Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 17:54:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9442° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1540° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 11.0 χμ ΔΒΔ της Ανδραβίδας
28.4 χμ ΒΑ της Ζακύνθου
226.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AXSHP34.1 35 P17:54:52.26 -0.31.0M
AXSHP34.1 35 S17:54:57.19 -0.31.0M
LTHKHP38.2227 P17:54:53.07 -0.21.0M
LTHKHP38.2227 S17:54:58.90 0.31.0M
RLSHL29.9 66 P17:54:51.41 -0.61.0M
RLSHL29.9 66 S17:54:56.11 -0.21.0M
RTZLHT36.6294 P17:54:52.85 -0.11.0M
RTZLHT36.6294 S17:54:58.53 0.41.0M
DROHP48.9 89 P17:54:54.84 -0.11.0M
DROHP48.9 89 S17:55:01.78 0.11.0M
KRI1HI43.1223 P17:54:53.78 -0.21.0M
KRI1HI43.1223 S17:55:00.24 0.21.0M
PLEVHP56.6 23 P17:54:56.03 -0.11.0M
PLEVHP56.6 23 S17:55:04.10 0.41.0M
PSDAHT53.4291 P17:54:55.27 -0.41.0M
PSDAHT53.4291 S17:55:02.84 0.01.0M
AGRPCL70.7 45 P17:54:58.07 -0.31.0M
AGRPCL70.7 45 S17:55:07.99 0.31.0M
LAKAHA79.3 66 P17:54:59.91 0.11.0M
LAKAHA79.3 66 S17:55:10.60 0.41.0M
PDOHP72.8 2 P17:54:58.74 0.01.0M
PDOHP72.8 2 S17:55:08.59 0.31.0M
VVKHP78.3 47 P17:54:59.87 0.21.0M
VVKHP78.3 47 S17:55:10.12 0.21.0M
KLVHL88.0 83 P17:55:00.93 -0.31.0M
KLVHL88.0 83 S17:55:13.15 0.41.0M
GURHP104.2 90 P17:55:03.39 -0.41.0M
GURHP104.2 90 S17:55:17.46 0.21.0M
KALEHA99.5 60 P17:55:02.90 -0.11.0M
KALEHA99.5 60 S17:55:16.37 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syvu
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         17:54:46.21
  Latitude       37.9442 deg +/-   0 km
  Longitude       21.1540 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.60 +/- 0.19 13      
  M     1.60      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RLS  HL  0.3 66 P    17:54:51.41 -0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.3 66 S    17:54:56.11 -0.2 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.3 35 P    17:54:52.26 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 35 S    17:54:57.19 -0.3 M 1.0 AXS 
  RTZL HT  0.3 294 P    17:54:52.85 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.3 294 S    17:54:58.53  0.4 M 1.0 RTZL 
  LTHK HP  0.3 227 P    17:54:53.07 -0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.3 227 S    17:54:58.90  0.3 M 1.0 LTHK 
  KRI1 HI  0.4 223 P    17:54:53.78 -0.2 M 1.0 KRI1 
  KRI1 HI  0.4 223 S    17:55:00.24  0.2 M 1.0 KRI1 
  DRO  HP  0.4 89 P    17:54:54.84 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 89 S    17:55:01.78  0.1 M 1.0 DRO 
  PSDA HT  0.5 291 P    17:54:55.27 -0.4 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.5 291 S    17:55:02.84  0.0 M 1.0 PSDA 
  PLEV HP  0.5 23 P    17:54:56.03 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5 23 S    17:55:04.10  0.4 M 1.0 PLEV 
  AGRP CL  0.6 45 P    17:54:58.07 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 45 S    17:55:07.99  0.3 M 1.0 AGRP 
  PDO  HP  0.7  2 P    17:54:58.74  0.0 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.7  2 S    17:55:08.59  0.3 M 1.0 PDO 
  VVK  HP  0.7 47 P    17:54:59.87  0.2 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.7 47 S    17:55:10.12  0.2 M 1.0 VVK 
  LAKA HA  0.7 66 P    17:54:59.91  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.7 66 S    17:55:10.60  0.4 M 1.0 LAKA 
  KLV  HL  0.8 83 P    17:55:00.93 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.8 83 S    17:55:13.15  0.4 M 1.0 KLV 
  KALE HA  0.9 60 P    17:55:02.90 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.9 60 S    17:55:16.37  0.6 M 1.0 KALE 
  GUR  HP  0.9 90 P    17:55:03.39 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.9 90 S    17:55:17.46  0.2 M 1.0 GUR 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RLS  HL  0.3 66 MLv   1.26 -0.33  0.260483   
  AXS  HP  0.3 35 MLv   1.28 -0.31  0.214868   
  RTZL HT  0.3 294 MLv   1.29 -0.30  0.18973   
  LTHK HP  0.3 227 MLv   1.61 0.01  0.358063   
  KRI1 HI  0.4 223 MLv   1.97 0.37  0.61563   
  DRO  HP  0.4 89 MLv   1.49 -0.11  0.307398   
  PSDA HT  0.5 291 MLv   1.79 0.19  0.22638   
  PLEV HP  0.5 23 MLv   1.59 -0.01  0.118514   
  AGRP CL  0.6 45 MLv   1.65 0.05  0.0983632   
  PDO  HP  0.7  2 MLv   1.96 0.36  0.196823   
  VVK  HP  0.7 47 MLv   0.97 -0.63  0.0888064   
  LAKA HA  0.7 66 MLv   1.56 -0.04  0.0722716   
  KLV  HL  0.8 83 MLv   1.82 0.22  0.0910303   
  KALE HA  0.9 60 MLv   1.66 0.06  0.0724008   
  GUR  HP  0.9 90 MLv   1.83 0.24  0.102925