Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 17:32:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2888° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3423° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 29.7 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
44.0 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
48.2 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA1.4320 P17:32:03.37 0.01.0M
THIVHA1.4320 S17:32:04.58 -0.11.0M
AMPEHA6.6282 P17:32:03.78 0.01.0M
AMPEHA6.6282 S17:32:05.39 0.11.0M
VILLHA14.1191 P17:32:04.83 0.01.0M
VILLHA14.1191 S17:32:07.26 0.01.0M
DOMVHA31.9264 P17:32:07.78 0.11.0M
DOMVHA31.9264 S17:32:12.12 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syva
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         17:32:01.72
  Latitude       38.2888 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3423 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.05 s
  Azimuthal gap       231 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.89 +/- 0.41  4      
  M     0.89      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 320 P    17:32:03.37  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 320 S    17:32:04.58 -0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 282 P    17:32:03.78  0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 282 S    17:32:05.39  0.1 M 1.0 AMPE 
  VILL HA  0.1 191 P    17:32:04.83 -0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 191 S    17:32:07.26  0.0 M 1.0 VILL 
  DOMV HA  0.3 264 P    17:32:07.78  0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 264 S    17:32:12.12 -0.1 M 1.0 DOMV 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 320 MLv   1.59 0.70  2.81187   
  AMPE HA  0.1 282 MLv   0.64 -0.24   0.2392   
  VILL HA  0.1 191 MLv   0.62 -0.27  0.145672   
  DOMV HA  0.3 264 MLv   0.91 0.03  0.104316