Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 18:03:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5538° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7485° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 30.0 χμ ΑΝΑ του Πύργου
55.9 χμ Δ της Τρίπολης
180.9 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DROHP44.4356 P18:04:01.07 -0.11.0M
DROHP44.4356 S18:04:07.07 -0.21.0M
ITMHL44.5159 P18:04:01.70 0.51.0M
ITMHL44.5159 S18:04:07.38 0.01.0M
RLSHL61.1336 P18:04:03.86 -0.11.0M
RLSHL61.1336 S18:04:12.07 0.01.0M
GURHP67.3 51 P18:04:04.45 -0.61.0M
GURHP67.3 51 S18:04:13.26 -0.81.0M
KLVHL64.9 33 P18:04:04.07 -0.51.0M
KLVHL64.9 33 S18:04:12.67 -0.61.0M
LAKAHA78.9 15 P18:04:06.77 -0.11.0M
LAKAHA78.9 15 S18:04:17.35 0.11.0M
PYLHP73.2180 P18:04:06.03 0.11.0M
PYLHP73.2180 S18:04:15.10 -0.51.0M
AGRPCL93.7359 P18:04:09.42 0.21.0M
AGRPCL93.7359 S18:04:21.46 0.11.0M
EFPHP98.1 8 P18:04:10.00 0.11.0M
EFPHP98.1 8 S18:04:22.74 0.21.0M
KALEHA99.2 20 P18:04:09.88 -0.31.0M
KALEHA99.2 20 S18:04:23.05 0.01.0M
PYRGCL98.1 14 P18:04:09.97 0.01.0M
PYRGCL98.1 14 S18:04:22.76 0.11.0M
ANXHP116.6 7 P18:04:13.31 0.41.0M
ANXHP116.6 7 S18:04:27.99 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sywc
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         18:03:53.17
  Latitude       37.5538 deg +/-   1 km
  Longitude       21.7485 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       155 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.68 +/- 0.14 10      
  M     1.68      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRO  HP  0.4 356 P    18:04:01.07 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 356 S    18:04:07.07 -0.2 M 1.0 DRO 
  ITM  HL  0.4 159 P    18:04:01.70  0.5 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.4 159 S    18:04:07.38  0.0 M 1.0 ITM 
  RLS  HL  0.5 336 P    18:04:03.86 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 336 S    18:04:12.07  0.0 M 1.0 RLS 
  KLV  HL  0.6 33 P    18:04:04.07 -0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 33 S    18:04:12.67 -0.6 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.6 51 P    18:04:04.45 -0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 51 S    18:04:13.26 -0.8 M 1.0 GUR 
  PYL  HP  0.7 180 P    18:04:06.03  0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.7 180 S    18:04:15.10 -0.5 M 1.0 PYL 
  LAKA HA  0.7 15 P    18:04:06.77 -0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.7 15 S    18:04:17.35  0.1 M 1.0 LAKA 
  AGRP CL  0.8 359 P    18:04:09.42  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.8 359 S    18:04:21.46  0.1 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.9  8 P    18:04:10.00  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.9  8 S    18:04:22.74  0.2 M 1.0 EFP 
  PYRG CL  0.9 14 P    18:04:09.97  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.9 14 S    18:04:22.76  0.1 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  0.9 20 P    18:04:09.88 -0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.9 20 S    18:04:23.05  0.0 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.0  7 P    18:04:13.31  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0  7 S    18:04:27.99  0.1 M 1.0 ANX 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRO  HP  0.4 356 MLv   1.57 -0.11  0.477291   
  ITM  HL  0.4 159 MLv   1.46 -0.22  0.177984   
  RLS  HL  0.5 336 MLv   1.75 0.07  0.140429   
  KLV  HL  0.6 33 MLv   1.89 0.21  0.140358   
  GUR  HP  0.6 51 MLv   1.80 0.12  0.14473   
  PYL  HP  0.7 180 MLv   3.36 1.68  0.152095   
  LAKA HA  0.7 15 MLv   1.72 0.04  0.105251   
  AGRP CL  0.8 359 MLv   1.73 0.05  0.0917273   
  EFP  HP  0.9  8 MLv   1.43 -0.25  0.0432049   
  PYRG CL  0.9 14 MLv   1.27 -0.41  0.0190387   
  KALE HA  0.9 20 MLv   1.64 -0.04  0.0702505   
  ANX  HP  1.0  7 MLv   1.78 0.10  0.0783408