MRTH HA  0.5 113 MLv   2.29 -0.01  0.59033   
  DION HL  0.5 118 MLv   1.68 -0.62  0.375836   
  ACOR HA  0.6 221 MLv   2.23 -0.07  0.405422   
  VLY  HL  0.6 143 MLv   2.51 0.21  0.758446   
  THAL HA  0.6 242 MLv   2.36 0.06  0.927438   
  AXAR HA  0.7 309 MLv   2.01 -0.29  0.839201   
  EPID HA  0.7 194 MLv   2.38 0.08  0.472617