Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 17:48:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1235° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2642° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 25.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
76.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
346.1 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC21.0115 P17:48:33.50 -0.21.0M
PFKSHC21.0115 S17:48:37.04 0.11.0M
IDIMN38.6298 P17:48:36.55 0.01.0M
IDIMN38.6298 S17:48:41.94 -0.11.0M
NPSHL35.0 64 P17:48:35.88 -0.11.0M
NPSHL35.0 64 S17:48:41.15 0.31.0M
IMODHC45.5249 P17:48:37.61 0.01.0M
IMODHC45.5249 S17:48:43.97 0.11.0M
SIVAHL42.8254 P17:48:37.03 -0.11.0M
SIVAHL42.8254 S17:48:43.57 0.51.0M
ZKRHL86.7 91 P17:48:44.56 0.21.0M
ZKRHL86.7 91 S17:48:55.52 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syvo
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         17:48:29.44
  Latitude       35.1235 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2642 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.29 +/- 0.17  6      
  M     2.29      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 115 P    17:48:33.50 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 115 S    17:48:37.04  0.1 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.3 64 P    17:48:35.88 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 64 S    17:48:41.15  0.3 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 298 P    17:48:36.55 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 298 S    17:48:41.94 -0.1 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 254 P    17:48:37.03 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 254 S    17:48:43.57  0.5 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 249 P    17:48:37.61 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 249 S    17:48:43.97  0.1 M 1.0 IMOD 
  ZKR  HL  0.8 91 P    17:48:44.56  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    17:48:55.52 -0.1 M 1.0 ZKR 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 115 MLv   2.38 0.10  5.74447   
  NPS  HL  0.3 64 MLv   2.13 -0.16  1.42794   
  IDI  MN  0.3 298 MLv   1.92 -0.36  0.719862   
  SIVA HL  0.4 254 MLv   2.56 0.28  2.47177   
  IMOD HC  0.4 249 MLv   2.26 -0.02  1.06481   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.39 0.10  0.453269